ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

3

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

4

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

12:i:-3ABC4Antimicrobial resistanceanti-Vibrio spp. activityaquacultureAvian influenza virusbacteriaBiofilm VaccinebiosecurityCampylobacterchitosanclinical signscolistincore competencyCurcuma longa LinndiagnosisdiseaseDIVAdogdogsE. coliefficacyEmerging diseaseEnterococcusepidemiologyERK MAPKESBLethanol turmeric extractevolutionFoot and Mouth DiseasefungiH3N2H5N1HCVidentificationInfluenza A virusInterferon gammaisolationLactic acid bacteriaLeptospirosisMICminimum inhibitory concentrationsmulti-drug resistantmultiplex PCRNile TilapiaNS1PCV2petPhage displayPhylogenetic analysispigpigspoultryProbioticsQuinolonereverse geneticsReverse genetics vaccineSalmonellaStaphylococcus aureusStreptococcus agalactiaeSwineSwine influenza virustilapiatilapia lake virusTiLVUrinevaccinevancomycinVibriosisvirulent factorswater moldWolbachiaการควบคุมและป้องกันการวินิจฉัยชีวภัณฑ์เซลล์เพาะเลี้ยงดีเอ็นเอบาร์โค้ดปลาทับทิมปลานิลปลานิลแดงภูมิคุ้มกันยาต้านจุลชีพระดับการแสดงออกโรคปากและเท้าเปื่อยวัคซีนไวรัสไวรัสไข้หวัดนกไวรัสไข้หวัดใหญ่ไวรัสโรคปากและเท้าเปื่อยสุกรสุนัขหลักสูตรสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิต ความพึงพอใจ ผู้มีส่วนเกี่ยวของหอยแมลงภู่แหล่งรังโรคองค์ประกอบผลผลิตอณูชีววิทยาอัตราการคายน้ำอัตรารอดอาการของโรค

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. จันทิมา พฤกษากร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ

E-Mail: fvetctm@ku.ac.th

Tel.: 0-2942-8751-9

ดร. สุนันท์ พินิตเกียรติสกุล, อาจารย์

ฝ่ายการเงินและพัสดุ

E-Mail: fvetsnp@ku.ac.th

Tel.: 086-789-3232


Persons (ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 12 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 2 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 คน, อาจารย์ 3 คน, นักวิทยาศาสตร์ 3 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 3 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 240.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 15 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 5.80 ล้านบาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 63 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 45 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 27 โครงการ)
 • ทุนนอก 56 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 46 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 308 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 169 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 139 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 149 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 117 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 16 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 15 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 1 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 24 รางวัล (เกียรติบัตร 19 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 รางวัล, ประชุมวิชาการ 1 รางวัล)