ผลงานภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2024

12

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

10

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

แนวโน้มผลงานของภาควิชาจุลชีววิทยา

Journal

จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยของนักวิจัยใน ม.ก. 5 ปีล่าสุด

จำนวนบทความของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา 5 ปีล่าสุด
 

จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยา
เทียบกับ จำนวนบทความเฉลี่ยแต่ละ Q ของนักวิจัยใน ม.ก. ปี 2024

จำนวนบทความในแต่ละ Quartile ของนักวิจัยทั้งหมด (24 คน)
ในภาควิชาจุลชีววิทยา ปี 2024

Publish Year International Journal 12
2024 inนางสาวชนิตา บุญมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKettongruang, S., exBuranathong, B., exMorikawa, M., inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Duckweed-associated bacteria as plant growth-promotor to enhance growth of Spirodela polyrhiza in wastewater effluent from a poultry farm", Archives of Microbiology, ปีที่ 206, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024
2024 exWannisa Raksamat, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "Phytochemical Constituents and Potential of Different Extracts from Eleutherine bulbosa on Skin InfectiousTreatment : Anti-fungal, Anti-bacterial, Anti-inflammatory and Cytotoxic Activities", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 1-13
2024 exBoonmee, T., inดร.ปิ่นสุรางค์ ดีวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exRinthong, P.-O., exYuangsoi, B., "Improvement of nutritive value of soybean meal by microbial hydrolysis with Bacillus subtilis Hs-2 for use as raw material in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) diet", Aquaculture Reports, ปีที่ 35, เมษายน 2024
2024 exYuparat Saimee, exWaranya Butdee, inนางสาวชนิตา บุญมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Actinomycetospora lemnae sp. nov., A Novel Actinobacterium Isolated from Lemna aequinoctialis Able to Enhance Duckweed Growth", Current Microbiology, ปีที่ 81, ฉบับที่ 3, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 92
2024 exMiss Jemisha Dudhat, exMiss Napapohn Kajadpai, exMr. Jirameth Angchuan, exMiss Varunya Sakpuntoon , inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Diversity of Yeasts from Food Waste and Their Potential for Thermotolerance and Hydrolytic Enzyme Production", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 51, ฉบับที่ 1, มกราคม 2024, หน้า 1-14
2024 exดร. ภูมิน นุตรทัต, inดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.นครินทร์ สุวรรณราช, exดร.จตุรงค์ คำหล้า, "Gloeocantharellus thailandensis (Gomphaceae, Gomphales), a new macrofungus from southern Thailand", Phytotaxa, ปีที่ 634, ฉบับที่ 2, มกราคม 2024, หน้า 159-169
2024 exNithimethachoke, T., inนางสาวชนิตา บุญมาก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMorikawa, M., "A novel alkane monooxygenase evolved from a broken piece of ribonucleotide reductase in Geobacillus kaustophilus HTA426 isolated from Mariana Trench", Extremophiles, ปีที่ 28, ฉบับที่ 1, เมษายน 2024
2024 exPontes, A., exParaรญso, F., exLiu, Y.-C., inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exJindamorakot, S., exJespersen, L., exGonรงalves, C., exRosa, C.A., exTsai, I.J., exRokas, A., exHittinger, C.T., exGonรงalves, P., exSampaio, J.P., "Tracking alternative versions of the galactose gene network in the genus Saccharomyces and their expansion after domestication", iScience, ปีที่ 27, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2024
2024 exMiss Varunya Sakpuntoon , exNathida Srathongporn, exAna Pontes, inดร.พัณณิดา ขุนนามวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAndreia Aires, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, exCarla Gon?alves, exProf. Paula Gon?alves, exProf. Jos? Paulo Sampaio, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, "Phylogenomic delineation of two new species of ascomycetous yeasts, Wickerhamiella koratensis sp. nov. and Wickerhamiellalimtongiae sp. nov., and proposal of two synonyms, Wickerhamiella infanticola and Wickerhamiella tropicalis", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 74, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2024, หน้า 006282
2024 exPumin Nutaratat, exTantip Arigul, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, exWorarat Kruasuwan, "Microbiome sequencing revealed the abundance of uncultured bacteria in the Phatthalung sago palm-growing soil", PLoS ONE, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2024, หน้า e0299251
2024 exPatcharin Tepjanta, ex Kazuhito Fujiyama, exRyo Misaki, inดร.อิงอร กิมกง, รองศาสตราจารย์, "The N-linked glycosylation modifications in the hepatitis B surface protein impact cellular autophagy, HBV replication, and HBV secretion", PLOS ONE, ปีที่ 19, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2024, หน้า 1-21
2024 exLeetanasaksakul, K., exRoytrakul, S., exKittisenachai, S., exLohmaneeratana, K., inดร.ชัชวาล จันทราสุริยารัตน์, รองศาสตราจารย์, inดร.ปิยังกูล เหลืองเจริญกิจ, อาจารย์, "Exploring the Impact of Endophytic Fungus Aspergillus cejpii DMKU-R3G3 on Rice: Plant Growth Promotion and Molecular Insights through Proteomic Analysis", Agronomy, ปีที่ 14, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2024

Conference

ค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยในภาควิชาจุลชีววิทยาต่อค่าเฉลี่ยการนำเสนอบทความของนักวิจัยใน ม.ก.

Copyrights

จำนวนลิขสิทธิ 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2003 >>

Trademark

จำนวนเครื่องหมายการค้า 1 ปีล่าสุด

Year:

<< 2004 >>

Petty Patent

จำนวนอนุสิทธิบัตร 2 ปีล่าสุด

Year:

<< 20222014 >>

Patent

จำนวนสิทธิบัตร 5 ปีล่าสุด

[ที่อยู่สำหรับนำเพจไปอ้างอิง http://research.ku.ac.th/forest/OutputByDepartmentEx.aspx?CampusID=01&FacultyID=05&SectionID=03]