คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน
ภาควิชาจุลชีววิทยา
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
143 374 62.610 328.106
517 390.716
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
2 16 16 14 5 ---
53 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
0 0.00 0 0.000

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
479 36 199 164 4 6 0 4 0 0 110 3 3
1,002 6

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Research Unit#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
 #Univ. Project#Ext. ProjectAmountAmount

No data

Research UnitAcademic PositionEducation Background
 Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.

No data

Research Unit#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
 AmountAmountAmount

No data

Productions

Research UnitJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.

No data

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

Research UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit

No data

Equipment

Research UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)

No data

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

Member Performance

นาย ธงชัย คัมภีร์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
72.500
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
72.500
- Leader
72.500
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
8
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
8
- Leader
7
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
33.757
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
33.757
- Leader
33.242
- Co-
0.515
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
13
- International
13
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
7
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ปราโมทย์ ศิริโรจน์, อาจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
6
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
6
- Leader
4
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
6.142
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
6.142
- Leader
5.693
- Co-
0.449
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
8
- International
8
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
5
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
13
+ Univ. Project
1
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
12
- Leader
8
- Co-
3
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
12.470
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
12.470
- Leader
10.000
- Co-
1.970
- Ads.
0.500
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พัชรี สุนทรนันท, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
4
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.673
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.673
- Leader
0.093
- Co-
0.580
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
44
+ Univ. Project
16
- Leader
13
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
28
- Leader
16
- Co-
11
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
21.019
+ Univ. Project
4.075
- Leader
3.305
- Co-
0.770
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
16.944
- Leader
6.176
- Co-
10.568
- Ads.
0.200
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
72
- International
72
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
15
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
67
+ Univ. Project
10
- Leader
7
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Project
57
- Leader
49
- Co-
7
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
82.705
+ Univ. Project
4.290
- Leader
2.640
- Co-
1.650
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
78.415
- Leader
72.594
- Co-
4.039
- Ads.
1.782
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
163
- International
163
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
17
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
18
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
16
- Leader
15
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.550
+ Univ. Project
0.500
- Leader
0.250
- Co-
0.250
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
7.050
- Leader
4.727
- Co-
2.323
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ชุลี ชัยศรีสุข, อาจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
5
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.940
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.940
- Leader
2.940
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง ลาวัณย์ ไกรเดช, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
1
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.400
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.400
- Leader
0.000
- Co-
0.400
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วิเชียร ยงมานิตชัย, อาจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
36
+ Univ. Project
9
- Leader
5
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Project
27
- Leader
1
- Co-
23
- Ads.
3
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
48.652
+ Univ. Project
1.900
- Leader
0.950
- Co-
0.950
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
46.752
- Leader
1.990
- Co-
40.605
- Ads.
4.158
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
45
- International
45
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
5
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ปทุมพร ฉิมเอนก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
22
+ Univ. Project
7
- Leader
5
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
15
- Leader
12
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
10.835
+ Univ. Project
1.040
- Leader
0.590
- Co-
0.450
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
9.795
- Leader
1.200
- Co-
8.595
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาย ชัยวัฒน์ กิตติกูล, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
2
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
2
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.950
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.950
- Leader
0.000
- Co-
0.650
- Ads.
0.300
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กัญจนา ธีระกุล, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
20
+ Univ. Project
6
- Leader
4
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Project
14
- Leader
11
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
53.637
+ Univ. Project
40.300
- Leader
20.300
- Co-
20.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
13.337
- Leader
8.186
- Co-
5.151
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
32
- International
32
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ฆรณี ตุ้ยเต็มวงศ์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
16
+ Univ. Project
12
- Leader
6
- Co-
6
- Ads.
0
+ Ext. Project
4
- Leader
3
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
5.110
+ Univ. Project
2.260
- Leader
1.130
- Co-
1.130
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
2.850
- Leader
0.850
- Co-
2.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
22
- International
22
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
9
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
31
+ Univ. Project
13
- Leader
9
- Co-
1
- Ads.
3
+ Ext. Project
18
- Leader
17
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
11.892
+ Univ. Project
4.745
- Leader
2.925
- Co-
0.470
- Ads.
1.350
+ Ext. Project
7.147
- Leader
5.508
- Co-
1.639
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
12
- International
12
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
5
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
29
+ Univ. Project
14
- Leader
9
- Co-
5
- Ads.
0
+ Ext. Project
15
- Leader
12
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
12.676
+ Univ. Project
3.710
- Leader
2.410
- Co-
1.300
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
8.966
- Leader
6.294
- Co-
2.672
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
12
- International
12
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
9
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
55
+ Univ. Project
28
- Leader
16
- Co-
10
- Ads.
2
+ Ext. Project
27
- Leader
11
- Co-
16
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
101.232
+ Univ. Project
53.488
- Leader
19.938
- Co-
18.550
- Ads.
15.000
+ Ext. Project
47.744
- Leader
2.087
- Co-
45.658
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
47
- International
47
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
14
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. สุรางค์ สุธิราวุธ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
31
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Project
29
- Leader
22
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.794
+ Univ. Project
0.200
- Leader
0.100
- Co-
0.100
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.594
- Leader
1.597
- Co-
2.997
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
43
+ Univ. Project
15
- Leader
9
- Co-
2
- Ads.
4
+ Ext. Project
28
- Leader
18
- Co-
10
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
19.443
+ Univ. Project
5.600
- Leader
4.700
- Co-
0.300
- Ads.
0.600
+ Ext. Project
13.843
- Leader
6.769
- Co-
7.074
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เสรี เจริญกิจมงคล, อาจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
8
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
8
- Leader
8
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.500
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.500
- Leader
0.500
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. วรรณา มาลาพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
27
+ Univ. Project
5
- Leader
5
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
22
- Leader
20
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.016
+ Univ. Project
1.050
- Leader
1.050
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
5.966
- Leader
0.248
- Co-
5.718
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
2
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
38
+ Univ. Project
16
- Leader
9
- Co-
7
- Ads.
0
+ Ext. Project
22
- Leader
12
- Co-
10
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
39.847
+ Univ. Project
3.630
- Leader
2.090
- Co-
1.540
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
36.217
- Leader
3.736
- Co-
32.481
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
58
- International
58
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
30
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นาง ศลิษา สุจิตวรสาร, อาจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
5
- Leader
3
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.456
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.456
- Leader
0.039
- Co-
4.417
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พัชราภรณ์ ศิวายพราหมณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
15
+ Univ. Project
7
- Leader
3
- Co-
2
- Ads.
2
+ Ext. Project
8
- Leader
6
- Co-
2
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.128
+ Univ. Project
1.160
- Leader
0.490
- Co-
0.330
- Ads.
0.340
+ Ext. Project
1.968
- Leader
0.252
- Co-
1.716
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
4
- International
4
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
35
+ Univ. Project
11
- Leader
8
- Co-
2
- Ads.
1
+ Ext. Project
24
- Leader
16
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
9.546
+ Univ. Project
2.100
- Leader
1.300
- Co-
0.500
- Ads.
0.300
+ Ext. Project
7.446
- Leader
0.620
- Co-
6.826
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
11
- International
11
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
3
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
43
+ Univ. Project
20
- Leader
10
- Co-
10
- Ads.
0
+ Ext. Project
23
- Leader
15
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
32.403
+ Univ. Project
3.240
- Leader
1.620
- Co-
1.620
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
29.163
- Leader
5.548
- Co-
23.615
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
10
- International
10
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
21
+ Univ. Project
14
- Leader
10
- Co-
2
- Ads.
2
+ Ext. Project
7
- Leader
7
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.666
+ Univ. Project
3.940
- Leader
2.980
- Co-
0.480
- Ads.
0.480
+ Ext. Project
0.726
- Leader
0.726
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
7
- International
7
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
18
+ Univ. Project
10
- Leader
5
- Co-
4
- Ads.
1
+ Ext. Project
8
- Leader
4
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.075
+ Univ. Project
2.355
- Leader
1.092
- Co-
1.092
- Ads.
0.170
+ Ext. Project
4.720
- Leader
0.209
- Co-
4.511
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
6
- International
6
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
38
+ Univ. Project
18
- Leader
10
- Co-
8
- Ads.
0
+ Ext. Project
20
- Leader
17
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
17.169
+ Univ. Project
6.280
- Leader
3.220
- Co-
3.060
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
10.889
- Leader
8.088
- Co-
2.801
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
20
- International
20
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
4
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. นพพล เลิศวัฒนาสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
14
+ Univ. Project
2
- Leader
2
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
12
- Leader
3
- Co-
9
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
15.102
+ Univ. Project
0.160
- Leader
0.160
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
14.942
- Leader
2.441
- Co-
12.501
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
21
- International
21
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
1
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
นางสาว ชนิตา บุญมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
15
+ Univ. Project
6
- Leader
2
- Co-
2
- Ads.
2
+ Ext. Project
9
- Leader
6
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
4.052
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
4.052
- Leader
0.082
- Co-
3.970
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
7
- International
7
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ปริศนา วิริยะจิตสมบูรณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
8
+ Univ. Project
4
- Leader
3
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
4
- Leader
0
- Co-
4
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
7.276
+ Univ. Project
0.300
- Leader
0.150
- Co-
0.000
- Ads.
0.150
+ Ext. Project
6.976
- Leader
0.000
- Co-
6.976
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
5
- International
5
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. อัครพล ศรีชัยศุภกิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
2
- Leader
1
- Co-
0
- Ads.
1
+ Ext. Project
3
- Leader
0
- Co-
3
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
3.132
+ Univ. Project
0.450
- Leader
0.225
- Co-
0.000
- Ads.
0.225
+ Ext. Project
2.682
- Leader
0.000
- Co-
2.682
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
2
- International
2
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. จุรีภรณ์ เชื้อดวงผุย, อาจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
4
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
1
- Leader
0
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
2.476
+ Univ. Project
0.675
- Leader
0.225
- Co-
0.225
- Ads.
0.225
+ Ext. Project
1.801
- Leader
0.000
- Co-
1.801
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
7
- International
7
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ, อาจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
5
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
2
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.875
+ Univ. Project
0.675
- Leader
0.225
- Co-
0.225
- Ads.
0.225
+ Ext. Project
0.200
- Leader
0.100
- Co-
0.100
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
3
- International
3
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. พัณณิดา ขุนนามวงษ์, อาจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
3
+ Univ. Project
3
- Leader
1
- Co-
1
- Ads.
1
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.675
+ Univ. Project
0.675
- Leader
0.225
- Co-
0.225
- Ads.
0.225
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
9
- International
9
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0
 
ดร. รัชธิดา เดชอุดม, อาจารย์
ภาควิชาจุลชีววิทยา
สายสัมพันธ์:
Resources:
+ Project
0
+ Univ. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Project
0
- Leader
0
- Co-
0
- Ads.
0
+ Ext. Grant
(Unit: Baht Million)
0.000
+ Univ. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Ext. Project
0.000
- Leader
0.000
- Co-
0.000
- Ads.
0.000
+ Research Unit
0
- District (m2)
0.00
 
+ Equipment
0
- Equip Price (Baht)
0.00
 
Output:
+ Journal
1
- International
1
 
- National
0
 
+ Conference
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Patent/Petty Patent
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Trademark/Copyrights
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Plant & Animal Regis. And Cert. / KU Invention
0
- International
0
 
- National
0
 
+ Practical Research Output
0
 
 
+ Graduate Education
0
- Ph.D.
0
 
- M.
0
 
- B.
0