โครงการวิจัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน ปี 2024

17

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

1

Award

รางวัล ปี 2024

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 15 Project 1 1 0 0
2024 การพัฒนาสูตรคำนวณเพื่อเลือกขนาดท่อช่วยหายใจของสุนัขจากความสัมพันธ์ของขนาดพารามิเตอร์ร่างกาย หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินรายได้ส่วนงาน 0 0 0 0
2024 การศึกษาย้อนหลังการรักษามะเร็งต่อมลูกหมากในสุนัข หลังได้รับการผ่าตัดด้วยการใช้ยาเคมีบำบัดในกลุ่ม Platinum compounds หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 การศึกษาการใฃ้วิตามินดี 1,25(OH)2D3 ในการรักษามะเร็ง สความัสเซลล์ (Squamous cell carcinomas) ในสุนัข หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินทุนส่วนตัว 0 0 0 0
2024 การใช้สุกรเป็นโมเดลสำหรับวิจัยจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของมนุษย์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 บูรณาการ การตรวจวินิจฉัยโรคปรสิตที่นำโดยแมลงด้วยวิธีทางซีรั่มและอณูชีววิทยา ควบคู่กับการควบคุมแมลงพาหะนำโรคในฟาร์มโค หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
2024 การพัฒนาและผลิตชุดทดสอบโรคเซอร่าแบบตกตะกอนอย่างง่ายและรวดเร็ว จากเชื้อ ทริปปาโนโซมา อีแวนซัย สายพันธุ์ไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การวิเคราะห์และเปรียบเทียบลำดับนิวคลีโอไทด์ของเชื้อปรสิตในเลือดโคที่เลี้ยงในฟาร์มปศุสัตว์รายย่อยขนาดเล็กในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การทดสอบประสิทธิภาพของกับดักกาวเหนียวด้วยรูปร่าง และการตรวจหาเชื้อปรสิตในแมลงพาหะด้วยวิธีอณูชีววิทยา หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 โรงงานเซลล์แบคทีเรียเพื่อการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการบำบัด ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 โรงงานเซลล์แบคทีเรียสำหรับการผลิตวัคซีนสัตว์น้ำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียในการลดการเกิดเชื้อดื้อยาด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมีโดยใช้ขั้วเพชรเจือโบรอนและโฟโตเฟอเรดเฟนตัน ร่วมกับกระบวนการสร้างเม็ดตะกอนจากสาหร่ายและแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อดื้อยาในน้ำเสียและตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียจากโรงพยาบาลสัตว์ ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การบำบัดยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำเสียด้วยกระบวนการสร้างเม็ดตะกอนที่มาจากสาหร่ายขนาดเล็กกับแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 ระบบการพัฒนาศักยภาพการวิจัยขั้นสูงเพื่อการแข่งขันด้านการเกษตรและอาหาร หัวหน้าโครงการย่อย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
2024 หน่วยวิจัยเฉพาะทางโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำในสัตว์น้ำ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0