Search Result of "immunotherapy"

About 7 results
Img

งานวิจัย

การรีโปรแกรมเมตาโบลิซึมของเดนไดรติกเซลล์ และแมคโครฝาจด้วยอนุภาคนาโน เพื่อการรักษาแบบภูมิคุ้มกันบำบัดในโรคลูปัสและภาวะติดเชื้อจากกระแสโลหิต (2023)

หัวหน้าโครงการ:นางสาวพัชรี ฤทธิ์ประจักษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จำรัส แก้วแรมเรือน, อาจารย์, Imgนางสาวพัชรี ฤทธิ์ประจักษ์, Imgนายอาทิตย์ ทิมอ่วม, Imgรศ.ดร.นพ อัษฎาศ์ ลีฬหวนิชกุล, Imgอ.ดร.นพ. วิวัฒน์ จันเจริญฐานะ, Imgอาจารย์ ดร. นำพล อินสิน

แหล่งทุน:จุฬาลงกรณ์มาหวิทยาลัย (ทุนหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคนและทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.))

Img

Researcher

ดร. ศจี วรามิตร, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Gene delivery, Cancer Immunotherapy, Vector development

Resume

Img

การประชุมวิชาการ

Pythiosis treatment

ผู้แต่ง:ImgMr.Watcharapol Pathomsakulwong, ImgMs.Aree Laikul, Assistant Professor, ImgDr.Kanittha Phetudomsinsuk, Assistant Professor, ImgDr.Chompoonek Yurayart, Assistant Professor,

การประชุมวิชาการ:

Img

Researcher

ดร. จำรัส แก้วแรมเรือน, อาจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมชีวภาพ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

สาขาที่สนใจ:จุลชีววิทยา, จุลชีววิทยาทางการแพทย์, ภูมิคุ้มกันวิทยาต่อการติดเชื้อจุลินทรีย์และโรคทางภูมิคุ้มกัน

Resume

Img

Researcher

ดร. ขนิษฐา เพชรอุดมสินสุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Animal Reproduction

Resume

Img

Researcher

นางสาว อารีย์ ไหลกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาเวชศาสตร์คลีนิคสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:Animal Reproduction

Resume

Img

Researcher

ดร. ชมพูเนกข์ ยุรญาติ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกัน คณะสัตวแพทยศาสตร์

สาขาที่สนใจ:เชื้อราก่อโรคทางการแพทย์และสัตวแพทย์

Resume