ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

10

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

3

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

0

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

animalantibacterial activityantimicrobialantimicrobial resistanceAvian influenzaAvian Influenza DiseaseBackyard chickenBackyard chickensbacteria macaque fecesbacterial cultureBaicaleinBaicalinbroilerbroth micro-dilution assayCampylobacterCattlechrysinclinical isolatesclinical mastitiscontaminationdairy cowdenguedisc diffusiondiversitydogdomestic animalDPPHE.coliENVIRONMENTenvironmental bacteriaepidemicEpidemiologyEscherichia colievaluationFood sharingH5N1heavy metalHPLClandfillmilk urea nitrogenMolecular epidemiologymycotoxinsNetwork analysisnosocomial infectionOne Healthopen woundopisthorchiasisOpisthorchisOroxylum indicumParticipatory Epidemiology Pasteurella spp.pathogenic bacteriaPathogenic E. coli, Dog, zoonopathogensPatternPCRPerceptionpet dogphagePhekapigpoultryprevalencerabiesresistanceRisk assessmentrodent meatrubber plantationSalmonellaSalmonella sppSalmonella spp.Salmonella TyphimuriumSocial network analysisStaphylococcus intermediusStreptococcus suisswineVeterinary Public HealthVibrio spp.welfarezoonosesการค้าการเคลื่อนย้ายการบริโภคปลาดิบการประเมินความเสี่ยงการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคมกุ้งแกลบไก่เขตกันชนไข้หวัดนกความชุกความไวยาเครือข่ายทางสังคมโคปากและเท้าเปื่อยแพะระบาดวิทยาโรคพิษสุนัขบ้าสุนัขอาหารเลี้ยงเชื้อ

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาสัตวแพทยสาธารณสุขศาสตร์ และการบริการวินิจฉัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)


Resource

ไม่มีนักวิจัย
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 91 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 39 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 69 โครงการ)
 • ทุนนอก 65 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 34 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 53 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 364 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 203 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 161 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 3 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 79 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 64 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 5 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 7 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 19 รางวัล (เกียรติบัตร 1 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 รางวัล, ประชุมวิชาการ 13 รางวัล)