Search Result of "Contamination"

About 158 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจสอบการปลอมปนในข้าวหอมมะลิไทยจากเอกลักษณ์ของกลิ่นข้าว (2014)

หัวหน้าโครงการ:ดร.พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, Imgดร.พนิดา หล่อวงศ์ตระกูล

แหล่งทุน:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Img

งานวิจัย

การตรวจพบการปนเปื้อนของไมโครพลาสติกในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) และกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) ในบ่อเลี้ยงกุ้ง (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.แตงอ่อน พรหมมิ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวธัญญา รื่นอุรา

แหล่งทุน:ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img

งานวิจัย

ความสามารถเปียกได้ของพื้นผิวเมื่อมีการปนเปื้อนแบบผสมจากของเหลวที่ไม่ใช่น้ำ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.จีมา ศรลัมพ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgศ. ดร. สมชาย วงศ์วิเศษ

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img

งานวิจัย

การศึกษาการปนเปื้อนของโลหะหนักในแปลงข้าวอินทรีย์ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.นันทนา ชื่นอิ่ม

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.นุษรา สินบัวทอง

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

12345678