Person Image

  Education

  • วท.ด.(โรคพืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2550
  • วท.บ.(เคมีการเกษตร), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  Antagonistantagonistic testAspergillusbiological controlCassavacoprophilous fungicypermethrindistributiondiversityFlumethrinFruit juicesFusarium wiltmarine-derived fungiMeloidogyne incognitaMorphologyMu Ko Angthong National Park Multigenemycelial growth inhibitionPenicilliumPlant pathogenic fungitaxonomyการควบคุมโดยชีววิธีความหลากหลายเชื้อราเชื้อรา เอนโดไฟท์เชื้อราควบคุมไส้เดือนฝอยแชมพูสำหรับสุนัขเซลลูเลสดัชนีชี้วัด(KPI)ดินดินตะกอนดีเอ็นเอไดเมโทมอร์ฟต้นแบบระไตรโคเดอร์มาไตรโครเดอร์มาทุเรียนประสิทธิภาพปลายข้าวปะการังเปลือกกล้วยเปลือกผลสบู่ดำเปลือกมังคุดแปรรูปผลเน่าผลิตภัณฑ์ธรรมชาติควบคุมโรคพืชผักตบชวาแผนที่สารออกฤทธิ์พริกพังงาพืชพืชป่าพืชอาศัยฟองน้ำไฟทอปธอรา พาล์มิโวรามันสำปะหลังมูลสัตว์เม็ดเลือดเมทาแลกซิลระบบการผลิตพืชแบบยั่้งยืนระบบผลิตพืชเชิงนิเวศระบบผลิตพืชอินทรีย์ราราดินราทะเลราบนขอนไม้ผุรามูลสัตว์ราโรคพืชราสาเหตุโรคพืชราเอนโดไฟท์โรคเชื้อราโรครากเน่าโคนเน่าโรคเหี่ยวโรคไหม้ข้าวโรคแอนแทรกโนสและสแคบลิมโฟซัยท์ชนิดทีลูกสุกรสเคอโรเทียมสถานีวิจัยด้านพืช(Plant Research Stationสมรรถภาพการผลิตสมุนไพรสัณฐานวิทยาสารสกัดจากพืชสารสกัดจากพืชสมุไพรสารสกัดพืชสมุนไพรสารสกัดหยาบสุกรสูตรอาหารไส้เดือนฝอยไส้เดือนฝอยรากปมอนุกรมวิธานเชื้อราอนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์อะฟลาท็อกซิน บี1 อาหารทดแทนอาหารสัตว์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทองเอนไซม์เอนไซม์ช่วยย่อยสลาย

  Interest

  อนุกรมวิธานเชื้อรา, ราสาเหตุโรคพืช

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 14 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 61 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 36 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 32 เรื่อง (เชิงวิชาการ 31 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 5 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 4 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก