Person Image

  Education

  • สัตวแพทยศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาพยาธิชีววิทยาทางสัตวแพทย์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2556
  • สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  Aflatoxigenic fungiAflatoxinanimalAnimal modelantiaflatoxigenic activityAntibody surveyantifungal susceptibilityAREASAspergillus flavusbacteriabangkokBasidiobolus ranarumbenzaldehyde derivativebiodiversitybiofilmbiofilm cleaningbiotypingblood stream infectionBRAZILCandida spp.CatCat external ear canalcatsChia seedclassificationCommensal yeastsCross-reactivityCrude extractsCryptococcosisculture collectionDatabasesdetergentsDNADNA barcodeDNA barcodingDrug susceptibilitydrug-resistant microbesDual barcoding systemE.coliELISAelongation factor 1environmental isolateEquineEquine cutaneous pythiosisFactualfactual databasefoodborne bacteriaFungalfungal DNAFungal DNA barcodingfungifungusgene tableGenetic transformationgeneticsgenomegenotypic characterizationHerbal nanoemulsionHorseHUMAN PYTHIOSISidentificationimmunodiagnosisimmunotherapyIn vitro antifungal susceptibilityInternal transcribed spacer regionInvasive fungal diseasesISHAM Barcoding DatabaseItraconazoleITSLAMPMBCMICmolecular diagnosisoomycetesPathogensPeptide Elongation Factor 1phenotypic characterizationphylogenomicsproceduresProtein A/GProtoplastpythiosisPythium insidiosumRibosomal Spacerribosomal spacer DNASalmonella spp.Secondary fungal DNA barcode databaseSerodiagnosisSeroprevalenceSporothrix schenckiisporotrichosisTranslational elongation factor 1ฮฑดีเอ็นเอบาร์โค้ดไดเบนโซออกซิพินบาร์โค้ดแบคทีเรียไบโอฟิล์มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไพลเมล็ดเจีย

  Interest

  เชื้อราก่อโรคทางการแพทย์และสัตวแพทย์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 412 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา
   • ห้อง 6319, 6317/2, 6324/1, 6325 ชั้น 3 อาคารเรียนและปฎิบัติการ

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 23 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 17 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 6 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Database establishment for the secondary fungal DNA barcode translational elongation factor 1α (TEF1α)Meyer W., Irinyi L., Hoang M.T.V., Robert V., Garcia-Hermoso D., Desnos-Ollivier M., Yurayart C., Yurayart C., Tsang C.C., Lee C.Y., Woo P.C.Y., Pchelin I.M., Uhrlaß S., Nenoff P., Chindamporn A., Chen S., Chen S., Hebert P.D.N., Sorrell T.C.2019Genome
  62(3),pp. 160-169
  39
  2Dual DNA barcoding for the molecular identification of the agents of invasive fungal infectionsHoang M.T.V., Hoang M.T.V., Irinyi L., Irinyi L., Irinyi L., Irinyi L., Chen S.C.A., Chen S.C.A., Chen S.C.A., Chen S.C.A., Sorrell T.C., Sorrell T.C., Sorrell T.C., Sorrell T.C., Meyer W., Meyer W., Meyer W., Meyer W., Meyer W., Arabatzis M., Arthur I., Cano-Lira J.F., Cardinali G., Castañón L.R., Chen W., Chindamporn A., Colombo A.L., Desnos-Ollivier M., De Beer W., De Hoog S., Fungal W., Dromer F., Garcia-Hermoso D., Gryzenhout M., Guarro J., Halliday C., Hendrickx M., Huhndorf S., Andre Levesque C., Moretti M.L., De Medeiros Muniz M., De Azevedo Melo A.S., Nishikaku A.S., Normand A.C., Pais C., Piarroux R., Ranque S., Robbertse B., Robert V., Schoch C.L., Seifert K.A., De Almeida Soares C.M., Spouge J.L., Stubbe D., Taylor M.L., Toriello C., Velegraki A., Yurayart C., Zancopé-Oliveira R.M.2019Frontiers in Microbiology
  10(JULY)
  38
  3Comparative analysis of the frequency, distribution and population sizes of yeasts associated with canine seborrheic dermatitis and healthy skinYurayart C., Chindamporn A., Suradhat S., Tummaruk P., Kajiwara S., Prapasarakul N.2011Veterinary Microbiology
  148(2-4),pp. 356-362
  27
  4Biofilm production and antifungal susceptibility of co-cultured Malassezia pachydermatis and Candida parapsilosis isolated from canine seborrheic dermatitisBumroongthai K., Chetanachan P., Niyomtham W., Yurayart C., Prapasarakul N.2016Medical Mycology
  54(5),pp. 544-549
  25
  5Cutaneous sporotrichosis in a stray cat from ThailandDuangkaew L., Yurayart C., Limsivilai O., Chen C., Kasorndorkbua C.2019Medical Mycology Case Reports
  23,pp. 46-49
  24
  6Antifungal agent susceptibilities and interpretation of Malassezia pachydermatis and Candida parapsilosis isolated from dogs with and without seborrheic dermatitis skinYurayart C., Nuchnoul N., Moolkum P., Jirasuksiri S., Niyomtham W., Chindamporn A., Kajiwara S., Prapasarakul N.2013Medical Mycology
  51(7),pp. 721-730
  17
  7Protein A/G-based enzyme-linked immunosorbent assay for detection of anti-Pythium insidiosum antibodies in human and animal subjectsJaturapaktrarak C., Jaturapaktrarak C., Payattikul P., Lohnoo T., Kumsang Y., Laikul A., Pathomsakulwong W., Yurayart C., Tonpitak W., Krajaejun T.2020BMC Research Notes
  13(1)
  16
  8Loop-mediated Isothermal Amplification (LAMP) for Identification of Pythium insidiosumHtun Z.M., Htun Z.M., Htun Z.M., Rotchanapreeda T., Rujirawat T., Lohnoo T., Yingyong W., Kumsang Y., Sae-Chew P., Payattikul P., Yurayart C., Limsivilai O., Sonthayanon P., Mangmee S., Chongtrakool P., Krajaejun T.2020International Journal of Infectious Diseases
  101,pp. 149-159
  12
  9Identification and biotyping of pythium insidiosum isolated from urban and rural areas of thailand by multiplex pcr, dna barcode, and proteomic analysesHtun Z.M., Htun Z.M., Htun Z.M., Laikul A., Pathomsakulwong W., Yurayart C., Lohnoo T., Yingyong W., Kumsang Y., Payattikul P., Sae-Chew P., Rujirawat T., Jittorntam P., Jaturapaktrarak C., Chongtrakool P., Krajaejun T.2021Journal of Fungi
  7(4)
  10
  10Immunological cross-reactivity of proteins extracted from the oomycete pythium insidiosum and the fungus basidiobolus ranarum compromises the detection specificity of immunodiagnostic assays for pythiosisRotchanapreeda T., Sae-Chew P., Lohnoo T., Yingyong W., Rujirawat T., Kumsang Y., Payattikul P., Jaturapaktrarak C., Intaramat A., Pathomsakulwong W., Yurayart C., Krajaejun T.2021Journal of Fungi
  7(6)
  3
  11Evaluation of aflatoxin concentrations and occurrence of potentially toxigenic fungi in imported chia seeds consumed in ThailandJermnak U., Yurayart C., Poapolathep A., Poapolathep S., Imsilp K., Tanhan P., Limsivilai O.2020Journal of Food Protection
  83(3),pp. 497-502
  3
  12An initial survey of 150 horses from Thailand for anti-Pythium insidiosum antibodiesMar Htun Z., Mar Htun Z., Mar Htun Z., Laikul A., Pathomsakulwong W., Yurayart C., Lohnoo T., Yingyong W., Kumsang Y., Payattikul P., Sae-Chew P., Rujirawat T., Jaturapaktrarak C., Chongtrakool P., Krajaejun T.2021Journal of Medical Mycology
  31(1)
  1
  13Prevalence and in vitro antifungal susceptibility of commensal yeasts in the external ear canal of catsNiae S., Yurayart C., Thengchaisri N., Sattasathuchana P.2021BMC Veterinary Research
  17(1)
  1
  14Phenotypic and Genotypic Characterization and Antifungal Susceptibility of Sporothrix schenckii sensu stricto Isolated from a Feline Sporotrichosis Outbreak in Bangkok, ThailandYingchanakiat K., Limsivilai O., Sunpongsri S., Niyomtham W., Lugsomya K., Yurayart C.2023Journal of Fungi
  9(5)
  0
  15Generation of protoplasts provides a powerful experimental research tool for biological and pathogenicity studies of Pythium insidiosumSae-Chew P., Rujirawat T., Lohnoo T., Yingyong W., Kumsang Y., Payattikul P., Yurayart N., Yurayart C., Krajaejun T.2023Journal of Medical Mycology
  33(4)
  0
  16A New Benzaldehyde Derivative Exhibits Antiaflatoxigenic Activity against Aspergillus flavusJermnak U., Ngernmeesri P., Yurayart C., Poapolathep A., Udomkusonsri P., Poapolathep S., Phaochoosak N.2023Journal of Fungi
  9(11)
  0
  17Pins Gene Table v2.0: An Online Genome Database of 37 Pythium insidiosum Strains for Gene Content Exploration and Phylogenomic AnalysisKittichotirat W., Patumcharoenpol P., Rujirawat T., Tangphatsornruang S., Yurayart C., Krajaejun T.2024Journal of Fungi
  10(2)
  0