Search Result of "susceptibility"

About 147 results
Img

งานวิจัย

การประเมินพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัยด้วยเทคนิคซัพพอร์ตเวกเตอร์แมชชีน (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินจัดสรรสำหรับกลุ่มวิชาการของคณะต่างๆ ในวิทยาเขตบางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสน

Img

งานวิจัย

ความรุนแรงของโรคแอนแทรคโนสบนผลมะม่วงรับประทานสุกบางพันธุ์ (1999)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางนวลวรรณ ฟ้ารุ่งสาง

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินโอกาสการเกิดภาวะดินเหลวเชิงพื้นที่บริเวณจังหวัดชลบุรีจากรอยเลื่อนมีพลังในอ่าวไทย (2011)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พูลพงษ์ พงษ์วิทยภานุ, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:เงินอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การประเมินพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน (2022)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.เทพไท ไชยทอง, อาจารย์

แหล่งทุน:คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาการก่อโรค tilapia lake virus ในปลาน้ำจืดชนิดต่างๆ (2018)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิน สุรเชษฐพงษ์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgภัทรสุดา ระวิวรรณ

แหล่งทุน:ศูนย์วิทยาการขั้นสูงเพื่อเกษตรและอาหาร (CASAF) สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (2)

Img
12345678