การศึกษาชนิดและองค์ประกอบของสารออกฤทธิ์จากสารสกัดรกสุกร