Search Result of "mushroom"

About 591 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

การปรับภูมิคุ้มกันของเห็ดพื้นเมืองไทยสกุล Russula (2015)

หัวหน้าโครงการ:ดร.ประไพภัทร คลังทรัพย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร ประเดิมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.ประไพภัทร คลังทรัพย์

แหล่งทุน:สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

งานวิจัย

การพัฒนาผลิตภัณฑ์เห็ดผสมโพรไบโอติก (2021)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ศรัณย์ พรหมสาย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

ขนมขบเคี้ยวชนิดแผ่นจากเห็ดฟาง (2015)

หัวหน้าโครงการ:Imgนางสาวอภิญญา จุฑางกูร

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวช่อลัดดา เที่ยงพุก

แหล่งทุน:ผู้ประกอบการ(คุณกัญญาภัค จริยะเทพถาวร)

Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Selection of Macrocybe crassa mushroom for commercial production

ผู้แต่ง:ImgTanapak Inyod, ImgSuriya Sassanarakit, ImgAchara Payapanon , ImgDr.Suttipun Keawsompong, Associate Professor,

วารสาร:

Img Img

Img
12345678910...