Person Image

  Education

  • วท.ม.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วท. บ. (พืชศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คณะเกษตรศาสตร์บางพระ, ไทย, 2538

  Expertise Cloud

  AnatomyAquatic Plantaquatic plantsatomic force microscopyBacopaCalcium OxalateFicus religiosa L.formvar filmgrowthHerbleafleaf surfaceLight Microscopymale sterilitymangosteenMorphologicalmorphologynanocrystalPlectranthuspollenpreparationriceScanning Electron MicroscopySEMSlime Moldsucculent plantThunbergiaTransmission electron microscopyTrichomeswoodกัญชงกายวิภาคกายวิภาควิทยาการเก็บรักษาพันธุ์พืชในสภาพปลอการจัดการสารเคมีการเตรียมตัวอย่างการเติบโตการถ่ายยีนการทำแห้งการประมวลผลภาพการประเมินสภาพแวดล้อมการฝ่อของเมล็ดการพัฒนาละอองเกสรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชกำจัดแมงกานีสข้าวข้าวลูกผสมข้าวเหนียวคล้าน้ำความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพเส้นใยเครื่องหมายดีเอ็นเอถ่านกัมมันต์น้ำมัน CBDนุ่นเนื้อแก้วบัวสายบัวหลวงบานเช้าปรับปรุงพันธุ์พรรณไม้น้ำพอลิเอทิลีนพัฒนาการพัฒนาการ, การเติบโต, กันชง, ผลผลิต, เส้นพืชพืชชั่นต่ำพืชตัดแต่งพันธุกรรมพืชสมุนไพรฟอร์มวาฟอร์มัลดีไฮด์ฟิล์มแบบบางพิเศษมอก. 2677-2558มะเยาหินมังคุดมาตรฐานความปลอดภัยยางไหลยีนเรืองแสงระบบการจัดการห้องปฏิบัติการเรณูเร่วฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ลักษณะเพศผู้เป็นหมันโลหะหนักโลหะออกไซต์สภาพแล้งสมุนไพรสัณฐานวิทยาสัณฐานวิทยาของเรณูสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืชสาหร่ายฉัตรเส้นใยหญ้าแฝกห้องปฏิบัติการปลอดภัยอนุภาคโลหะเงินระดับนาโนออสเมียมออสเมียมเตตตรอกไซด์อาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อเอนไซม์ต้านสารอนุมูลอิสระแอลจี

  Interest

  กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด, สัณฐานวิทยาของเรณู, สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืช

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
   • จำนวนพื้นที่วิจัย 497.92 ตารางเมตร
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 76 ชิ้น
   • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 112.42 ล้านบาท

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 13 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 15 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ)
   • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 71 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 22 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 49 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 20 เรื่อง (เชิงวิชาการ 20 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 21 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 16 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก