Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2533
  • วท.ม.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • วท.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551

  โครงการวิจัย 5 ปีที่ผ่านมา

  หน้าที่ในโครงการ 5 ปีที่ผ่านมา

  Internal Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 8 Project 19 15 0 0
  2021 การเปรียบเทียบชนิดของวัสดุเพาะต่อการสร้างสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในเห็ดป่า (Ganoderma spp. และ Lentinus spp.) และการนำวัสดุเพาะที่ใช้แล้วไปพัฒนาเป็นคอมโพสิตบอร์ดที่มีมูลค่าสูงขึ้น หัวหน้าโครงการ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2021 การทดแทนยากลุ่ม statin สำหรับการลดคลอเลสเตอรอลและป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดด้วยสารสกัดจากเห็ด ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2020 การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดหยาบจากเห็ดกินได้ในการยับยั้งการติดเชื้อไวรัสเทียมฮิวแมนแพปพิลโลมาไวรัสไทป์ 16 (เอชพีวี 16) และในการยับยั้งเซลล์เพาะเลี้ยงมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งช่องปากที่ติดเชื้อเอชพีวี 16 ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2015 ประสิทธิภาพทางชีวภาพของแทนนินจากผลพลับที่มีต่อการควบคุมโรคพืช ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 การศึกษาการเป็นปฏิปักษ์ของราเอนโดไฟท์จากต้นพลูคาวต่อราสาเหตุโรคพืชและการใช้ประโยชน์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2014 สารสกัดจากเห็ดและประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืชบางชนิด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2012 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 7 8 0 0
  2010 เคยู-ไบโอดีเซล ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 12 7 0 0

  External Active Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 0 Project 0 0 0 0

  Internal Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 27 Project 10 8 0 0
  2021 โอกาส และศักยภาพการเพาะเลี้ยงเห็ดเยื่อไผ่ด้วยวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อการต่อยอดผลิตภัณฑ์เวชสำอาง และอาหารเสริมสุขภาพร่วมสมัย ผู้ร่วมวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ ทุน Preproposal Research Fund (PRF) 0 0 0 0
  2020 การคัดเลือกและปรับปรุงพันธ์ุเห็ดฟางในประเทศไทย โดยใช้เทคนิค Genome Shuffling หัวหน้าโครงการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) 0 0 0 0
  2018 การเพิ่มผลผลิตเห็ดตระกูลนางรมโดยใช้ยีสต์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2018 การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2018 ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดในประเทศไทย หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การพัฒนาเชื้อแบคทีเรียไปเป็นผลิตภัณฑ์ลดเชื้อราแข่งขันในโรงเรือนเพาะเห็ดฟางและราโรคพืชบางชนิด หัวหน้าโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 0 0 0 0
  2017 การเพิ่มคุณภาพของเห็ดหัวลิงโดยการปรับวัสดุเพาะ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การศึกษาผลของสารสกัดจากเห็ดในการต้านเซลล์มะเร็ง ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2017 การใช้แสงยูวีพัลส์เพื่อเพิ่มวิตามินดีในเห็ดเศรษฐกิจของไทย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0
  2016 แบคทีเรียที่คัดแยกจากเห็ดและความสามารถในการเพิ่มผลผลิตของเห็ด หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 0 1 0 0
  2016 ยีสต์ที่คัดแยกได้จากเห็ดและความสามารถในการเพิ่มผลผลิตเห็ด หัวหน้าโครงการ ทุนสนับสนุนการทำวิจัยระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 0 1 0 0
  2016 การรวบรวมสายพันธุ์และศึกษาศักยภาพการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเห็ดป่าบางชนิด ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2015 การศึกษาการเป็นปฏิปักษ์ของราเอนโดไฟท์จากต้นพลูคาวต่อราสาเหตุโรคพืชและการใช้ประโยชน์ หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 สารสกัดจากเห็ดและประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญของเชื้อราสาเหตุโรคพืชบางชนิด หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 1 0 0 0
  2015 การประยุกต์ใช้เชื้อแอคติโนมัยสีทที่มีความสามารถในการควบคุม Phytophthora sp. และ Erwinia chrysanthemi ในกล้วยไม้สกุลหวาย ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 3 1 0 0
  2014 การสังเคราะห์และวิเคราะห์คุณสมบัติของโคโพลิเมอร์ประจุบวก แบบสายโซ่กิ่งรูปหวี ที่มีสมบัติการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นซุปเปอร์พลาสติไซส์เซอร์สำหรับซีเมนต์ ที่ปรึกษาโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 1 0 0
  2012 ผลของสารสกัดหยาบจากเห็ดต่อการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียบางชนิด หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ และ ภาควิชาจุลชีววิทยา 0 0 0 0
  2012 การเพาะเห็ดด้วยวัสดุเหลือทิ้งจากกากสมุนไพร หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ และ ภาควิชาจุลชีววิทยา 0 2 0 0
  2012 การตรวจหาการผลิตเอนไซม์โดยเชื้อราที่แยกได้จากลำไส้ปลวกเลี้ยงรา หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ และ ภาควิชาจุลชีววิืทยา 0 0 0 0
  2012 การศึกษาความสามารถในการทนต่อสารประกอบโลหะหนักของเชื้อราที่แยกได้จากดินที่เหมืองผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ และ ภาควิชาจุลชีววิทยา 0 0 0 0
  2011 การคัดแยกเชื้อรา endophyte จากพืชสมุนไพรใน อ.แม่สอด จ.ตาก และ ศึกษาความสามารถในการทนต่อสารประกอบโลหะหนัก หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาจุลชีววิทยา 0 0 0 0
  2011 ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในพื้นที่หน่วยอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำผาตาด จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาจุลชีววิทยา 0 0 0 0
  2011 การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่แยกได้จากวัสดุเพาะเห็ดฟางต่อการเจริญของเชื้อราแข่งขันในโรงเพาะเห็ด หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาจุลชีววิทยา 1 0 0 0
  2009 การศึกษาการสร้างเอนไซม์ย่อยเซลลูโลสใน Termitomyces sp.(เห็ดโคน) หัวหน้าโครงการ ทุนส่วนตัว 0 0 0 0
  2009 การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยจากใบทีทรีในการยับยั้งเชื้อราก่อโรคในพืชในระดับห้องปฏิบัติการ หัวหน้าโครงการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1 0 0 0
  2009 ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อรา Termitomyces spp. (เห็ดโคน) ที่อยู่ร่วมกับปลวกเลี้ยงรา บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้เทคนิคทางโมเลกุล หัวหน้าโครงการ ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 2 1 0 0
  2009 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทรีย์ในระบบนิเวศเกษตร และศักยภาพการใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัย มก. 0 0 0 0

  External Closed Project

  Year Project Title Role Source Output
  Journal Conference Intellectual Property Invention and Plant
  Total 11 Project 4 9 0 0
  2017 การศึกษาผลของสารสกัดจากเห็ดในการต้านเซลล์มะเร็ง ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 0 0 0 0
  2015 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเห็ดฟางด้วยแบคทีเรียสร้างสปอร์ หัวหน้าโครงการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 0 2 0 0
  2015 การวิเคราะห์ชนิดของจุลินทรีย์ชนิดย่อยสลายเซลลูโลส ผู้ร่วมวิจัย บริษัท ไบโอวิชั่น จำกัด 0 0 0 0
  2014 การตอบสนองด้านการเติบโตของกล้าไม้วงศ์ยางที่มีเห็ดเผาะสัมพันธ์อยู่กับรากแบบเอคโตไมคอร์ไรซา ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) 0 2 0 0
  2013 การตรวจหาชนิดของเชื้อราด้วยวิธีทางชีวโมเลกุล หัวหน้าโครงการ บริษัท ผู้ประกอบการ (คุณพจนา ตระกูลสุขรัตน์) 0 0 0 0
  2013 การตอบสนองด้านการเติบโตของกล้าไม้วงศ์ยางที่มีเห็ดเผาะสัมพันธ์อยู่กับรากแบบเอคโตไมคอร์ไรซา ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 0 0 0
  2013 ตอบสนองด้านการเติบโตของกล้าไม้วงศ์ยางที่มีเห็ดเผาะสัมพันธ์อยู่กับรากแบบเอคโตไมคอร์ไรซา (ปีที่ 2) ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 0 0 0 0
  2012 ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสภาวะแวดล้อมต่อจุลินทรีย์ในป่าชายเลน และการรวบรวมสายพันธุ์เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 3 2 0 0
  2011 เทคโนโลยีการปลูกเชื้อเพื่อผลิตกล้าไม้วงศ์ยางที่มีเห็ดเผาะหนังเป็นเอคโตไมคอร์ไรซาสำหรับการปลูกสร้างสวนป่า ผู้ร่วมวิจัย ทุนอุดหนุนวิจัยภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น (NRCT-JSPS) 0 2 0 0
  2011 การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเห็ดฟางด้วยแบคทีเรียสร้างสปอร์ อื่นๆ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 0 1 0 0
  1999 ความหลากหลายทางชีวภาพของจุลินทร์ในป่าชายเลน ผู้ร่วมวิจัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 1 0 0 0