Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2533
  • วท.ม.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • วท.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551

  Expertise Cloud

  Microstructure: เห็ดตระกูลนางรม16S3(4) beta glucanase3(4)-beta-GlucanaseActinomycesagainst liver cancer cellsAgricultural EcosystemAgricultureAmmonia fungiantagonistic activityantagonistic bacteriaAntimicrobialAntioxidantsApoptosisAstraeus spp.BacteriaBeta-glucanbioactive compoundbioactive compounds testBiodieselBiodiversityBiofilmBiological controlbiological control agentBiological Control Agentsblack rotblack rot diseasecancerCardiovascular diseaseCationic polymersCellulosecinnamic acidcoconut residuecoffee residueComb-shapecompetitive fungicomposite boardCopolymerscultivating substratesdevelopment and agingdipterocarpaceaediversityectomycorrhizaGanoderma cf. lucidumGlucanasegrowthhalotolerant bacteriaheavy metalHemicelluloseHepatocellular carcinomaherb plantsherbal residueHericium erinaceusHippocampusHottuynia cordata Thunb.HydrophobinsIndustrylaminaranLentinusLight MicroscopyLigninLignin lignocellulose degradationLipidmangrove forestMelanoma skin cancermetabolismMicroorganismsMicroscopymushroomMushroom cultivationmushroom extractsorchidOrchidsPhytophthoraplant pathogenic fungiScanning Electron Microscopystraw mushroomStreptomyces sp.Thin layer chromatographyTransmission Election MicroscopyUltrastructureกล้าไม้การเกษตรการเติบโตจุลินทรีย์เชื้อราแบคทีเรียสร้างสปอร์ไบโอดีเซลผลผลิตเห็ดมะเร็งวงศ์ยางวัสดุเพาะเห็ดโคนเห็ดป่าเห็ดปุยฝ้ายเห็ดเผาะเห็ดฟางเอคโตไมคอร์ไรซา

  Interest

  การจัดจำแนกชนิดของเชื้อราโดยเฉพาะใน Deuteromycetes , การจัดจำแนกเชื้อราและเห็ดโดยวิธีการทางโมเลกุล, การเพิ่มผลผลิตเห็ดทางการค้า

  Administrative Profile

  • ต.ค. 2561 - ก.ย. 2565 หัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา
  • พ.ย. 2560 - ก.ย. 2561 รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 4327 ชั้น 3 อาคารจุลชีววิทยา พันธุศาสตร์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 6 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 30 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 21 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 11 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 36 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 18 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 6 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Antagonistic activity of endo-β-1,3-glucanase from a novel isolate, Streptomyces sp. 9X166, against black rot in orchidsSakdapetsiri C., Fukuta Y., Aramsirirujiwet Y., Shirasaka N., Kitpreechavanich V.2016Journal of Basic Microbiology
  56(5),pp. 469-479
  11
  2Solid state fermentation, storage and viability of Streptomyces similanensis 9X166 using agro-industrial substrates against Phytophthora palmivora-induced black rot disease in orchidsSakdapetsiri C., Fukuta Y., Aramsirirujiwet Y., Shirasaka N., Tokuyama S., Kitpreechavanich V.2019Biocontrol Science and Technology
  29(3),pp. 276-292
  6
  3Biological activities and chemical profile of Hericium erinaceus mycelium cultivated on mixed red and white jasmine riceDarmasiwi S., Darmasiwi S., Aramsirirujiwet Y., Kimkong I.2022Food Science and Technology (Brazil)
  42
  4
  4Antibiofilm activity and bioactive phenolic compounds of ethanol extract from the Hericium erinaceus basidiomeDarmasiwi S., Darmasiwi S., Aramsirirujiwet Y., Kimkong I., Kimkong I.2022Journal of Advanced Pharmaceutical Technology and Research
  13(2),pp. 111-116
  4
  5Evaluation of the nutritional value, mycochemicals, and antioxidant activities of Hericium erinaceus cultivated using jasmine riceDarmasiwi S., Darmasiwi S., Aramsirirujiwet Y., Kimkong I.2022Asian Journal of Agriculture and Biology
  2022(4)
  3
  6In vitro cholesterol lowering activity of Ganoderma australe mycelia based on mass spectrometry, synchrotron Fourier-transform infrared analysis and liver-spheroid bioactivityWongkhieo S., Tangmesupphaisan W., Siriwaseree J., Aramsirirujiwet Y., Wiriyajitsomboon P., Kaewgrajang T., Pumloifa S., Paemanee A., Kuaprasert B., Choowongkomon K., Chester A.H., Chester A.H., Swainson N.M.2023Scientific Reports
  13(1)
  0