Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2533
  • วท.ม.(จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • วท.ด.(วิทยาศาสตร์ชีวภาพ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2551

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ของเยาวภา

  Academic

  การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการของเยาวภา 5 ปีล่าสุด

  Year Academic 6
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419426 ชื่อวิชา Biology of Mushroom,1 เม.ย. 2015 - 10 เม.ย. 2015
  2015 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419426 ชื่อวิชา Biology of Mushroom,1 เม.ย. 2015 - 10 เม.ย. 2015
  2008 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ จตุจักร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิชาสัมมนา,1 ธ.ค. 2008 - 4 ธ.ค. 2008
  2009 เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ศึกษาการสร้างเอนไซม์ย่อยเซลลูโลสและลิกโนเซลลูโลสในเชื้อราTermitomyces แหล่งทุน :ทุนส่วนตัว,1 ม.ค. 2009 - 31 ธ.ค. 2009
  2011 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419426 ชื่อวิชา Biology of Mushroom,1 ส.ค. 2011 - 1 ส.ค. 2012
  2016 เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01419325 ชื่อวิชา Fungi,24 ส.ค. 2016 - 12 ก.ย. 2016