โครงการวิจัยภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2024

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

โครงการวิจัย 5 ปี ล่าสุด

สถานะของนักวิจัยในโครงการ 5 ปี ล่าสุด

Internal Active Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 10 Project 0 0 0 0
2024 การระบุสปีชีส์และการอธิบายยีสต์สปีชีส์ใหม่ที่ค้นพบในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ เงินรายได้มหาวิทยาลัย 0 0 0 0
2024 การลดกรดไฟติกในกากถั่วเหลืองโดยการหมักด้วยบาซิลลัส (ปีที่ 2) หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 การระบุชนิดของแบคทีเรียที่ก่อให้เกิดฮีสตามีนในจิ้งหรีดกินได้และระดับฮีสตามีนในผลิตภัณฑ์อาหารจากจิ้งหรีด หัวหน้าโครงการ เงินอุดหนุนรัฐบาลและเงินอุดหนุนอื่นที่รัฐบาลจัดสรรให้ 0 0 0 0
2024 ไฮโดรโฟบินจากเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทยเพื่อการประยุกต์แนวทางใหม่ในทางการแพทย์ หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
หัวหน้าโครงการย่อย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การสกัดและทำให้บริสุทธิ์ของไฮโดรโฟบินจากเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 กิจกรรมการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดไฮโดรโฟบินจากเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการ โปรติโอมิกส์ กิจกรรมต้านอนุมูลอิสระ และความเป็นพิษต่อเซลล์เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของโปรตีนไฮโดรไลเสท ในกากถั่วเหลืองหมักด้วยบาซิลลัส หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การปรับปรุงคุณภาพโปรตีนและการลดสารต้านโภชนาการในกากถั่วเหลืองโดยการหมักด้วยบาซิลลัสที่แยกจากถั่วเน่าและสายพันธุ์ปรับตัว หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสียในการลดการเกิดเชื้อดื้อยาด้วยกระบวนการไฟฟ้าเคมีโดยใช้ขั้วเพชรเจือโบรอนและโฟโตเฟอเรดเฟนตัน ร่วมกับกระบวนการสร้างเม็ดตะกอนจากสาหร่ายและแบคทีเรีย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
2024 การพัฒนาระบบทำลายฤทธิ์ของยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำด้วยขั้วอิเลคโทรดเพชรเจือโบรอนในกระบวนการไฟฟ้าเคมีร่วมกับโฟโตเฟอเรดเฟนตัน ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

External Active Project

Year:

<< 20202014 >>
Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

Internal Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0

External Closed Project

Year Project Title Role Source Output
Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
Total 0 Project 0 0 0 0