การประยุกต์ใช้เชื้อแอคติโนมัยสีทที่มีความสามารถในการควบคุม Phytophthora sp. และ Erwinia chrysanthemi ในกล้วยไม้สกุลหวาย

Publish Year International Journal 3
2019 exChatsuda Sakdapetsiri, ex Yasuhisa Fukuta, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNorifumi Shirasaka, exShinji Tokuyama, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Solid state fermentation, storage and viability of Streptomyces similanensis 9X166 using agro-industrial substrates against Phytophthora palmivora-induced black rot disease in orchids", BIOCONTROL SCIENCE AND TECHNOLOGY, ปีที่ 29, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2019, หน้า 276-293
2016 exSakdapetsiri, C, exFukuta, Y, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exShirasaka, N, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Antagonistic activity of endo--1,3-glucanase from a novel isolate, Streptomyces sp 9X166, against black rot in orchids", JOURNAL OF BASIC MICROBIOLOGY, ปีที่ 56, ฉบับที่ 5, พฤษภาคม 2016, หน้า 469-479
2015 inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Antagonistic activity of endo-b-1,3-glucanase from a novelisolate, Streptomyces sp. 9X166, against black rot in orchids", Journal of Basic Microbiology, ปีที่ 56, ฉบับที่ -, พฤศจิกายน 2015 - มกราคม 2016, หน้า 1-11
Publish Year International Conference 1
2015 exChatsuda Sakdapetsiri, exYasushisa Fukuta, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exNorifumi Shirasaka, inดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, "Isolation, purification and characterization of endo-1,3-?-Glucanase by a novel isolate of high potential antagonistic Streptomycetes sp. 9X166 toward black rot disease causing Phytophthora in orchid(s)", International Conference on Biosciences 2015, 5 - 7 สิงหาคม 2015, Bogor, Indonesia. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย