Expertise Cloud

: ตู้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ11 diphenyl 2 picrylhydrazyl1-Deoxynojirimycin22-diphenyl-1-picrylhydrazyl4-DABAallergenanimal tissueAnthocyaninAntibacterial activityantioxidantAntioxidant activityantioxidant peptideAntioxidant peptidesanti-tyrosinaseArticleartificial dietasiaticosideBABacillus subtilisbiological propertiesBiosynthesisBiotechnologyBmn4 CellBmNPVBombyx moriBombyx mori pupa hydrolysateBombyx mori pupaeBombyxmoriBrightness measurementbutylated hydroxyanisolebutylcresolcallusdroughtDrought toleranceenzymatic hydrolysisExtractionFerric reducing antioxidant powerferrous ionferrous ion chelating activityfood allergyfood industryfood preservativegene expressionGerminationglutaminylasparagylisoleucylisoleucylleucylphenylalanylarginineGrowth ChamberHPLCHumidity measurementinductionKhao Dawk Mali 105MicrocontrollersMolecular biologyMonitoring systemMorus sppMorussppMQTTMulatexinmulberroside FMulberryPAPriceRNARNAiSAL1Salinity stressSalt stresssilkwormStomatal closureStressTemperature measurementการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการแสดงออกข้าวข้าวไทยไข่ไหมฟักตัวความเครียดจากอุณหภูมิความเครียดในพืชความต้องการธาตุอาหารความปลอดภัยทางอาหารความแล้งหนอนไหมหม่อนหม่อน (Mulberry)ไหมออกซิเรสเวอรอทรอลอาหารเทียมอาหารโปรตีนสูงอาหารฟังก์ชันอาหารสุขภาพอินเตอร์เน็ตในทุกสิ่งอินทผลัมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอุณหภูมิต่ำแอนโทไซยานินแอนโทไซยานิน (Anthocyanin)ไอโอที

Interest

Plant biochemistry, Biotechnology, Molecular biology

Administrative Profile

 • เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชา คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาชีวเคมี

Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
 • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 28 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 8 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 20 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
 • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation

Show All (154)

Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Evidence for a SAL1-PAP chloroplast retrograde pathway that functions in drought and high light signaling in ArabidopsisEstavillo G.M., Crisp P.A., Pornsiriwong W., Wirtz M., Collinge D., Carrie C., Giraud E., Whelan J., David P., Javot H., Brearley C., Hell R., Marin E., Pogson B.J.2011Plant Cell
23(11),pp. 3992-4012
414
2The nucleotidase/phosphatase SAL1 is a negative regulator of drought tolerance in ArabidopsisWilson P.B., Estavillo G.M., Field K.J., Field K.J., Pornsiriwong W., Carroll A.J., Howell K.A., Howell K.A., Woo N.S., Lake J.A., Smith S.M., Harvey Millar A., Von Caemmerer S., Pogson B.J.2009Plant Journal
58(2),pp. 299-317
146
3A chloroplast retrograde signal, 3’phosphoadenosine 5’-phosphate, acts as a secondary messenger in abscisic acid signaling in stomatal closure and germinationPornsiriwong W., Pornsiriwong W., Estavillo G.M., Estavillo G.M., Chan K.X., Tee E.E., Ganguly D., Crisp P.A., Phua S.Y., Zhao C., Qiu J., Park J., Yong M.T., Nisar N., Yadav A.K., Schwessinger B., Rathjen J., Cazzonelli C.I., Cazzonelli C.I., Wilson P.B., Gilliham M., Chen Z.H., Chen Z.H., Pogson B.J.2017eLife
6
112
4Putative cis-elements in the promoter region of the carrot phenylalanine ammonia-lyase gene induced during anthocyanin synthesisOzeki Y., Chikagawa Y., Kimura S., Soh H.C., Maeda K., Pornsiriwong W., Kato M., Akimoto H., Oyanagi M., Fukuda T., Koda T., Itoh Y., Yamada A., Davies E., Ueno H., Takeda J.2003Journal of Plant Research
116(2),pp. 155-159
8
5Development of strategies for genetic manipulation and fine-tuning of a chloroplast retrograde signal 3′-phosphoadenosine 5′-phosphatePhua S.Y., Pornsiriwong W., Pornsiriwong W., Chan K.X., Estavillo G.M., Estavillo G.M., Pogson B.J.2018Plant Direct
2(1)
3
6Effects of drought stress on anthocyanin accumulation in mulberry fruitsKamjad Y., Kettipok S., Chaochaiphat T., Wongpanya R., Wongpanya R., Promboon A., Promboon A., Phonphoem W.P., Phonphoem W.P.2021Asian Journal of Plant Sciences
20(3),pp. 450-460
3
7Enhancement of 1-deoxynojirimycin production in mulberry (Morus spp.) using LED irradiationSonthisut M., Wongpanya R., Phonphoem A., Phonphoem W.P.2021Plant Cell, Tissue and Organ Culture
3