Search Result of "Microorganisms"

About 543 results
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ย่อยสลายพอลีแลกไทด์ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (3)

Img
Img

งานวิจัย

การแยกและคัดเลือกจุลินทรีย์ย่อยสลายพลาสติกชีวภาพ (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.อานนท์ ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุทธิชา ณ ระนอง ธรรมสิทธิรงค์, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Img
Img

งานวิจัย

การย่อยสลายพลาสติกชีวภาพ โดยอาศัยจุลินทรีย์ในธรรมชาติ (2013)

หัวหน้าโครงการ:นายโกวิท สุวรรณหงษ์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.สุนทรี ขุนทอง, รองศาสตราจารย์, Imgดร. จิตต์พร เครือเนตร, Imgนายโกวิท สุวรรณหงษ์

แหล่งทุน:ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Img

งานวิจัย

Characterization of polyhydroxybutyrate producing microorganisms (2017)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พิลาณี ไวถนอมสัตย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgนางสาวอันธิกา บุญแดง, Imgนางสาวอันฟาล ตาเละ, Imgนางสาวชนาพร ตระกูลแจะ

แหล่งทุน:Japan International Research Center for Agricultural Sciences (JIRCAS)

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

ความหลากหลายของเชื้อจุลินทรีย์ที่ผลิตเอนไซม์ย่อยสลายพอลีแลกไทด์ (2007)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

จุลินทรีย์ศักยภาพสูงเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน (2019)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พงศ์ระวี นิ่มน้อย, รองศาสตราจารย์

แหล่งทุน:โครงการจัดตั้งภาควิชาจุลชีววิทยา ประจำปีงบประมาณ 2562 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (2)

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
12345678910...