Person Image

  Education

  • กส.บ.(โรคพืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.ม.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  Acaulospora scrobiculataAcaulospora scrobiculataAgricultural EcosystemAgricultureanamorphic yeastarbuscular mycorrhizaArbuscular mycorrhizal fungibasidiomycetesBiodiversityCandida siamensis sp. nov.Chili growthcinnamic acidCryptosporiopsis eucalyptiDalbergia cochinchinensisdiversityDNA markerEucalyptusFabaceaeFallowfungiGlomus aggregatumGlomus clarumGlomus sp.Inoculationleaf spotLeguminosaemangrove forestMicroorganismsmushroommushroomsmushrooms extractMycorrhizaรรOrganically managed soilP-32Phosphorusphosphorus uptakePhu Rua National Parkplant pathogenic fungiProtocatechuic acidPterocarpus indicusSaturnispora cladeseawatersedimenttermite mushroomTermitomyces mushroomThin layer chromatographyUtilizationvetiver (Vetiveria zizanioides L. Nash)Vetiveria zizanoidesXylia xylocarpaZea maysการเกษตรการปลูกเชื้อความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพค่าความเข้มข้นต่ำสุด(MIC)คุณภาพน้ำจุลินทรีย์เชื้อราโรคพืชซินนามิกแอซิดแดงทินเลเยอร์โครมาโตรกราฟีเทคนิคทางโมเลกุลเทคโนโลยีประดู่โปรโตคาทีชูอิค แอซิดพะยูงแม่น้ำโขงไม้กฤษณาไม้วงศ์ถั่วไม้วงศ์ยางระบบนิเวศเกษตรสวนป่าสารสกัดจากเห็ดสารสกัดจากเห็ด, เชื้อราโรคพืชหญ้าแฝกเห็ดโคนเห็ดเผาะหนังเอคโตไมคอร์ไรซา

  Interest

  Mycorrhizaรร

  Administrative Profile

  • พ.ย. 2548 - ปัจจุบัน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิชาการด้านทรัพยากรชีวภาพทางการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพ
  • ก.พ. 2545 - ก.พ. 2547 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาศาสตร์
  • พ.ค. 2541 - ก.พ. 2545 รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 7 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 4 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 13 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 9 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 2 เรื่อง (สิทธิบัตร 2 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 7 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 4 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Diversity and efficiency of arbuscular mycorrhizal fungi in soils from organic chili (Capsicum frutescens) farmsBoonlue S., Surapat W., Pukahuta C., Suwanarit P., Suwanarit A., Morinaga T.2012Mycoscience
  53(1),pp. 10-16
  32
  2Fermentation of ang‐kak in plastic bags and regulation of pigmentation by initial moisture contentLotong N., Suwanarit P.1990Journal of Applied Bacteriology
  68(6),pp. 565-570
  31
  3Molecular phylogeny of symbiotic basidiomycetes of fungus-growing termites in thailand and their relationship with the HostTaprab Y., Taprab Y., Ohkuma M., Ohkuma M., Johjima T., Johjima T., Maeda Y., Moriya S., Moriya S., Moriya S., Inoue T., Inoue T., Suwanarit P., Noparatnaraporn N., Kudo T., Kudo T., Kudo T.2002Bioscience, Biotechnology and Biochemistry
  66(5),pp. 1159-1163
  25
  4Fungal Community Analysis of Fungus Gardens in Termite NestsMoriya S., Moriya S., Moriya S., Inoue T., Inoue T., Ohkuma M., Ohkuma M., Yaovapa T., Yaovapa T., Yaovapa T., Johjima T., Johjima T., Suwanarit P., Suwanarit P., Sangwamt U., Sangwamt U., Vongkaluang C., Vongkaluang C., Noparatnaraporn N., Noparatnaraporn N., Kudo T.2005Microbes and Environments
  20(4),pp. 243-252
  25
  5Candida siamensis sp. nov., an anamorphic yeast species in the Saturnispora clade isolated in ThailandBoonmak C., Jindamorakot S., Kawasaki H., Kawasaki H., Yongmanitchai W., Suwanarit P., Nakase T., Nakase T., Limtong S.2009FEMS Yeast Research
  9(4),pp. 668-672
  17
  6Mycological research in ThailandSuwanarit P.1986Proceedings: Plant Sciences
  96(5),pp. 343-355
  2
  7Sequence-tagged site of defense-related genes for resistant/susceptible eucalypt selection to Cryptosporiopsis eucalyptiSingchada Y., Suputtitada S., Suwanarit P., Apisitwanich S.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(3),pp. 748-754
  1
  8Reintroduction of a native Glomus to a tropical Ultisol promoted grain yield in maize after fallow and restored the density of arbuscular mycorrhizal fungal sporesPoomipan P., Suwanarit A., Suwanarit P., Nopamornbodi O., Dell B.2011Journal of Plant Nutrition and Soil Science
  174(2),pp. 257-268
  1