เคยู-ไบโอดีเซล

Sub Project

Publish Year International Journal 8
2016 exAran Phiwngam, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, inดร.วรชาติ วิศวพิพัฒน์, รองศาสตราจารย์, "Effects of soil moisture conservation practice, irrigation and fertilization on Jatropha curcas", Agriculture and Natural Resources, ปีที่ 50, ฉบับที่ 6, ตุลาคม - ธันวาคม 2016, หน้า 454-459
2012 exChisti, Y., exSompech, K, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Design of raceway ponds for producing microalgae", Biofuels, ปีที่ 3, ฉบับที่ 4, กรกฎาคม 2012, หน้า 387-397
2012 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exAmpon Luadsongkram, exBoosaree Titapiwatanakun, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Value added waste of Jatropha curcas residue: Optimization of protease production in solid state fermentation by Taguchi DOE methodology", Industrial Crops and Products , ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, พฤษภาคม 2012, หน้า 1-5
2012 exRattanaphra, D., exHarvey, A.P., inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Simultaneous transesterification and esterification for biodiesel production with and without a sulphated zirconia catalyst", Fuel, ปีที่ 97, ฉบับที่ -, กรกฎาคม 2012, หน้า 467-475
2011 exKhine, M.M., inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Statistical optimization of esterification reaction to produce biodiesel from the mixture of PFAD and palm stearin oil using two-step reaction", Advanced Materials Research, ปีที่ 506, สิงหาคม 2011, หน้า 98-101
2011 exKaewcharoensombat, U., exPrommetta, K., inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Life cycle assessment of biodiesel production from jatropha", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, ปีที่ 42, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2011, หน้า 454-462
2011 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChinnatad Sinprasertchok, "Preliminary Investigation of Biodiesel Wastes Utilization in Bacterial Fermentation", Thai Journal of Agricultural Science, ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2011, หน้า 67-80
2007 inดร.สาโรจน์ ศิริศันสนียกุล, ศาสตราจารย์, exLuangpipat, T, inดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา, รองศาสตราจารย์, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exChen, HHH, exChisti, Y, "Optimization of lactic acid production by immobilized Lactococcus lactis IO-1", JOURNAL OF INDUSTRIAL MICROBIOLOGY & BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 34, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2007, หน้า 381-391
Publish Year National Journal 4
2011 inดร.สุจิณณา กรรณสูต, รองศาสตราจารย์, inดร.สุพนิดา วินิจฉัย, "การศึกษาการใช้ของเสียกลีเซอรอลจากเครื่องผลิตไบโอดีเซลชุมชนเพื่อผลิตน้ำยาทำความสะอาดพื้น", วารสารอนามัยสิ่งเเวดล้อม, ปีที่ 14, ฉบับที่ 1, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า ---
2011 exMay Myat Khine, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาพารามิเตอร์ที่มีผลต่อร้อยละผลได้ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลแบบสองขั้นตอนจากกรดไขมันปาล์มที่ได้จากการกลั่น", วิศวกรรมสาร มก., ปีที่ 24, ฉบับที่ 75, มกราคม - มีนาคม 2011, หน้า 81-89
2011 exฉัตรชัย วรเวทย์มงคล, inดร.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม, รองศาสตราจารย์, inนางสาวอัญชลี สุทธิประการ, ศาสตราจารย์เกียรติคุณ, inดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์, รองศาสตราจารย์, "ผลของวิธีการอนุรักษ์ความชื้นดินต่อผลผลิตสบู่ดำ", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 39, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2011, หน้า 333-344
2009 exKasamar Petchtabtim, inดร.ธงไชย โรหิตะดิษฐ ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Kinetic Study of Palm Olein Oil Transesterification using Strontium Oxide", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2009, หน้า 35-50
Publish Year International Conference 4
2013 exนายสนธยา กองเพชร, inดร.บงกชรัตน์ ปิติยนต์, รองศาสตราจารย์, inดร.วิทยา ปั้นสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Decolorization and COD removal of palm oil mill wastewater by electrocoagulation", World Academy of Science, Engineering and Technology 81, 12 - 13 กันยายน 2013, สาธารณรัฐสิงคโปร์
2012 exAisoon Sawadsinga, exNattapong supcharoenkit, exNattapum Diroksakyavitoon, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Synthesis and Application of Magnesium Silicate Adsorbent for Dry-Wash Method in Biodiesel Production Process", The 24th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology “Green Biotechnology: Renewable Energy and Global Care”, 29 - 30 พฤศจิกายน 2012, อุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย
2012 exAisoon Sawadsinga, exSukanda Chiangkama, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "Effect of Copper Metal and Water on Biodiesel Properties from Jatropha Oil", The 24th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology “Green Biotechnology: Renewable Energy and Global Care”, 29 - 30 พฤศจิกายน 2012, อุบลราชธานี อุบลราชธานี ประเทศไทย
2010 exMay Myat Khine, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exAnusith Thanapimmetha, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Biodiesel Production from the Mixture of PFAD and Palm Stearin Oil usingTwo-step Reaction: Statistical Optimization of Esterification Reaction", The 2 nd Asian Conference on Innovative Energy & Environment Chemical Engineering, 12 - 14 ตุลาคม 2010, ภูเก็ต ประเทศไทย
Publish Year National Conference 3
2011 exสุกานดา เชียงคำ, exPiyanoot Kumlangka, exUnyarat Techapongpa, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, "EFFECT OF STORAGE DURATION ON BIODIESEL PROPERTIES FROM VARIOUS VEGETABLE OILS", The 2nd Research Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Advance Materials and The 17th PPC Symposium on Petroleum, Petrochemicals, and Polymers, 26 เมษายน 2011, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2009 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exนางสาว สมปรารถนา พรหมโคตร, exผศ.ดร.สินศุภา จุ้ยจุลเจิม, "การสกัดและแยกสาร Capsaicin ออกจากพริก Capsicum frutescens", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 , 26 - 27 ตุลาคม 2009, กาญจนบุรี ประเทศไทย
2009 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, ศาสตราจารย์, exนายอำพล เลือดสงคราม, "ศึกษาการผลิตเอนไซม์โปรติเอส บนกากสบู่ดำหลังผ่านการสกัดน้ำมันออกโดยวิธีการหมักแบบแห้ง ด้วยรา Aspergillus oryzae", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 , 26 - 27 ตุลาคม 2009, กาญจนบุรี ประเทศไทย