เทคโนโลยีการปลูกเชื้อเพื่อผลิตกล้าไม้วงศ์ยางที่มีเห็ดเผาะหนังเป็นเอคโตไมคอร์ไรซาสำหรับการปลูกสร้างสวนป่า

Publish Year National Conference 2
2012 inดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Progress Report on Ectomycorrhizal Research of Dipterocarpaceae Tree Species in Thailand", The 6th Thai Mycological Conference, 6 มีนาคม 2012, กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2011 inดร.อุทัยวรรณ แสงวณิช, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความก้าวหน้าของงานวิจัยด้านเอคโตไมคอร์ไรซาของไม้ป่าในประเทศไทย", การประชุมวิชาการด้านป่าไม้ โครงการ “เปิดบ้านวิชาการด้านป่าไม้” , 29 มิถุนายน 2011, กรุงเทพฯ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย