การสังเคราะห์และวิเคราะห์คุณสมบัติของโคโพลิเมอร์ประจุบวก แบบสายโซ่กิ่งรูปหวี ที่มีสมบัติการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้เป็นซุปเปอร์พลาสติไซส์เซอร์สำหรับซีเมนต์

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.จันทิกา ชูโชติรส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Development of Comb-shaped Structure Poly(ethylene imine)-co-poly(ethylene glycol) (PEI-PEG) as Superplasticizer for Cement", 10th International Conference on the Physical Properties and Application of Advanced Materials (ICPMAT2015), 17 - 21 พฤศจิกายน 2015