ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

8

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2023

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2023

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2023

2

Project

โครงการวิจัย ปี 2023

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2023

0

Award

รางวัล ปี 2023

Interest

12:i:-3ABC4antimicrobial resistanceanti-Vibrio spp. activityaquacultureavian influenza virusbacteriaBiofilm VaccinebiosecurityCampylobacterchitosanclinical signsColistinCore competencyCurcuma longa LinndiagnosisdiseaseDIVAdogdogsE. coliefficacyEmerging diseaseEnterococcusepidemiologyERK MAPKESBLethanol turmeric extractevolutionFoot and Mouth DiseasefungiH3N2H5N1HCVidentificationInfluenza A virusInterferon gammaisolationLactic acid bacteriaLeptospirosisMICminimum inhibitory concentrationsmulti-drug resistantMultiplex PCRNile TilapiaNS1PCV2petPhage displayPhylogenetic analysispigpigsPoultryprobioticsQuinolonereverse geneticsReverse genetics vaccineSalmonellaStaphylococcus aureusStreptococcus agalactiaeSwineSwine influenza virusTilapiaTilapia lake virusTiLVUrineVaccineVancomycinvibriosisvirulent factorswater moldWolbachiaการเกษตรการแข่งขันการควบคุมและป้องกันการวินิจฉัยชีวภัณฑ์เซลล์เพาะเลี้ยงดีเอ็นเอบาร์โค้ดนักวิจัยขั้นสูงปลาทับทิมปลานิลปลานิลแดงภูมิคุ้มกันยาต้านจุลชีพระดับการแสดงออกโรคปากและเท้าเปื่อยโรคอุบัติซ้ำโรคอุบัติใหม่วัคซีนไวรัสไวรัสไข้หวัดนกไวรัสไข้หวัดใหญ่ไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าสร้างความพร้อมสัตว์น้ำสุกรสุนัข

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)

Avata

นางสาว วนิดา พัสดุรักษ์

wanida.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8751-9

Avata

นางสาว อรวรรณ ลิ้มศิวิลัย

orawan.l@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-942-8436

Avata

นางสาว นันทวรรณ เพชรรัตน์

nantawan.p@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-7971900


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 13 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 4 คน, นักวิทยาศาสตร์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 240.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 15 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 5.80 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 78 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 54 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 32 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 56 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 46 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 359 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 210 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 149 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 5 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 212 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 180 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 16 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 15 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 29 รางวัล (เกียรติบัตร 24 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)