เคยู-ไบโอดีเซล

Sub Project

Publish Year International Journal 7
2021 exKritpornpawee Pindit, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Biolubricant basestocks synthesis using 5-step reaction from jatropha oil, soybean oil, and palm fatty acid distillate", Industrial Crops & Products, ปีที่ 166, ฉบับที่ -, มีนาคม 2021, หน้า 113484(1)-113484(11)
2021 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exNoppan Peawsuphon, exYusuf Chisti, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Lipid production by the yeast Lipomyces starkeyi grown on sugars and oil palm empty fruit bunch hydrolysate", Biomass Conversion and Biorefinery, ปีที่ 11, ฉบับที่ 4, สิงหาคม 2021, หน้า 1197-1210
2019 exRattanaphra, D., exSoodjit, P., inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Synthesis, characterization and catalytic activity studies of lanthanum oxide from Thai monazite ore for biodiesel production", Renewable Energy, ปีที่ 131, ตุลาคม 2019, หน้า 1128-1137
2015 exAssoc.Prof.Dr. SAMORN HIRUNPRADITKOON, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exNARUMON SOMBUN, exDr. ELVIN J. MOORE, "Synthesis of Activated Carbon from Jatropha Seed Coat and Application to Adsorption on Iodine and Methylene Blue", Chemical Engineering Communications, ปีที่ 202, ฉบับที่ 1, เมษายน - มิถุนายน 2015, หน้า 32-47
2014 inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exNarapan Boonthum, exUnchalee Mulalee, "A systematic formulation for HAZOP analysis based on structural model", Reliability Engineering & System Safety, ปีที่ 121, ฉบับที่ 1, มกราคม 2014, หน้า 152-163
2014 exวลัยลักษณ์ สายแก้ว, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์, "Response of Jatropha curcas grown on an Ultic Paleustalf to Chemical Fertilizers and Compost", Asian Journal of Crop Science, ปีที่ 6, ฉบับที่ 4, พฤศจิกายน 2014, หน้า 362-372
2013 exVeerayut Lersbamrungsuk, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Design and Control of Alkali-Catalyzed Transesterification Reactors", Asean Journal of Chemical Engineering, ปีที่ 13, ฉบับที่ 2, ธันวาคม 2013, หน้า 22-26
Publish Year International Conference 7
2015 exMiss Suratchanee Sriwira, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "The investigation of interesterification reaction of vegetable oils", Biotechnology International Congress 2015, 9 - 11 กันยายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exRawinun Junsittiwate, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Value added of acid oil from biodiesel process", The 27th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 17 - 20 พฤศจิกายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exAsama Temrak, exDussadee Rattanaphra, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, "SYNTHESIS AND CHARACTERIZATION OF SO42-/ZrO2-La2O3", Pure and Applied Chemistry International Conference 2014 (PACCON2014), 8 - 10 มกราคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exSarun Triwittayayont, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Storage Effect of Biodiesel from Palm Stearin Containing Acid Value Equal to 10 mg KOH/g with Different Amount of Tert-Butylhydroquinone", Burapha University International Conference 2014 , 3 - 4 กรกฎาคม 2014, ชลบุรี ประเทศไทย
2014 exAuttawut Soonhoey, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Operation Cost Calculation, Condition Investigation and Process Design of Jatropha Kernel Oil Extraction", Burapha University International Conference 2014, 3 - 4 กรกฎาคม 2014, ชลบุรี ประเทศไทย
2013 inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Thailand Energy Updates", 2013 International Symposium on Energy Technology and Strategy, 27 - 29 ตุลาคม 2013, Tainan ไต้หวัน
2013 exKulthawat Tepjun, exMay Myat Khine, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "STATISTICAL ESTERIFICATION MODEL OF 5-85%FFA FROM PALM OIL RAW MATERIAL", TSB International Forum 2013, 28 - 30 สิงหาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2015 inนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, inดร.ธีระ วีณิน, รองศาสตราจารย์, exน.ส.วรารัตน์ หาคำ, "การผลิตแผ่นชิ้นไม้อัดจากต้นสบู่ดำ", การประชุมการป่าไม้ ประจำปี 2558, 24 เมษายน 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย