ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

9

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

actinomyceteactinomycetesAgricultureAutophagyBacillus sp.Bacillus subtilisBacteriabiocontrolBiodegradationbiodieselbiodiversityCellulaseDHADiversityDye decolorizationendospore forming bacteriaFungiGanodermagene expressionHepatitis B virusHepatocellular carcinomaimmobilizationIndole-3-acetic acidKluyveromyces marxianusLaccaselactic acid bacteriaL-asparaginaseLigninolytic enzymeLignocellulolytic FungilipidLipid productionListeria monocytogenesMangroveMangrove ForestMicroalgaeMicrobial Enzyme MicroorganismsMushroomnew speciesNew yeast speciesnitrificationnitrifying bacterianonhumanoleaginous yeastoptimizationOral lichen planuspeat swamp forestsPhenanthrenePhotosynthetic Bacteriaphototrophic bacteriaPhylloplaneplant Growth promoterplant pathogenic fungipolyester tabletpolymorphismsSchizochytriumSNPsqualenestarchTempeTermitethermotolerantthermotolerant yeastWastewateryeastyeastsกรดไขมันไม่อิ่มตัวการเก็บรักษาจุลินทรีย์การเกษตรการควบคุมทางชีวภาพข้าวความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพจุลินทรีย์ทนอุณหภูมิสูงแบคทีเรียแบคทีเรียสร้างสปอร์แบคทีเรียสังเคราะห์แสงใบไบโอดีเซลไบโอเอทานอลป่าชายเลนแป้งยีสต์ราโรคพืชลิพิดไวรัสตับอักเสบบีสภาวะที่เหมาะสมสัตว์น้ำวัยอ่อนสารส่งเสริมการเจริญพืชสารเสริมอาหารสัตว์สาหร่ายขนาดเล็กเห็ดเห็ดฟางออกซินออโตฟาจีเอ็นไกลโคซิเลชั่นเอนโดไฟต์แอคติโนมัยสีทแอสตาแซนทิน

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา


Persons (ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน)

Avata

ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์

savitree.l@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2562-5555 ต่อ4017

Avata

ดร. เสรี เจริญกิจมงคล, อาจารย์

saeree.j@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2562-5444 ext 4019

Avata

ดร. ศลิษา สุจิตวรสาร, อาจารย์

salisa.s@nontri.ku.ac.th, โทร. 02-562-5555 ต่อ 4020

Avata

ดร. อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์

ingorn.k@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2562-5555 #646621


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 24 คน (ศาสตราจารย์ 1 คน, รองศาสตราจารย์ 6 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 13 คน, อาจารย์ 4 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 76 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 48 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 46 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 306 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 259 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 23 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 87 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 4 โครงการ)
 • ทุนนอก 173 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 138 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 83 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 791 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 473 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 318 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 14 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 2 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง, สิทธิบัตร 8 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 49 เรื่อง (Unknown 49 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 373 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 306 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 6 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 59 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 69 รางวัล (เกียรติบัตร 26 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 31 รางวัล, ประชุมวิชาการ 12 รางวัล)