Search Result of "identification"

About 517 results
Img
Img
Img

งานวิจัย

การศึกษายีนที่เกี่ยวข้องกับการออกดอกในกล้วยไม้ (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อัจราพร ศรีบุญเลิศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

ไบโอเมตริซ์ (2011)

หัวหน้าโครงการ:Hugo Pedro Proen?a

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สมหญิง ไทยนิมิต, รองศาสตราจารย์, ImgHugo Pedro Proen?a

แหล่งทุน:Portuguese Fundation para a Ciencia e a Tecnologia(FCT)

Img

งานวิจัย

การเพิ่มประสิทธิภาพของขั้นตอนวิธีการตรวจสอบลายนิ้วมืออัตโนมัติ (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วุฒิพงศ์ อารีกุล, ศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ผลลัพธ์:วารสาร (4) ประชุมวิชาการ (5)

Img

งานวิจัย

การตรวจวิเคราะห์การเพิ่มคุณภาพมุก (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พรสวาท วัฒนกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางศิวาพร สหวัฒน์, รองศาสตราจารย์, Imgนางสุรีย์ ลิขิตตชัย, อาจารย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ

Img
Img
Img

งานวิจัย

การตรวจสอบพันธุ์กฤษณาด้วยเทคนิคดีเอ็นเอ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมศักดิ์ อภิสิทธิวาณิช, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวเสาวนีย์ สุพุทธิธาดา, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

การศึกษาชนิดและองค์ประกอบของสารออกฤทธิ์จากสารสกัดรกสุกร (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อรพินท์ เจียรถาวร, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด

Img

งานวิจัย

การตรวจสอบอาหารฉายรังสีด้วยเทคนิค ESR (2009)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนายสหการ มณฑลวัฒนา, Imgนายอารักษ์ วิทิตธีรานนท์

แหล่งทุน:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารเคมีด้วยเปลวไฟ (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วีรชัย พุทธวงศ์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา “ทุน 72 ปี มก.”

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
12345678910...