ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและสภาวะแวดล้อมต่อจุลินทรีย์ในป่าชายเลน และการรวบรวมสายพันธุ์เพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม

Publish Year International Journal 2
2016 exSupattra Muangham, exPaweena Suksaard, inนางสาวรัชนี มิ่งมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exAtsuko Matsumoto, exYoko Takahashi, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Nocardiopsis sediminis sp. nov., isolated from mangrove sediment", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 66, ฉบับที่ 10, ตุลาคม 2016, หน้า 3835-3840
2016 exPaweena Suksaard, inนางสาวรัชนี มิ่งมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นันทนา สีสุข, รองศาสตราจารย์, exAtsuko Matsumoto, exYoko Takahashi, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "Nonomuraea purpurea sp. nov., an actinomycete isolated from mangrove sediment", International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, ปีที่ 66, ฉบับที่ 12, ธันวาคม 2016, หน้า 4987-4992
Publish Year National Journal 1
2016 inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exวีระ ศรีอินทร์สุทธิ์, exจุรีรัตน์ เอื้อพัฒนากิจ, exจารุวรรณ เชื้อสีหะรณชัย, exอุมาพร ผลรอด, inนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Biodiversity of Fungi in Seawater and Sediment from Mangrove Forest at Andaman Coastal Research Station for Development, Ranong Province", วารสารวิจัย มข. (KKU Research Journal), ปีที่ 21, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2016, หน้า 77-85
Publish Year International Conference 1
2015 exPaweena Suksaard, exRattanaporn Srivibool, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, exWasu Pathom-aree, "Taxonomic diversity of actinomycetes from Thai mangrove sediments", FEMS, 6th Congress of European Microbiologists, 7 - 11 มิถุนายน 2015, ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
Publish Year National Conference 1
2013 exปวีณา สุขสอาด, exสุพัตรา เมืองฮาม, inดร.สาวิตรี ลิ่มทอง, ศาสตราจารย์, inดร.กรรณิการ์ ดวงมาลย์, รองศาสตราจารย์, "การแพร่กระจายของแอคติโนมัยซีทในป่าชายเลนอุทยานแห่งชาติแหลมสนจังหวัดระนอง", การประชุมวิชาการการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ:อนุกรมวิธานและซิสเทมาติกส์ในประเทศไทยครั้งที่ 3 , 11 - 13 พฤษภาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย