Person Image

  Education

  • ปร.ด.(ปรับปรุงพันธุ์พืช), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2548
  • วท.บ.(พืชไร่นา ), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2543

  Expertise Cloud

  2-acetyl-1-pyrroline2APBasmatiBreedingBruchidC. maculatusCallosobruchus chinensisCercospora canescensCercospora leaf spotcluster analysiscomparative mappingDe novo transcriptomedomesticationDomestication syndromeErysiphe polygonievolutionfragranceFragrance soybeanFunctional markergenetic resourcesGenomeGlycine maxhyacinth beanInsect resistanceJatrophaleaf spot diseaseLegumelegumesmicrosatellite markermicrosatellitesmung beanmungbeanMYB26PGIPphylogenyplant breedingPod qualityPod shatteringPolygalacturonase inhibitorPowdery mildewQTLquantitative trait locisalt toleranceseed dormancySimple sequence repeatsingle nucleotide polymorphismSNPSoybeanSSRSSR markerSSR markersVegetable soybeanVignaVigna aconitifoliaVigna angularisVigna mungoVigna radiataVigna vexillataWaterloggingWinged beanxylanase inhibitoryardlong beanyield componentsZombi peaการผสมกลับความหอมเชื้อพันธุกรรมด้วงเจาะเมล็ดถั่วแตงกวาถั่วถั่วเขียวทนเค็มทนดินด่างทนน้ำท่วมทนร้อนแผนที่ยีนพันธุ์ต้านทานพันธุ์พืชพันธุ์ลูกผสมโรคใบจุดโรคใบจุดสีน้าตาลโรคใบไหม้โรคราแป้งโรคและแมลงของถั่วป่าลักษณะเมล็ดแข็งสนิปส์สบู่ดำสภาพการเปลี่ยนแปลงของโลกสภาวะเครียดจากดินเค็มสภาวะเครียดจากอุณหภูมิสูงสหสัมพันธ์สารหอม 2APเสถียรภาพผลผลิตหญ้าเนเปียร์องค์ประกอบของผลผลิตอนุมูลอิสระออกซิเจนอัตราพันธุกรรมอาหารสัตว์อุณหภูมิสูงเอทิลมีเทนซัลโฟเนต

  Interest

  พันธุกรรม และพันธุศาสตร์พืชตระกูลถั่วเขียวและพืชอื่นๆ ในสกุล Vigna รวมทั้งถั่วเหลือง, การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการใช้วิธีมาตรฐาน และเครื่องหมายโมเลกุล

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 14 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 141 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 127 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 14 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 8 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 4 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 4 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Genome sequence of mungbean and insights into evolution within Vigna speciesKang Y.J., Kim S.K., Kim M.Y., Lestari P., Lestari P., Kim K.H., Ha B.K., Jun T.H., Hwang W.J., Lee T., Lee J., Shim S., Yoon M.Y., Jang Y.E., Han K.S., Taeprayoon P., Yoon N., Somta P., Tanya P., Kim K.S., Gwag J.G., Moon J.K., Lee Y.H., Park B.S., Bombarely A., Doyle J.J., Jackson S.A., Schafleitner R., Srinives P., Varshney R.K., Lee S.H., Lee S.H.2014Nature Communications
  5
  372
  2Characterization of microsatellites and gene contents from genome shotgun sequences of mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)Tangphatsornruang S., Somta P., Uthaipaisanwong P., Chanprasert J., Sangsrakru D., Seehalak W., Sommanas W., Tragoonrung S., Srinives P.2009BMC Plant Biology
  9
  135
  3Construction of a genetic linkage map and genetic analysis of domestication related traits in Mungbean (Vigna radiata)Isemura T., Kaga A., Tabata S., Somta P., Srinives P., Shimizu T., Jo U., Vaughan D., Tomooka N.2012PLoS ONE
  7(8)
  134
  4The genetics of domestication of yardlong bean, Vigna unguiculata (L.) Walp. ssp. unguiculata cv.-gr. sesquipedalisKongjaimun A., Kaga A., Tomooka N., Somta P., Vaughan D., Srinives P.2012Annals of Botany
  109(6),pp. 1185-1200
  77
  5Development, characterization and cross-species amplification of mungbean (Vigna radiata) genic microsatellite markersSomta P., Seehalak W., Srinives P.2009Conservation Genetics
  10(6),pp. 1939-1943
  77
  6Inheritance of seed resistance to bruchids in cultivated mungbean (Vigna radiata, L. Wilczek)Somta P., Ammaranan C., Ooi P.A.C., Srinives P.2007Euphytica
  155(1-2),pp. 47-55
  77
  7Quantitative trait loci mapping of Cercospora leaf spot resistance in mungbean, Vigna radiata (L.) WilczekChankaew S., Somta P., Sorajjapinun W., Srinives P.2011Molecular Breeding
  28(2),pp. 255-264
  71
  8New microsatellite markers isolated from mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)Somta P., Musch W., Kongsamai B., Chanprame S., Nakasathien S., Toojinda T., Sorajjapinun W., Seehalak W., Tragoonrung S., Srinives P.2008Molecular Ecology Resources
  8(5),pp. 1155-1157
  69
  9Development of an interspecific Vigna linkage map between Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi and V. nakashimae (Ohwi) Ohwi & Ohashi and its use in analysis of bruchid resistance and comparative genomicsSomta P., Kaga A., Tomooka N., Kashiwaba K., Isemura T., Chaitieng B., Srinives P., Vaughan D.2006Plant Breeding
  125(1),pp. 77-84
  66
  10An SSR-based linkage map of yardlong bean (Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. unguiculata Sesquipedalis Group) and QTL analysis of pod lengthKongjaimun A., Kaga A., Tomooka N., Somta P., Shimizu T., Shu Y., Isemura T., Vaughan D., Srinives P.2012Genome
  55(2),pp. 81-92
  66
  11Novel genetic resources in the genus vigna unveiled from gene bank accessionsTakahashi Y., Somta P., Muto C., Iseki K., Naito K., Pandiyan M., Natesan S., Tomooka N.2016PLoS ONE
  11(1)
  62
  12Development and validation of EST-SSR markers from the transcriptome of adzuki bean (Vigna angularis)Chen H., Liu L., Wang L., Wang S., Somta P., Cheng X.2015PLoS ONE
  10(7)
  58
  13A SNP in GmBADH2 gene associates with fragrance in vegetable soybean variety "Kaori" and SNAP marker development for the fragranceJuwattanasomran R., Somta P., Chankaew S., Shimizu T., Wongpornchai S., Kaga A., Srinives P.2011Theoretical and Applied Genetics
  122(3),pp. 533-541
  57
  14Genome sequence of Jatropha curcas L., a non-edible biodiesel plant, provides a resource to improve seed-related traitsHa J., Ha J., Shim S., Lee T., Kang Y.J., Hwang W.J., Jeong H., Laosatit K., Lee J., Kim S.K., Satyawan D., Lestari P., Yoon M.Y., Kim M.Y., Kim M.Y., Chitikineni A., Tanya P., Somta P., Srinives P., Varshney R.K., Lee S.H., Lee S.H.2019Plant Biotechnology Journal
  17(2),pp. 517-530
  57
  15Characterization of new sources of mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek) resistance to bruchids, Callosobruchus spp. (Coleoptera: Bruchidae)Somta C., Somta P., Tomooka N., Ooi P.A.C., Vaughan D.A., Srinives P.2008Journal of Stored Products Research
  44(4),pp. 316-321
  56
  16Genetic variation in cultivated mungbean germplasm and its implication in breeding for high yieldYimram T., Somta P., Srinives P.2009Field Crops Research
  112(2-3),pp. 260-266
  54
  17A gene encoding a polygalacturonase-inhibiting protein (PGIP) is a candidate gene for bruchid (Coleoptera: bruchidae) resistance in mungbean (Vigna radiata)Chotechung S., Somta P., Chen J., Yimram T., Chen X., Srinives P.2016Theoretical and Applied Genetics
  129(9),pp. 1673-1683
  51
  18Detection of quantitative trait loci for mungbean yellow mosaic India virus (MYMIV) resistance in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek) in India and PakistanKitsanachandee R., Somta P., Chatchawankanphanich O., Akhtar K., Shah T., Nair R., Bains T., Sirari A., Kaur L., Srinives P.2013Breeding Science
  63(4),pp. 367-373
  49
  19QTL mapping for salt tolerance and domestication-related traits in Vigna marina subsp. oblonga, a halophytic species.Chankaew S., Isemura T., Naito K., Ogiso-Tanaka E., Tomooka N., Somta P., Kaga A., Vaughan D.A., Srinives P.2014TAG. Theoretical and applied genetics. Theoretische und angewandte Genetik
  127(3),pp. 691-702
  47
  20Detection of genome donor species of neglected tetraploid crop Vigna reflexo-pilosa (créole bean), and genetic structure of diploid species based on newly developed EST-SSR markers from azuki bean (Vigna angularis)Chankaew S., Isemura T., Isobe S., Kaga A., Tomooka N., Somta P., Hirakawa H., Shirasawa K., Vaughan D., Srinives P.2014PLoS ONE
  9(8)
  41
  21Novel alleles of two tightly linked genes encoding polygalacturonase-inhibiting proteins (VrPGIP1 and VrPGIP2) associated with the Br locus that confer bruchid (callosobruchus spp.) resistance to mungbean (vigna radiata) accession V2709Kaewwongwal A., Kaewwongwal A., Chen J., Somta P., Somta P., Kongjaimun A., Yimram T., Chen X., Srinives P., Srinives P.2017Frontiers in Plant Science
  8
  40
  22Microsatellite markers for mungbean developed from sequence databaseSeehalak W., Somta P., Sommanas W., Srinives P.2009Molecular Ecology Resources
  9(3),pp. 862-864
  40
  23Characterization of Callosobruchus chinensis (L.) resistance in Vigna umbellata (Thunb.) Ohwi & OhashiSomta P., Talekar N.S., Srinives P.2006Journal of Stored Products Research
  42(3),pp. 313-327
  39
  24Co-localization of QTLs for pod fiber content and pod shattering in F2 and backcross populations between yardlong bean and wild cowpeaSuanum W., Somta P., Kongjaimun A., Yimram T., Kaga A., Tomooka N., Takahashi Y., Srinives P.2016Molecular Breeding
  36(6)
  39
  25Genetic diversity of the black gram [Vigna mungo (L.) Hepper] gene pool as revealed by SSR markersKaewwongwal A., Kongjaimun A., Somta P., Chankaew S., Yimram T., Srinives P.2015Breeding Science
  65(2),pp. 127-137
  39
  26Genetic diversity of the Bambara groundnut (Vigna subterranea (L.) Verdc.) as assessed by SSR markersSomta P., Chankaew S., Rungnoi O., Srinives P., Scoles G.2011Genome
  54(11),pp. 898-910
  38
  27Mapping of quantitative trait loci for phytic acid and phosphorus contents in seed and seedling of mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)Sompong U., Somta P., Raboy V., Srinives P.2012Breeding Science
  62(1),pp. 87-92
  37
  28Mapping of quantitative trait loci for a new source of resistance to bruchids in the wild species Vigna nepalensis Tateishi & Maxted (Vigna subgenus Ceratotropis)Somta P., Kaga A., Tomooka N., Isemura T., Vaughan D., Srinives P.2008Theoretical and Applied Genetics
  117(4),pp. 621-628
  37
  29A single base substitution in BADH/AMADH is responsible for fragrance in cucumber (Cucumis sativus L.), and development of SNAP markers for the fragranceYundaeng C., Somta P., Tangphatsornruang S., Chankaew S., Srinives P.2015Theoretical and Applied Genetics
  128(9),pp. 1881-1892
  35
  30Gene discovery and functional marker development for fragrance in sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench)Yundaeng C., Somta P., Tangphatsornruang S., Wongpornchai S., Srinives P.2013Theoretical and Applied Genetics
  126(11),pp. 2897-2906
  35
  31A chromosome-scale assembly of the black gram (Vigna mungo) genomePootakham W., Nawae W., Naktang C., Sonthirod C., Yoocha T., Kongkachana W., Sangsrakru D., Jomchai N., U-thoomporn S., Somta P., Laosatit K., Tangphatsornruang S.2021Molecular Ecology Resources
  21(1),pp. 238-250
  32
  32Identification and confirmation of quantitative trait loci controlling resistance to mungbean yellow mosaic disease in mungbean [Vigna radiata (L.) Wilczek]Alam A.K.M.M., Somta P., Srinives P.2014Molecular Breeding
  34(3),pp. 1497-1506
  30
  33SSR map construction and quantitative trait loci (QTL) identification of major agronomic traits in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)Kajonphol T., Sangsiri C., Somta P., Toojinda T., Srinives P.2012Sabrao Journal of Breeding and Genetics
  44(1),pp. 71-86
  28
  34QTL mapping of pod tenderness and total soluble solid in yardlong bean [Vigna unguiculata (L.) Walp. subsp. unguiculata cv.-gr. sesquipedalis]Kongjaimun A., Somta P., Tomooka N., Kaga A., Vaughan D., Srinives P.2013Euphytica
  189(2),pp. 217-223
  27
  35Evaluation of mungbean genotypes based on yield stability and reaction to mungbean yellow mosaic virus diseaseMahbubul Alam A., Somta P., Jompuk C., Chatwachirawong P., inives P.2014Plant Pathology Journal
  30(3),pp. 261-268
  27
  36Identification of a new fragrance allele in soybean and development of its functional markerJuwattanasomran R., Juwattanasomran R., Somta P., Kaga A., Chankaew S., Shimizu T., Sorajjapinun W., Srinives P.2012Molecular Breeding
  29(1),pp. 13-21
  26
  37Molecular diversity assessment of AVRDC-The World Vegetable Center elite-parental mungbeansSomta P., Sommanas W., Srinives P.2009Breeding Science
  59(2),pp. 149-157
  26
  38Quantitative trait locus mapping reveals conservation of major and minor loci for powdery mildew resistance in four sources of resistance in mungbean [Vigna radiata (L.) Wilczek]Chankaew S., Somta P., Isemura T., Tomooka N., Kaga A., Vaughan D., Srinives P.2013Molecular Breeding
  32(1),pp. 121-130
  26
  39Comparative transcriptome analysis of waterlogging-sensitive and tolerant Zombi pea (Vigna vexillata) reveals energy conservation and root plasticity controlling waterlogging toleranceButsayawarapat P., Juntawong P., Khamsuk O., Somta P.2019Plants
  8(8)
  24
  40Genetic diversity and structure of the zombi pea (Vigna vexillata (L.) A. Rich) gene pool based on SSR marker analysisDachapak S., Somta P., Poonchaivilaisak S., Yimram T., Srinives P.2017Genetica
  145(2),pp. 189-200
  23
  41Construction of genetic linkage map and genome dissection of domestication-related traits of moth bean (Vigna aconitifolia), a legume crop of arid areasYundaeng C., Somta P., Somta P., Amkul K., Amkul K., Kongjaimun A., Kaga A., Tomooka N.2019Molecular Genetics and Genomics
  294(3),pp. 621-635
  22
  42Molecular genetic diversity of Bambara groundnut (Vigna subterranea L. Verdc.) revealed by rapd and ISSR marker analysisRungnoi O., Suwanprasert J., Somta P., Srinives P.2012Sabrao Journal of Breeding and Genetics
  44(1),pp. 87-101
  21
  43Mapping QTL conferring resistance to iron deficiency chlorosis in mungbean [Vigna radiata (L.) Wilczek]Prathet P., Prathet P., Somta P., Srinives P.2012Field Crops Research
  137,pp. 230-236
  19
  44A second VrPGIP1 allele is associated with bruchid resistance (Callosobruchus spp.) in wild mungbean (Vigna radiata var. sublobata) accession ACC41Kaewwongwal A., Kaewwongwal A., Liu C., Somta P., Somta P., Somta P., Chen J., Tian J., Yuan X., Chen X.2020Molecular Genetics and Genomics
  295(2),pp. 275-286
  19
  45Narrowing down a major QTL region conferring pod fiber contents in yardlong bean (Vigna unguiculata), a vegetable cowpeaWatcharatpong P., Kaga A., Chen X., Somta P., Somta P.2020Genes
  11(4)
  19
  46Same Locus for Non-shattering Seed Pod in Two Independently Domesticated Legumes, Vigna angularis and Vigna unguiculataTakahashi Y., Kongjaimun A., Muto C., Kobayashi Y., Kumagai M., Sakai H., Satou K., Satou K., Teruya K., Shiroma A., Shimoji M., Hirano T., Isemura T., Saito H., Baba-Kasai A., Kaga A., Somta P., Somta P., Tomooka N., Naito K.2020Frontiers in Genetics
  11
  17
  47Mapping QTL for bruchid resistance in rice bean (Vigna umbellata)Venkataramana P., Gowda R., Somta P., Ramesh S., Mohan Rao A., Bhanuprakash K., Srinives P., Gireesh C., Pramila C.2016Euphytica
  207(1),pp. 135-147
  17
  48Fine mapping of QTL conferring Cercospora leaf spot disease resistance in mungbean revealed TAF5 as candidate gene for the resistanceYundaeng C., Somta P., Somta P., Chen J., Yuan X., Chankaew S., Chen X.2021Theoretical and Applied Genetics
  134(2),pp. 701-714
  16
  49Development of an SNP-based high-density linkage map and QTL analysis for bruchid (Callosobruchus maculatus F.) resistance in black gram (Vigna mungo (L.) Hepper)Somta P., Somta P., Chen J., Yundaeng C., Yuan X., Yimram T., Tomooka N., Chen X.2019Scientific Reports
  9(1)
  16
  50Macrophomina phaseolina–host interface: Insights into an emerging dry root rot pathogen of mungbean and urdbean, and its mitigation strategiesBasandrai A.K., Pandey A.K., Somta P., Basandrai D.2021Plant Pathology
  70(6),pp. 1263-1275
  16
  51Molecular genetic diversity of winged bean gene pool in Thailand assessed by SSR markersLaosatit K., Amkul K., Chankaew S., Somta P., Somta P.2021Horticultural Plant Journal
  15
  52Gene mapping of a mutant mungbean (Vigna radiata L.) using new molecular markers suggests a gene encoding a YUC4-like protein regulates the chasmogamous flower traitChen J., Chen J., Somta P., Chen X., Cui X., Yuan X., Srinives P.2016Frontiers in Plant Science
  7(June2016)
  15
  53Generation mean and path analyses of reaction to mungbean yellow mosaic virus (MYMV) and yield-related traits in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)Alam A., Somta P., Srinives P.2014Sabrao Journal of Breeding and Genetics
  46(1),pp. 150-159
  15
  54A single recessive gene controls fragrance in cucumber (Cucumis sativus L.)Pramnoi P., Somta P., Chankaew S., Juwattanasomran R., Srinives P.2013Journal of Genetics
  92(1),pp. 147-149
  15
  55QTL analysis of domestication syndrome in zombi pea (Vigna vexillata), an underutilized legume cropDachapak S., Tomooka N., Somta P., Naito K., Kaga A., Srinives P.2018PLoS ONE
  13(12)
  14
  56Genetics of resistance to Cercospora leaf spot disease caused by Cercospora canescens and Psuedocercospora cruenta in yardlong bean (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis) × grain cowpea (V. unguiculata ssp. unguiculata) populationsDuangsong U., Laosatit K., Somta P., Somta P., Srinives P., Srinives P.2018Journal of Genetics
  97(5),pp. 1451-1456
  13
  57Genetic dissection of azuki bean weevil (Callosobruchus chinensis L.) resistance in moth bean (vigna aconitifolia [jaqc.] maréchal)Somta P., Somta P., Jomsangawong A., Yundaeng C., Yuan X., Chen J., Tomooka N., Chen X.2018Genes
  9(11)
  12
  58A Class II KNOX Gene, KNAT7-1, Regulates Physical Seed Dormancy in Mungbean [Vigna radiata (L.) Wilczek]Laosatit K., Laosatit K., Amkul K., Yimram T., Chen J., Lin Y., Yuan X., Wang L., Chen X., Somta P., Somta P., Somta P.2022Frontiers in Plant Science
  13
  12
  59Construction of a high density linkage map and genome dissection of bruchid resistance in zombi pea (Vigna vexillata (L.) A. Rich)Amkul K., Amkul K., Amkul K., Wang L., Somta P., Somta P., Somta P., Wang S., Cheng X.2019Scientific Reports
  9(1)
  12
  60RNA-Seq Reveals Waterlogging-Triggered Root Plasticity in Mungbean Associated with Ethylene and Jasmonic Acid Signal Integrators for Root RegenerationSreeratree J., Butsayawarapat P., Chaisan T., Somta P., Juntawong P.2022Plants
  11(7)
  11
  61Global Status of Vegetable SoybeanNair R.M., Boddepalli V.N., Boddepalli V.N., Yan M.R., Kumar V., Gill B., Pan R.S., Wang C., Hartman G.L., Silva e Souza R., Somta P.2023Plants
  12(3)
  11
  62Identification of a major QTL for resistance to Cercospora leaf spot disease in cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) revealed common genomic region with that for the resistance to angular leaf spot in common bean (Phaseolus vulgaris L.)Duangsong U., Kaewwongwal A., Somta P., Chankaew S., Srinives P.2016Euphytica
  209(1),pp. 199-207
  11
  63Mapping of QTLs for seed phorbol esters, a toxic chemical in Jatropha curcas (L.)Amkul K., Laosatit K., Somta P., Shim S., Lee S.H., Tanya P., Srinives P.2017Genes
  8(8)
  11
  64Mapping quantitative trait loci for yield-related traits in soybean (Glycine max L)Dargahi H., Tanya P., Somta P., Abe J., Srinives P.2015Breeding Science
  64(4),pp. 282-290
  10
  65Quantitative trait loci associated with seed weight in mungbean (Vigna radiata (L.) wilczekMahbubul Alam A., Somta P., Muktadir M., Srinives P.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(2),pp. 197-204
  10
  66QTL Mapping for Agronomic and Adaptive Traits Confirmed Pleiotropic Effect of mog Gene in Black Gram [Vigna mungo (L.) Hepper]Somta P., Somta P., Somta P., Chen J., Yimram T., Yundaeng C., Yuan X., Tomooka N., Chen X.2020Frontiers in Genetics
  11
  10
  67Identification of QTLs for Domestication-Related Traits in Zombi Pea [Vigna vexillata (L.) A. Rich], a Lost Crop of AfricaAmkul K., Somta P., Somta P., Laosatit K., Wang L.2020Frontiers in Genetics
  11
  10
  68Genetic diversity and structure of landrace of lablab (Lablab purpureus (L.) sweet) cultivars in Thailand revealed by SSR markersAmkul K., Sookbang J.M., Somta P., Somta P.2021Breeding Science
  71(2),pp. 176-183
  10
  69Mapping and Functional Characterization of Stigma Exposed 1, a DUF1005 Gene Controlling Petal and Stigma Cells in Mungbean (Vigna radiata)Lin Y., Laosatit K., Chen J., Yuan X., Wu R., Amkul K., Chen X., Somta P., Somta P.2020Frontiers in Plant Science
  11
  9
  70Two tightly linked genes coding for NAD-dependent malic enzyme and dynamin-related protein are associated with resistance to Cercospora leaf spot disease in cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.)Heng T., Kaga A., Chen X., Somta P., Somta P.2020Theoretical and Applied Genetics
  133(2),pp. 395-407
  9
  71Genomic analyses of rice bean landraces reveal adaptation and yield related loci to accelerate breedingGuan J., Guan J., Zhang J., Zhang J., Gong D., Gong D., Zhang Z., Yu Y., Luo G., Somta P., Hu Z., Wang S., Yuan X., Zhang Y., Wang Y., Chen Y., Laosatit K., Chen X., Chen H., Sha A., Cheng X., Xie H., Wang L.2022Nature Communications
  13(1)
  8
  72QTLs controlling seed weight and days to flowering in mungbean [Vigna radiata (L.) Wilczek], their conservation in azuki bean [V. angularis (Ohwi) Ohwi & Ohashi] and rice bean [V. umbellata (Thunb.) Ohwi & Ohashi]Somta P., Chankaew S., Kongjaimun A., Srinives P.2015Agrivita
  37(2),pp. 159-168
  8
  73A homoploid hybrid between Wild Vigna species found in a limestone karstTakahashi Y., Iseki K., Kitazawa K., Muto C., Somta P., Irie K., Naito K., Tomooka N.2015Frontiers in Plant Science
  6(DEC)
  8
  74Molecular Analysis of Genetic Diversity and Structure of the Lablab (Lablab purpureus (L.) Sweet) Gene Pool Reveals Two Independent Routes of DomesticationKongjaimun A., Takahashi Y., Yoshioka Y., Tomooka N., Mongkol R., Somta P.2023Plants
  12(1)
  7
  75The First Genetic Linkage Map of Winged Bean [Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC.] and QTL Mapping for Flower-, Pod-, and Seed-Related TraitsChankaew S., Sriwichai S., Rakvong T., Monkham T., Sanitchon J., Tangphatsornruang S., Kongkachana W., Sonthirod C., Pootakham W., Amkul K., Kaewwongwal A., Laosatit K., Somta P.2022Plants
  11(4)
  7
  76Tandemly duplicated genes encoding polygalacturonase inhibitors are associated with bruchid (Callosobruchus chinensis) resistance in moth bean (Vigna aconitifolia)Rathnayaka Gamage S.I., Rathnayaka Gamage S.I., Kaewwongwal A., Laosatit K., Yimram T., Lin Y., Chen X., Nakazono M., Somta P.2022Plant Science
  323
  6
  77Fruit flies reared from Terminalia catappa in ThailandSomta C., Winotai A., Ooi P.A.C.2010Journal of Asia-Pacific Entomology
  13(1),pp. 27-30
  6
  78Inheritance and a major quantitative trait locus of seed starch content in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)Masari A., Kaewwongwal A., Kaewwongwal A., Somta P., Somta P., Srinives P.2017Euphytica
  213(8)
  6
  79Candidate gene mapping reveals VrMLO12 (MLO Clade II) is associated with powdery mildew resistance in mungbean (Vigna radiata [L.] Wilczek)Yundaeng C., Somta P., Somta P., Chen J., Yuan X., Chankaew S., Srinives P., Srinives P., Chen X.2020Plant Science
  298
  6
  80De novo Transcriptome Analysis of Apical Meristem of Jatropha spp. Using 454 Pyrosequencing Platform, and Identification of SNP and EST-SSR MarkersLaosatit K., Tanya P., Tanya P., Somta P., Ruang-areerate P., Sonthirod C., Tangphatsornruang S., Juntawong P., Srinives P., Srinives P.2016Plant Molecular Biology Reporter
  34(4),pp. 786-793
  6
  81Damage potential of root-knot nematode (Meloidogyne incognita chitwood) population density on plant growth parameters related to plant age of mung bean (Vigna radiata (L.) Wilczek)Siengchin K., Ruanpanun P., Somta P.2020Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
  26(1),pp. 111-122
  5
  82The genome and transcriptome analysis of the vigna mungo chloroplastNawae W., Yundaeng C., Naktang C., Kongkachana W., Yoocha T., Sonthirod C., Narong N., Somta P., Laosatit K., Tangphatsornruang S., Pootakham W.2020Plants
  9(9),pp. 1-17
  5
  83BADH1 is associated with fragrance in sorghum (Sorghum bicolor (L.) Moench) cultivar ‘Ambemohor’Monkhan T., Chen X., Somta P., Somta P., Somta P.2021Journal of Genetics
  100(1)
  4
  84Genetic analysis of seed resistance to Callosobruchus chinensis and Callosobruchus maculatus in cowpeaThandar K., Laosatit K., Yimram T., Somta P.2021Journal of Stored Products Research
  92
  4
  85Marker-Assisted Backcross Breeding for Improving Bruchid (Callosobruchus spp.) Resistance in Mung Bean (Vigna radiata L.)Wu R., Wu R., Zhang Q., Lin Y., Lin Y., Chen J., Chen J., Somta P., Yan Q., Yan Q., Xue C., Xue C., Liu J., Liu J., Chen X., Chen X., Yuan X., Yuan X.2022Agronomy
  12(6)
  4
  86Thirty Years of Mungbean Genome Research: Where Do We Stand and What Have We Learned?Somta P., Laosatit K., Yuan X., Chen X.2022Frontiers in Plant Science
  13
  4
  87The mungbean VrP locus encoding MYB90, an R2R3-type MYB protein, regulates anthocyanin biosynthesisLin Y., Laosatit K., Liu J., Chen J., Yuan X., Somta P., Chen X.2022Frontiers in Plant Science
  13
  4
  88A new taxonomic treatment for some wild relatives of mungbean (Vigna radiata (L.) Wilcz.) based on their molecular phylogenetic relationships and morphological variationsTakahashi Y., Muto C., Iseki K., Naito K., Somta P., Pandiyan M., Senthil N., Tomooka N.2018Genetic Resources and Crop Evolution
  65(4),pp. 1109-1121
  4
  89Dissecting quantitative trait loci for agronomic traits responding to iron deficeincy in mungbean [Vigna radiata (L.) Wilczek]Somta P., Prathet P., Prathet P., Kongjaimun A., Srinives P.2014Agrivita
  36(2),pp. 101-111
  4
  90Genetic diversity and population structure of Vigna exilis and Vigna grandiflora (Phaseoleae, Fabaceae) from Thailand based on microsatellite variationKaewwongwal A., Jetsadu A., Somta P., Chankaew S., Srinives P.2013Botany
  91(10),pp. 653-661
  4
  91Detection of quantitative trait loci for salt tolerance in zombi pea [Vigna vexillata (L.) A. Rich]Dachapak S., Somta P., Somta P., Naito K., Tomooka N., Kaga A., Srinives P., Srinives P.2019Euphytica
  215(12)
  3
  92The genetics of pandan-like fragrance, 2-acetyl-1-pyrroline, in cropsSomta P., Kuswanto K., Srinives P., Srinives P.2019Agrivita
  41(1),pp. 10-22
  3
  93Identification and resistant characterization of legume sources against Meloidogyne incognitaRUANPANUN P., SOMTA P.2021Journal of Integrative Agriculture
  20(1),pp. 168-177
  3
  94Improving HSE Performance by Management of Human FactorsPipitsangchand S., Somta P.2002International Conference on Health, Safety and Environment in Oil and Gas Exploration and Production
  ,pp. 787-795
  2
  95Mapping of quantitative trait locus reveals PsXI gene encoding xylanase inhibitor as the candidate gene for bruchid (Callosobruchus spp.) resistance in pea (Pisum sativum L.)Yan J., Chen J., Lin Y., Yuan X., Somta P., Zhang Y., Zhang Z., Zhang X., Chen X.2023Frontiers in Plant Science
  14
  2
  96Identification of quantitative trait loci controlling flowering time in black gram (Vigna mungo [L.] Hepper)Suamuang S., Suamuang S., Lomlek C., Kongkachana W., Tangphatsornruang S., Laosatit K., Tanadul O.U.M., Tanadul O.U.M., Somta P.2023Agriculture and Natural Resources
  57(1),pp. 43-50
  2
  97Genetic diversity of quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) germplasm as revealed by sequence-related amplified polymorphism markersLaosatit K., Taytragool S., Pimsaythong K., Somta P., Tanadul O.U.M., Tanadul O.U.M.2021Agriculture and Natural Resources
  55(3),pp. 341-348
  2
  98Mapping QTLs Controlling Soybean Rust Disease Resistance in Chiang Mai 5, an Induced Mutant CultivarChanchu T., Yimram T., Chankaew S., Kaga A., Somta P.2023Genes
  14(1)
  1
  99Genome assemblies of Vigna reflexo-pilosa (créole bean) and its progenitors, Vigna hirtella and Vigna trinervia, revealed homoeolog expression bias and expression-level dominance in the allotetraploidPootakham W., Sonthirod C., Naktang C., Yundaeng C., Yoocha T., Kongkachana W., Sangsrakru D., Somta P., Tangphatsornruang S.2022GigaScience
  12
  1
  100Antagonistic pleiotropy of Ln gene controls trade-off between 2-seeded pods and 4-seeded pods in soybeanChanchu T., Somta P., Yimram T., Laosatit K., Kaga A., Srinives P.2023Euphytica
  219(9)
  1
  101QTL analysis of seed weight and seed dormancy in black gram (Vigna mungo [L.] Hepper)Lomlek C., Suamuang S., Laosatit K., Tangphatsornruang S., Tanadul O.U., Somta P.2023Agriculture and Natural Resources
  57(3),pp. 397-406
  1
  102Evaluating anatomical characteristics associated with leaf rolling in northeastern Thai rice cultivars during drought by decision treeGunnula W., Kanawapee N., Somta P., Phansak P.2022Acta Agrobotanica
  75
  1
  103Genetic diversity of sweet corn inbred lines of public sectors in Thailand revealed by SSR markersLaosatit K., Amkul K., Somta P., Tanadul O.U.M., Kerdsri C., Mongkol W., Jitlaka C., Suriharn K., Jompuk C.2022Crop Breeding and Applied Biotechnology
  22(4)
  1
  104Genetic diversity of zombi pea (Vigna vexillata) assessed by microsatellite markersSomta P., Dachapak S., Yimram T., Srinives P., Poonchaivilaisak S.2019Acta Horticulturae
  1241,pp. 143-149
  1
  105Cross-species amplification of microsatellite markers in Bambara groundnut (Vigna subterranea) and their application in diversity studySomta P., Chankaew S., Srinives P., Rungnoi O.2013Acta Horticulturae
  979,pp. 431-436
  1
  106Genetic diversity and population structure of pencil yam (Vigna lanceolata) (Phaseoleae, Fabaceae), a wild herbaceous legume endemic to Australia, revealed by microsatellite markersNubankoh P., Pimtong S., Somta P., Dachapak S., Srinives P.2015Botany
  93(3),pp. 183-191
  1
  107Positive impact of similarity on twice single seed descent of purification on bambara groundnut (Vigna subterranea L. verdcourt)Kuswanto, Somta P.2018Agrivita
  40(1),pp. 141-149
  0
  108Construction of a SNP-based linkage map and identification of QTLs for woody biomass-related traits using an interspecific F2 population derived from Jatropha curcas × Jatropha integerrimaLaosatit K., Amkul K., Somta P., Somta P., Lee T., Lee T., Shim S., Shim S., Lee S.H., Lee S.H., Srinives P., Srinives P., Srinives P.2024Euphytica
  220(4)
  0
  109A de novo chromosome-scale assembly of the Lablab purpureus genomePootakham W., Somta P., Kongkachana W., Naktang C., Sonthirod C., U-Thoomporn S., Yoocha T., Phadphon P., Tangphatsornruang S.2024Frontiers in Plant Science
  15
  0
  110A Gene Encoding Xylanase Inhibitor Is a Candidate Gene for Bruchid (Callosobruchus spp.) Resistance in Zombi Pea (Vigna vexillata (L.) A. Rich)Amkul K., Laosatit K., Lin Y., Yuan X., Chen X., Somta P.2023Plants
  12(20)
  0
  111Registration of ‘KUML4’ and ‘KUML8’ mungbean cultivars with high yield and large seedsSomta P., Sorajjapinun W., Yimram T., Tanadul O.u.m., Laosatit K., Srinives P.2024Journal of Plant Registrations
  0
  112Genetics, genomics, and breeding of black gram [Vigna mungo (L.) Hepper]Nair R.M., Chaudhari S., Devi N., Shivanna A., Gowda A., Boddepalli V.N., Pradhan H., Schafleitner R., Jegadeesan S., Somta P.2023Frontiers in Plant Science
  14
  0
  113Comparative transcriptomic analysis reveals genes encoding polygalacturonase inhibitors and lectins as promising candidates conferring bruchid (Callosobruchus chinensis) resistance in moth bean (Vigna aconitifolia)Gamage S.I.R., Takahashi H., Bui K.T., Nakazono M., Somta P.2023Agriculture and Natural Resources
  57(6),pp. 797-988
  0
  114Editorial: Genetics of domestication and diversification towards evolution of crop plantsPratap A., Somta P., Smýkal P., Gupta S.2023Frontiers in Genetics
  14
  0
  115Fine mapping of QTL conferring resistance to calcareous soil in mungbean reveals VrYSL3 as candidate gene for the resistanceLin Y., Amkul K., Laosatit K., Liu J., Yimram T., Chen J., Yuan X., Chen X., Somta P.2023Plant Science
  332
  0
  116Identification of important morphology for waterlogging tolerance from developed mung bean F2 populationThongthip N., Kongsil P., Somta P., Chaisan T.2023Chilean Journal of Agricultural Research
  83(2),pp. 236-247
  0
  117Decision Support System for Selecting Mung Bean Cultivation Sites in Central Thailand Based on Soil Suitability ClassPhankamolsil N., Chungopast S., Sonsri K., Duangkamol K., Polfukfang S., Somta P.2023Agronomy
  13(4)
  0