Search Result of "3(4)-beta-Glucanase"

About 12 results
Img
Img
Img
Img
Img
Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์ beta-glucanase โดย Aspergillus terreus ASKU10 ในการหมักแบบแห้งด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46

หัวเรื่อง:การคัดเลือกเชื้อรา Aspergillus ที่ผลิตเอนไซม์ beta-glucanase ได้สูงและปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตด้วยการหมักแบบแห้ง

Img

ที่มา:การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46: สาขาวิทยาศาสตร์

หัวเรื่อง:สภาวะที่เหมาะสมต่อการผลิตเอนไซม์ beta-glucanase โดย Aspergillus terreus ASKU10 ในการหมักแบบแห้งด้วยวิธีพื้นผิวตอบสนอง

Img
Img

Researcher

ดร. วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การใช้ประโยชน์จากวัสดุและวัสดุเหลือทิ้งการเกษตรโดยจุลินทรีย์, ความหลากหลายของแอคติโนมัยสีทและการใช้ประโยชน์, เทคโนโลยีการหมัก, เอนไซม์จากจุลินทรีย์

Resume

Img

งานวิจัย

โครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์จากฟางข้าว (2006)

หัวหน้าโครงการ:Imgนายสิทธิชัย เกษตรเกษม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ร่วมโครงการ:Imgดร.จงรักษ์ จันทร์เจริญสุข, รองศาสตราจารย์, Imgนายยงยุทธ โอสถสภา, รองศาสตราจารย์, Imgนายสมเจตน์ จันทวัฒน์, ศาสตราจารย์, Imgดร.วิเชียร กิจปรีชาวนิช, รองศาสตราจารย์, Imgนายภรต กุญชร ณ อยุธยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเกรียงศักดิ์ แก้วสมประสงค์, Imgดร.สมิต ยิ้มมงคล, รองศาสตราจารย์, Imgดร.มาลี ศรีสดสุข, อาจารย์, Imgนายกนกศักดิ์ เอี่ยมโอภาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายปรีชา อินนุรักษ์, Imgดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์, Imgนางพิมพันธ์ เจิมสวัสดิพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนายเสกสรร สีหวงษ์, Imgนายกิตติเดช โพธิ์นิยม, Imgดร.สุทธิพร เนียมหอม, Imgนายไชยยงค์ หาราช, Imgนายทรงกลด จารุสมบัติ, รองศาสตราจารย์, Imgนางสมศรี ภัทรธรรม, รองศาสตราจารย์, Imgนางผกาพรรณ สกุลมั่น (บุณยะเวชชีวิน), Imgนางทวีพร เรืองพริ้ม, Imgนายวิศิษฎ์ โล้เจริญรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgดร.วราวุฒิ ศุภมิตรมงคล, Imgดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, Imgนางสาวรัชนก (ลาออก) แสงเพ็ญจันทร์

แหล่งทุน:ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

ผลลัพธ์:วารสาร (2) ประชุมวิชาการ (2)

Img

Researcher

ดร. เยาวภา อร่ามศิริรุจิเวทย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ที่ทำงาน:ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ บางเขน

สาขาที่สนใจ:การจัดจำแนกชนิดของเชื้อราโดยเฉพาะใน Deuteromycetes , การจัดจำแนกเชื้อราและเห็ดโดยวิธีการทางโมเลกุล, การเพิ่มผลผลิตเห็ดทางการค้า

Resume