รางวัลภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2021

30

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

10

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

2

Award

รางวัล ปี 2021

แนวโน้มรางวัลภาควิชาจุลชีววิทยา

Honor Award

ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 5 ปีล่าสุด

Research/Invention Award

รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 5 ปีล่าสุด

Conference Award

รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 5 ปีล่าสุด

Publish Year Conference Award 2
2021 inดร.พรสวรรค์ สุทธินนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์,inดร.คณิณ รุ่งวัฒนา, อาจารย์,inดร.เฉลิมพล สุวรรณภักดี, รองศาสตราจารย์,inดร.ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ, อาจารย์,"Fungal endophytes inhabiting in root of lady's slipper orchid in southern Thailand", รางวัลการนำเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดับดีเยี่ยม, , ศูนย์ความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพ, May 31 2021
2021 inดร.กรอร วงษ์กำแหง, อาจารย์,inดร.ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ, อาจารย์,"Preliminary study of amphipod diversity in Amphawa Estuary, Samut Songkram Province", Outstanding performance award, , องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ, Dec 3 2021