ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

African Horse SicknessAnaplasma platysBangkokBathing and combing methodblood meal analysisCambodiaCatcatschewing liceCryptosporidiosisCryptosporidiumCulicoidesdaily flight activitydairy cattleDairy cowdairy cowsDogdogsectoparasitesEctoparasites collection methodEffectivenessEhrlichia canisELISAGastrointestinal parasitesGiardia duodenalisGiardiasishost preference blood feedinghumansIFATNorthernparasitologyPCRPCR-RFLPprevalenceSaraburi provinceSeasonal abundanceseroprevalencesoil-transmitted parasitestable fliesStomoxys calcitransstray catsSurratemplethe three-minutes methodTheileria equiToxoplasma gondiiToxoplasmosisTreatmentTrypanosoma evansiuveitisVeterinary ProtozoologyVisceral leishmaniasiswaterWater buffaloesWater deficitzoonoseszoonosisปฏิกิริยาลูกโซ่พอลิเมอเรสปรสิตในระบบทางเดินอาหารปรสิตในสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์ต่างถิ่นปรสิตภายในปรสิตวิทยาปรสิตวิทยาทางการแพทย์และสัตวแพทย์ปริมาณน้ำในใบเป็ดไล่ทุ่งพยาธิ Echinostoma revolutumพยาธิใบไม้ลำไส้พยาธิภายนอกพันธุ์พาหะนำโรคฟาร์มโคนมภาวะยูเวียอักเสบภาวะเลือดมีโปรตีนมากเกินภูมิคุ้มกันวิทยาแมลงศัตรูแมวแมวจรจัดริ้นน้ำเค็ม (biting midge)ริ้นฝอยทรายรูปร่างของกับดักกาวเหนียวโรคทริปปปาโนโซมิเอซิสโรคปรสิตที่นาโดยแมลงโรคลิชมาเนียโรคสัตว์สู่คนโรคหอบหืดโรคอุบัติใหม่ฤดูกาล (seasonal)สัตว์รังโรคสัตว์เลื้อยคลานสายพันธุ์ไทยสุนัขสุนัขจรจัดสุนัขเลี้ยงหนูองค์ประกอบผลผลิตอณูชีวโมเลกุลอนุกรมวิธานของแมลงในอันดับ Diptera โดยเฉพาะวงศ์ Simuliidaeอัตราการคายน้ำอาหารเลือดอุณหภูมิใบ

Executives

รองหัวหน้าภาควิชาResource

นักวิจัยทั้งหมด 8 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, อาจารย์ 1 คน, นักวิทยาศาสตร์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 34 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 24 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 28 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 249 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 159 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 90 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 2 เรื่อง (Unknown 2 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 63 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 62 เรื่อง, 0 เชิงนโยบาย/บริหาร, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, 0 เชิงพาณิชย์)

รางวัล

Award

 • 16 รางวัล (เกียรติบัตร 4 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 7 รางวัล, ประชุมวิชาการ 5 รางวัล)