Person Image

  Education

  • วท.ม. พฤกษศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Expertise Cloud

  การจัดจำแนกพืชการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวการผลิตก๊าซชีวภาพความหลากหลายทางชีวภาพจุลินทรีย์จุลินทรีย์ธรรมชาติชนิดช่องเขาขาดด่านเจดีย์สามองค์ด้านพลังงานด่านสิงขรตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีนนักท่องเที่ยวชาวยุโรปน้ำตกร่มเกล้า-ภราดรน้ำหมักชีวภาพบ้านบ่อหวีบึงฉวากประสิทธิภาพผักกินสดผักตบชวาผักพื้นบ้านพรรณไม้ป่าพฤกษศาตร์พื้นบ้านพฤติกรรมนักท่องเที่ยวพืชมีพิษในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์เฟิร์นและพืชใกล้เคียงเฟิร์นภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวทางภูหินร่องกล้าราชบุรีวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กสวนผึ้งสัณฐานวิทยาของพืชหัวเชื้อผสมอนุกรมวิธานของพืชสมุนไพรอนุกรมวิธานของเฟิร์นในอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์อนุกรมวิธานพืช การะบุชื่อพืช ตัวอย่างพ

  Interest

  การจัดจำแนกพืช, สัณฐานวิทยาของพืช

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 3 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 1 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)