Person Image

  Education

  • วท.ม. (อายุรศาสตร์เขตร้อน), มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย

  Expertise Cloud

  Antigenicityantimicrobialantimicrobial resistanceASEANBabesia gibsoniBacillus subtilisBacterial wiltcardiac functioncoronary heart diseaseCortisolE.coliEndosporeEstrogen receptor alphaFlooded areafloodingGerminated brown riceGingergonadotropin- releasing hormone vaccineGonadotropin-releasing hormone vaccinegreen sea turtlesHeat shock proteinhighly pathogenic avain influenzaImmunocastrationintramuscularintravenousischemaia reperfusion injurylivestocklivestock productsmarmosetmeloxicammodelmyocardial infarctionPasteurella spp.pharmacokineticsPigspoultryProteus spp. and Salmonella spppseudomonas spp.Ralstonia solanacearumRhoptry associated proteinrisk assessmentRoleStresssusceptibilitytrenduterine tumorvaccineVeterinary Public HealthVeterinary schoolwater qualityกล้ามเนื้อหัวใจขาดตายการเข้าทำลายการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีการทำความสะอาดบู๊ทการทำงานของหัวใจการประเมินความเสี่ยงการแปรรูปการเฝ้าระวังโรคการพัฒนาผลิตภัณฑ์การรอดชีวิตการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลสัตว์การเลี้ยงเชื้อเกณฑ์ชี้วัดแกลบแกะไก่ข้าวกล้องงอกขิงไข้หวัดนกความเสียหายของกล้ามเนื้อหัวใจเมื่อทำการแเคยู เอเอชเอเชื้อแบคทีเรียเชื้อสาเหตุโรคพืชเนื้อเยื่อเป็ดไล่ทุ่งแพะฟาร์สัตว์ปีกภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมาตรฐานโรงพยาบาลสัตว์โมเดลระบาดวิทยาโรคหลอดเลือดหัวใจโรคเหี่ยวโรงฆ่าแกะโรงฆ่าแพะโลหะหนักวัคซีนสารฆ่าเชื้อสารสนเทศภูมิศาสตร์อะฟลาทอกซิน บี1อาหารเลี้ยงเชื้อเอนโดสปอร์

  Interest

  Veterinary Public Health

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง - ชั้น - อาคารเรียนและปฏิบัติการ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 4 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 7 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 5 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 8 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 6 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (91)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Perspectives on antimicrobial resistance in livestock and livestock products in ASEAN countriesArchawakulathep A., Thi Kim C.T., Meunsene D., Handijatno D., Hassim H.A., Rovira H.R.G., Myint K.S., Baldrias L.R., Sothy M., Aung M., Wahyu N.H., Chea R., Boonmasawai S., Vannamahaxay S., Angkititrakul S., Collantes T.M.A., Van T.N., Punyapornwithaya V., Zakaria Z., Chuanchuen R.2014Thai Journal of Veterinary Medicine
  44(1),pp. 5-13
  21
  2Estrogen receptor alpha expression in fattening pig’s testes by the timing of the first injection for immunocastrationSrisuwatanasagul S., Jantautsa S., Maneein S., Srisuwatanasagul K., Yodsheewan R., Archawakulathep A., Yamsakul P., Roongsitthichai A.2022Veterinary Integrative Sciences
  20(3),pp. 547-556
  0
  3Disposition kinetics of meloxicam in green sea turtles (Chelonia mydas) after intravenous and intramuscular administrationsPoapolathep A., Jongkolpath O., Giorgi M., Klangkaew N., Phaochoosak N., Chomcheun T., Archawakulathep A., Poapolathep S.2023Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics
  0