Person Image

Administration

Education

 • วศ.ม.( เครื่องจักรกลเกษตร), มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย

Expertise Cloud

AECbiomasslogisticsPhoto Period Houseกระโจมกล้าอ้อยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1กาบ้าการเก็บเกี่ยวการควบคุมวัชพืชด้วยความร้อนการคัดขนาดการคัดแยกการจัดลำดับการจำลองสถานการณ์การจำลองสถานการณ์ทางคอมพิวเตอร์การทำความสะอาดการเทอ้อยการให้น้ำการให้น้ำพืชข้าวข้าวกล้องงอกข้าวโพดฝักอ่อนข้าวไร่ความยาวท่อนอ้อยเครือข่ายคัดเลือกพันธุ์เครือข่ายนักปรับปรุงพันธุ์เครื่องคัดแยกเครื่องจักรกลเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับการปลูกอ้อยเครื่องจักรกลเกษตรเครื่องปลูกอ้อยเครื่องเพาะข้าวกล้องงอกเครื่องย่อยอ้อยเครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ชุมชนเครืองหีบสกัดน้ำอ้อยเครื่องอัดใบฐานข้อมูลต้นกล้าอ้อยต้นแบบโรงเรือนถั่วงอกทานตะวันท่าเรือน้ำลึกทวายธนาคารเมล็ดพันธุ์อ้อยนโยบายจังหวัดกาญจนบุรีนาน้ำตม (water swamp)นาหว่านน้ำตมน้ำมันพืชน้ำมันสบู่ดำ การผสม การทดสอบสมรรถนะของเครื่องยนต์ดีเซล การสึกหรอของเครื่องยนต์น้ำหยดน้ำอ้อยนิคมอุตสาหกรรมใบอ้อยไบโอดีเซลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนประชาคมอาเซียนประชาอาเซียนปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์อ้อยปลูกอ้อยแปลงทดสอบพันธุ์แปลงทดสอบพันธุ์อ้อยแปลงปลูกกล้าอ้อยผสมพันธุ์อ้อยผักหวานบ้าน แผนพัฒนาอ้อยพลังงานทดแทนพันธุ์อ้อยพาสเจอร์ไรต์เพาะชำเมล็ดอ้อยเพาะชำอ้อยมะยงชิดมาตราฐานอาชีพ เกษตรกรรม ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียงเมล็ดพันธุ์อ้อย ปรับปรุงพันธุ์เมล็ดอ้อยเมืองศูนย์กลางไมโครเวฟย่อยอ้อยย้ายปลูกกล้าอ้อยย้ายปลูกต้นกล้าอ้อยรถตัดอ้อยรถตัดอ้อยท่อนระบบจัดการความรู้โรคใบขาวพันธุ์อ้อยระบบจัดการความรู้โรคใบขาวโรคใบขาวระบบเตรียมน้ำอ้อยระบบน้ำหยดราชบุรีโรคใบขาวโรงงานน้ำตาลโรงเรือน Photo Period Houseโรงเรือนเพาะชำเมล็ดอ้อยโรงเรือนอนุบาลอ้อยโรยเมล็ดโรยเมล็ดเป็นแถวลดต้นทุนเลเซอร์เซนเซอร์โลจิสติกส์วัชพืชสปริงเกลอร์อ้อยพันธุ์ดี

Interest

เครื่องจักรกลการเกษตร

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 8 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 14 โครงการ)
 • ทุนนอก 42 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 38 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 20 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 3 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 17 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 2 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 9 เรื่อง (เชิงวิชาการ 5 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 1 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 2 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก