Person Image

  Education

  • วท.ม.(พฤกษศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543
  • วท. บ. (พืชศาสตร์), สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล คณะเกษตรศาสตร์บางพระ, ไทย, 2538

  Expertise Cloud

  AnatomyAquatic Plantaquatic plantsatomic force microscopyBacopacalcium oxalateFicus religiosa L.Formvar filmGanoderma cf. lucidumgrowthherbleafleaf surfaceLight Microscopymale sterilitymangosteenmicrocrystalsMicroscopyMorphologicalmorphologynanocrystalPeperomia pellucidapepper elderPlectranthuspollenpreparationriceScanning Electron MicroscopySEMslime moldsucculent plantThunbergiaTransmission Election Microscopytransmission electron microscopyTrichomesUHMWPEwoodกัญชงกายวิภาคการจัดการสารเคมีการเตรียมตัวอย่างการเติบโตการถ่ายยีนการทำแห้งการประมวลผลภาพการประเมินสภาพแวดล้อมการฝ่อของเมล็ดการพัฒนาละอองเกสรการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชกำจัดแมงกานีสข้าวข้าวลูกผสมข้าวเหนียวคล้าน้ำความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพเส้นใยถ่านกัมมันต์บัวหลวงพรรณไม้น้ำพอลิเอทิลีนพัฒนาการพัฒนาการ, การเติบโต, กันชง, ผลผลิต, เส้นพืชพืชชั่นต่ำพืชตัดแต่งพันธุกรรมพืชสมุนไพรฟอร์มวาฟอร์มัลดีไฮด์ฟิล์มแบบบางพิเศษมอก. 2677-2558มะเยาหินมังคุดมาตรฐานความปลอดภัยยางไหลยีนเรืองแสงระบบการจัดการห้องปฏิบัติการเรณูเร่วฤทธิ์ต้านเชื้อจุลินทรีย์ลักษณะเพศผู้เป็นหมันโลหะหนักโลหะออกไซต์สภาพแล้งสมุนไพรสัณฐานวิทยาสัณฐานวิทยาของเรณูสัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืชสาหร่ายฉัตรสาหร่ายผักกาดทะเลเส้นใยหญ้าแฝกห้องปฏิบัติการปลอดภัยอนุภาคโลหะเงินระดับนาโนออสเมียมออสเมียมเตตตรอกไซด์อาหารเลี้ยงเนื้อเยื่ออาหารแห่งอนาคตเอนไซม์ต้านสารอนุมูลอิสระแอลจี

  Interest

  กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด, สัณฐานวิทยาของเรณู, สัณฐานวิทยาและกายวิภาคของพืช

  Administrative Profile

  • ม.ค. 2562 - ม.ค. 2564 หัวหน้าฝ่าย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์
  • ต.ค. 2561 - ม.ค. 2562 หัวหน้าฝ่าย (ผู้รักษาการแทน) สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 497.92 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 76 ชิ้น
  • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 112.42 ล้านบาท

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 9 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ)
  • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 77 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 52 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 21 เรื่อง (เชิงวิชาการ 21 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 24 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 19 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Cell wall structure of translucent cells of mangosteen fruitPaopun Y., Umrung P., Thanomchat P.2013Acta Horticulturae
  984,pp. 421-426
  4
  2Simulation of neutron/self-emitted gamma attenuation and effects of silane surface treatment on mechanical and wear resistance properties of sm2o3/uhmwpe compositesToyen D., Paopun Y., Changjan D., Wimolmala E., Mahathanabodee S., Pianpanit T., Anekratmontree T., Saenboonruang K.2021Polymers
  13(19)
  4
  3Cytological observation of anther development of cytoplasmic male sterility and thermosensitive genic male sterility systems in riceDechkrong P., Sreewongchai T., Paopun Y., Sripichitt P., Woreded F.2019Agriculture and Natural Resources
  53(2),pp. 114-119
  1