การศึกษาการเป็นปฏิปักษ์ของราเอนโดไฟท์จากต้นพลูคาวต่อราสาเหตุโรคพืชและการใช้ประโยชน์