Search Result of "chlorophyll"

About 142 results
Img

งานวิจัย

การใช้การรับรู้ระยะไกลเพื่อประเมินคลอโรฟิลล์ เอ ในแหล่งน้ำหนองหาร จังหวัดสกลนคร (2020)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์, อาจารย์

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ของคณาจารย์ภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img
Img

งานวิจัย

งานวิจัยเพื่อทดลองปลูกสบู่ดำในแปลงขนาดใหญ่ จ.นครปฐม (2010)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.บุบผา คงสมัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.ทิวา พาโคกทม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ร่วมกับเคยูไบโอดีเซล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลลัพธ์:วารสาร (1)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Use of Nutrients and Chlorophyll-a for Fish Catch Estimation in Srinakarin Reservoir, Kanchanaburi Province)

ผู้เขียน:Imgยุพิน เลิศบุรุษ, Imgนายวิทย์ ธารชลานุกิจ, ศาสตราจารย์, Imgประทักษ์ ตาบทิพย์วรรณ, ImgRuangvich Yoonphand

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

The study aimed to: 1) formulate a fish catch estimation model for Srinakarin Reservoir in Kanchanaburi Province, using nutrients and chlorophyll-a as indicators for fish catch estimation; and 2) develop a sustainable management policy for the reservoir area and its fisheries resources. From April 2008 to March 2009, water samples were collected every two months at 15 selected sampling stations representing upstream, midstream and downstream areas that included point sources and non-point sources, and for the same period, samples of fish species were collected from six private fish landing ports every month. The results showed that the Srinakarin Reservoir was oligotrophic, containing an average of 4.099 mg/m3 of chlorophyll-a and its water quality was appropriate for aquatic animal life. The distribution of nutrients and chlorophyll-a varied, depending on the period and collection area. Nutrient and chlorophyll-a concentrations upstream were higher than those in the middle and downstream sections. The average concentrations of nutrients were highest in the rainy season (June to September), average in summer (February to May) and lowest in winter (October to January), whereas the average chlorophylla concentrations were highest in summer (5.307 mg/m3) and average in the rainy season and winter (4.591 and 2.399 mg/m3, respectively). The ratio of forage to carnivorous fish was estimated as 1.813:1. All parameters used to estimate the fish catch (FC) showed that the catch had a low positive relationship to chlorophyll-a, whereas nutrients could be used to estimate the fish catch, especially, ammonia nitrogen (NH3-N), which was suitable for fish catch estimation throughout the year. A suitable linear regression model was FC = 29,892 - 90,509 (NH3-N); (R2 = 0.44). Ammonia nitrogen had a moderately negative relationship to the fish catch and could explain up to 44% of the fish catch. Based on the equation developed in the study, the results could be used to estimate the fish catch satisfactorily and also the resultant environmental changes in the Srinakarin Reservoir. This model could be applied to predict the fish catch in other reservoirs in Thailand with the same topographical features.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 045, Issue 2, Mar 11 - Apr 11, Page 233 - 244 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หัวเรื่อง:การใช้คลอโรฟิลล์มิเตอร์ประเมินประดับคลอโรฟิลล์ และไนโตรเจนในใบส้มโอ

Img

งานวิจัย

ผลของเค็มต่อคลอฟิลล์ของมะเขือสายพันธุ์ต่างๆ (2013)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.พจนา สีมันตร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.อัญมณี อาวุชานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเกียรติภูมิ จุลนิพิฐวงษ์, Imgนายอนุวัฒน์ อ่อนทะ

แหล่งทุน:ทุนสนับสนุนการทำปัญหาพิเศษภาควิชาเกษตรกลวิธาน

ผลลัพธ์:ประชุมวิชาการ (1)

Img

งานวิจัย

ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติดินในแหล่งปลูกกับปริมาณและคุณภาพผลผลิตส้มโอ (2008)

หัวหน้าโครงการ:Imgดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ผลลัพธ์:วารสาร (1) ประชุมวิชาการ (1)

Img

ที่มา:วิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขา วิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:ไม่มีชื่อไทย (ชื่ออังกฤษ : Growth, Leaf Chlorophyll Concentration, and Morphological Adaptation of Selected Wax Apple Cultivars in Response to Flooding)

ผู้เขียน:Imgไพศาล ตันไชย, Imgดร.ลพ ภวภูตานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สื่อสิ่งพิมพ์:pdf

Abstract

Growth, leaf chlorophyll concentration and morphological adaptation of young wax apple (Syzygium samarangense (Blume) Merrill & Perry) cvs. Plastic (PT), Thunklao (TK), Phetnamphueng (PP) and Thapthimchan (TC) and Malay apple (Syzygium malaccense) (MA) plants under flooding conditions were investigated. Potted wax apple and Malay apple plants were flooded to 5 cm above the soil surface for 70 days continuously. MA, TK, PP and TC plants survived under this flooding duration while PT plants had gradually died after flooding for 30 days. Vertical splitting of the outer bark was observed immediately above and below the flood level in all cultivars after flooding for 12 – 21 days followed by a development of adventitious roots at stem base below the flood level in most cultivars except for MA plants. Flooded PT plants formed adventitious roots faster than other cultivars while flooded TC plants had greatest mass of adventitious roots. Flooding significantly decreased shoot length, leaf number, leaf area, leaf chlorophyll concentration and dry weight of leaves and roots but increased shoot to root ratio. Severe growth restriction was observed in flooded MA and PT plants. Based on the ability to maintain growth under flooding conditions, PP was the most flood tolerance cultivar with profuse adventitious roots followed by TK and TC, respectively, while PT was the least flood tolerance in this study. MA plants restricted their growth and maintained leaf chlorophyll level to survive flooding without adventitious root formation. The results suggested that these selected wax apple cultivars and Malay apple tolerated to flooding differently and flooding tolerance was not generally associated with the ability to form adventitious roots under flooding conditions.

Article Info
Agriculture and Natural Resources -- formerly Kasetsart Journal (Natural Science), Volume 042, Issue 2, Apr 08 - Jun 08, Page 197 - 206 |  PDF |  Page 

Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:สหสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตอ้อย องค์ประกอบผลผลิตอ้อย องค์ประกอบคลอโรฟิลล์ และปริมาณแป้งในนํ้าอ้อย ของอ้อยปลูกในพื้นที่ปลูกอ้อยภาคตะวันตกตอนล่าง

Img

ที่มา:วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์

หัวเรื่อง:สหสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตอ้อย องค์ประกอบผลผลิตอ้อย องค์ประกอบคลอโรฟิลล์ และปริมาณแป้งในนํ้าอ้อย ของอ้อยปลูกในพื้นที่ปลูกอ้อยภาคตะวันตกตอนล่าง

Img

รางวัล (ประชุมวิชาการ)

Best Presentation Award (2016)

ผลงาน:Enhanced Visible Lightinduced Photocatalytic Activity of Novel Chlorophyll and Mg Comodified P25

นักวิจัย: ImgThanaree Phongamwong Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

Doner:The 26th Thai Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (TIChE 2016)

Img

รางวัล (ประกาศเกียรติคุณ)

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านวัสดุศาสตร์ ประจำปี 2561 (2018)

นักวิจัย:Imgดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์

Doner:สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Img
Img
12345678