การทดสอบประสิทธิภาพของแบคทีเรียที่แยกได้จากวัสดุเพาะเห็ดฟางต่อการเจริญของเชื้อราแข่งขันในโรงเพาะเห็ด