Person Image

  Education

  • ปร.ด. จุลชีววิทยา, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  Expertise Cloud

  Vibrio parahaemolyticus Bioethanol central composite designactinomyceteAgricultural EcosystemAgriculturealgal oilArachidonic acidArticleastaxanthinAurantiochytriumBacillus-fermented soybean meal (FSBM)bacterial DNAbacterial genomebacterial RNAbacterial strainbacterium culturebacterium isolatebacterium isolationBiodeiselbiodieselbiodiversityBotryococcusBotryococcus brauniiBotryocuccuscalcitecarbohydrateCarbondioxidecardiolipincarotenoidcell immobilizationCentral composite designcetanechemotaxonomyChlorellaChlorella sorokinianaChlorella sp.chlorophyllCO2CO2 bio-fixationcoconut watercontinous fermentationCritiacl agricultural areaculture conditionDHAethanol fermenting yeastshydrocarbonKluyveromyces marxianusKomagataeibacter oboedienslignocelluloselignocellulosic hydrolysateLipidlipid productionlow-nutrient adaptationMangrove forestmarine microalgaemenaquinonemetagenomicsMICPmicroalgamicroalgaeMicroorganismsmolassesMutationoptimizationResponse surface methodologySchizochytriumSqualenestarchsugar cane juicethermotolerant yeastsกรดไขมันไม่อิ่มตัวกากน้ำตาลการกลายพันธุ์การเกษตรการปรับปรุงพันธุ์การผลิตน้ำมันการหมักแบบต่อเนื่องคาร์บอนไดออกไซด์จุลินทรีย์เซลล์ยีสต์ที่ถูกตรึงดีเอชเอน้ำอ้อยบาซิลลัสไบโอดีเซลไบโอเอทานอลป่าชายเลนแป้งพื้นผิวตอบสนองยีสต์ทนร้อนยีสต์หมักเอทานอลสควอลีนสภาวะที่เหมาะสมสภาวะในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำวัยอ่อนสารเสริมอาหารสัตว์สาหร่ายขนาดเล็กอีพีเอเอนไซม์ช่วยย่อยแอสตาแซนทิน

  Interest


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 19 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 12 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Morphology, genetic diversity, temperature tolerance and toxicity of Cylindrospermopsis raciborskii (Nostocales, Cyanobacteria) strains from Thailand and JapanChonudomkul D., Yongmanitchai W., Theeragool G., Kawachi M., Kasai F., Kaya K., Watanabe M.2004FEMS Microbiology Ecology
  48(3),pp. 345-355
  148
  2Biocalcifying Potential of Ureolytic Bacteria Isolated from Soil for Biocementation and Material Crack RepairLeeprasert L., Chonudomkul D., Boonmak C.2022Microorganisms
  10(5)
  16
  3Optimization of arachidonic acid production from Mortierella alpina PRAO7-10 by response surface methodologyMalaiwong N., Yongmanitchai W., Chonudomkul D.2016Agriculture and Natural Resources
  50(3),pp. 162-172
  9
  4Effect of partial replacement of fish meal by bacillus sp-fermented soybean meal on growth performance, immunity, hepatopancreas microbiota and disease resistance in pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei)Cherdkeattipol K., Chuchird N., Chonudomkul D., Yongmanitchai W., Pichitkul P.2021Journal of Fisheries and Environment
  45(2),pp. 32-42
  7
  5Screening and optimization of squalene production from microalgae Aurantiochytrium spSaengwong A., Yongmanitchai W., Chonudomkul D.2018Chiang Mai Journal of Science
  45(2),pp. 680-691
  4
  6Optimization of culture conditions for oil production by the double mutant of Chlorella sorokiniana DMKU5202-D223Vichachucherd M., Yongmanitchai W., Chonudomkul D.2019Chiang Mai Journal of Science
  46(6),pp. 1055-1068
  2
  7Optimization of lipid accumulation by starchless mutant Chlorella sorokiniana for biodiesel productionJantasee W., Yongmanitchai W., Chonudomkul D.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(1),pp. 54-66
  2
  8Optimization of growth and production of docosahexaenoic acid by schizochytrium limacinum BR2.1.2 using plackett-burman design and central composite design with response surface MethodologyKawsakul L., Yongmanitchai W., Chonudomkul D.2012Kasetsart Journal - Natural Science
  46(4),pp. 573-581
  1
  9Optimization of growth and hydrocarbon production from a green microalga botryococcus braunii by plackett-burman design and response surface methodologyChannamtum S., Yongmanitchai W., Chonudomkul D.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(1),pp. 67-79
  0
  10Effect of CO2 Concentration on Growth, CO2 Fixation, and Biochemical Composition of the Microalga Nannochloropsis oculataRuangsomboon S., Chonudomkul D.2022Chiang Mai Journal of Science
  49(2),pp. 325-338
  0
  11Enhancement of Superfine Bacterial Nanocellulose Production in Coconut Water at High Temperature by the Adapted Strains of Komagataeibacter oboediens MSKU 3Sukkasem T., Sukkasem T., Tippayasak U., Taweecheep P., Chonudomkul D., Theeragool G.2022Chiang Mai Journal of Science
  49(4),pp. 999-1012
  0
  12Streptomyces rhizoryzae sp. nov., isolated from paddy rhizosphere soil and formal proposal to reclassify Streptomyces albulus as a later heterotypic synonym of Streptomyces nourseiButdee W., Muangham S., Chonudomkul D., Duangmal K.2023International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology
  73(1)
  0
  13DIVERSITY OF BACTERIA IN PADDY FIELD SOIL AND THEIR CORRELATION WITH SOIL CHEMICAL PROPERTIESYongsuwattana W., Chonudomkul D., Chungopast S.2023Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
  29(2),pp. 13-24
  0