ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อรา Termitomyces spp. (เห็ดโคน) ที่อยู่ร่วมกับปลวกเลี้ยงรา บริเวณจังหวัดกาญจนบุรี โดยใช้เทคนิคทางโมเลกุล

Publish Year International Journal 1
2006 exJohjima, T, inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางนภาวรรณ นพรัตนราภรณ์, รองศาสตราจารย์, exKudo, T, exOhkuma, M, "Large-scale identification of transcripts expressed in a symbiotic fungus (Termitomyces) during plant biomass degradation", APPLIED MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY, ปีที่ 73, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2006, หน้า 195-203
Publish Year National Journal 1
2011 inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "เห็ดโคน เชื้อราที่อยู่ร่วมกับปลวกเลี้ยงรา", วารสารวิทยาศาสตร์ มก., ปีที่ 29, ฉบับที่ 1, มกราคม - เมษายน 2011, หน้า 20-25
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสโรชา ชูช่วย, inนางพูนพิไล สุวรรณฤทธิ์, รองศาสตราจารย์, "Study on the Diversity and Distribution of Symbiotic Mushroom (Termitomyces spp.) of Fungus Growing Termites in Thailand using Molecular Technique", Mycology: Research and Application in Southern Vietnam , 23 พฤศจิกายน 2014, Ho Chi Minh City สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม