Search Result of "Carbondioxide"

About 22 results
Img
Img
Img

ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

Effect of High Atmospheric Paessure and Carbondioxide on Shelf-life of Strawberry Fruit cv. No.72

ผู้แต่ง:ImgDr.Narongchai Pipattanawong,

วารสาร:

Img
Img

ที่มา:วิทยาศาสตร์เกษตร (Agricultural Science Journal) ปีที่ 37 ฉบับที่ 5 (พิเศษ) กันยายน - ตุลาคม 2549 Vol. 37 No. 5 (Suppl.) September - October 2006 : 124-127

หัวเรื่อง:ผลของความดันบรรยากาศสูงและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ต่ออายุการเก็บรักษาผลสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน 72

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:อิทธิพลของปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ต่อการเจริญเติบโตของ Chaetoceros calcitrans (Paulsen, 1905)

ผู้เขียน:Imgนิรันดร์ ชูสวน

ประธานกรรมการ:Imgสุนทราภรณ์ ลิ่มสกุล

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสุนันท์ ภัทรจินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:Inhibitory Effect of Plant Extracts on the Growth of Foodborne Microorganisms in Noodle

ผู้เขียน:Imgคณินทรา สุวรรณมานนท์

ประธานกรรมการ:Imgจิตศิริ (ซ้ำ) ราชตนะพันธุ์, อาจารย์

กรรมการร่วม:ImgChiu Chiu Hsia, Imgดร.สมจิต สุรพัฒน์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาและการสร้างคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์ ชนิดกระตุ้นตามขวางที่ความดันบรรยากาศ

ผู้เขียน:Imgนพพร รัตนช่วง

ประธานกรรมการ:Imgดร.ณัฐณรัณ (สุปรียา) ตรีวิจิตรเกษม, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgพิเชษฐ ลิ้มสุวรรณ

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การศึกษาปริมาณการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากยานพาหนะที่ใช้ในการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์

ผู้เขียน:Imgเบญจมาศ ขัตติยากุล

ประธานกรรมการ:Imgดร.ดรรชนี เอมพันธุ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgนันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์, Imgนันทชัย พงศ์พัฒนานุรักษ์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การตอบสนองต่อความร้อนและความเข้มข้นของ CO2 ของการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105

ผู้เขียน:Imgจิตรลดา โชคอำนวย

ประธานกรรมการ:Imgดร.เครือมาศ สมัครการ, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img

ที่มา:สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

หัวเรื่อง:การศึกษาผลกระทบของสภาวะโลกร้อนต่อระบบนิเวศป่าไม้และพืชเศรษฐกิจ

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.สมนิมิตร พุกงาม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Img
Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การวิจัยสมรรถนะการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของพืชดูดสารพิษเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีภายในอาคาร

ผู้เขียน:Imgพนธวรรธน์ วงษ์รักษ์

ประธานกรรมการ:Imgนางพาสินี สุนากร, รองศาสตราจารย์

กรรมการร่วม:Imgดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:Library Collection

Img
Img

งานวิจัย

การเพิ่มคุณภาพผลผลิตสตรอเบอรี่สำหรับการค้าในเชิงอุตสาหกรรม (2004)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์

แหล่งทุน:มูลนิธิโครงการหลวง

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:ทัศนคติของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่มีต่อการปลูกป่าเพื่อลดผลกระทบจากการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า

ผู้เขียน:Imgบูชิตา เดชาแสงสุบิน

ประธานกรรมการ:Imgจงรัก วัชรินทร์รัตน์

กรรมการวิชาเอก:Imgดร.สันต์ เกตุปราณีต, รองศาสตราจารย์

กรรมการวิชารอง:Imgชัชวาลย์ สุทธิศรีศิลป์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img

ที่มา:วิทยานิพนธ์ ปริญญาโท (จาก: บัณฑิตวิทยาลัย และ สำนักหอสมุด มก.)

หัวเรื่อง:การลดปริมาณคอเลสเทอรอลในไข่แดงผงโดยการสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะเหนือจุดวิกฤต

ผู้เขียน:Imgตะวัน ฉัตรสูงเนิน

ประธานกรรมการ:Imgนายประศาสตร์ ฟูตระกูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กรรมการวิชาเอก:Imgนางสาวประเทืองศรี สินชัยศรี, Imgวีระสิทธิ์ สรรพมงคลไชย

กรรมการวิชารอง:Imgดร.วรรณวิบูลย์ กาญจนกุญชร, รองศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract


Dissertation/Thesis Info
Abstract  (cache) |  Full text  (cache)  | Page  (Info)

Img
Img

Researcher

ดร. เดือนรัตน์ ชลอุดมกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

Resume

Img

Researcher

ดร. นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:สรีรวิทยา พันธุกรรม และชีวโมเลกุล, สรีรวิทยาของจุลินทรีย์ (ยีสต์และแบคทีเรีย) เมแทบอลิซึมของจุลินทรีย์ (ยีสต์และแบคทีเรีย)

Resume

12