ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

32

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

1

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

1

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

18

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

2-acetyl-1-pyrrolineAmylopectinAromaAromatic coconutaromatic geneBang Boet Dura oil palmBiotechnologyBreedingCallosobruchus chinensischlorophyll fluorescencecorrelationDNA markerDroughtDry seasonField corn hybridfloweringFragrancegene expressionGenetic diversitygenetic resourcesguavaheat stressheat toleranceHydroponicinterspecific hybridjatrophajatropha curcasJatropha curcas L.Marker Assisted Selectionmarker-assisted selectionMungbeanMutationOil PalmOzoneperoxidesphotosynthesisPhysic NutQPMQTLRiceSoybeanSSRSugarcanetryptophanVignaVigna radiataการปรับปรุงการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์พืชการปลูกพืชหมุนเวียนการผลิตพืชการผสมกลับการผสมข้ามชนิดข้าวข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดไร่ลูกผสมข้าวโพดหวานเขตชลประทานความต้านทานข้ามความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณภาพเมล็ดพันธุ์เครื่องหมายดีเอ็นเอเครื่องหมายโมเลกุลจ.สุพรรณบุรีชีวมวลเชื้อพันธุกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพด้วงเจาะเมล็ดถั่วดาวเรืองดินเค็มดินนาถั่วเขียวถั่วฝักยาวทนเค็มทานตะวันเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์น้ำมันปรับปรุงพันธุ์ปรับปรุงพันธุ์พืชปาล์มน้ำมันผลผลิตชีวมวลแผนที่ยีนพลังงานทดแทนพันธุ์อ้อยพืชพลังงานพืชอาหารสัตว์มะพร้าวน้ำหอมยีนความหอมฤดูแล้งสบู่ดำสารต้านอนุมูลอิสระแหล่งพันธุกรรมองค์ประกอบผลผลิตอ้อยอ้อย พันธุ์อ้อยกำแพงแสนอ้อยน้ำตาลอ้อยพลังงานอ้อยพันธุ์กำแพงแสนอาหารสัตว์

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

ดร. กนกวรรณ เที่ยงธรรม, อาจารย์

ฝ่ายกิจกรรมนิสิต

E-Mail: agrknw@ku.ac.th

Tel.: 034351887 ext. 110

นางสาว จำเนียร ชมภู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ และวิชาการ

E-Mail: agrjnc@ku.ac.th

Tel.: 034351887

ดร. จิราพร เชื้อกูล, อาจารย์

ฝ่ายกิจการพิเศษ

E-Mail: agrjrp@ku.ac.th

Tel.: 034-351887

นางสาว อรอุมา ตนะดุลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายพัฒนากายภาพและทรัพยากร

E-Mail: agromt@ku.ac.th

Tel.: 034-351887 ext. 125

ดร. ประกิจ สมท่า, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

E-Mail: agrpks@ku.ac.th

Tel.: 034-351887

นางสาว คัทลียา ฉัตร์เที่ยง, อาจารย์

ฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ

E-Mail: agrcyc@ku.ac.th

Tel.:

ดร. กนกวรรณ เที่ยงธรรม, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: agrknw@ku.ac.th

Tel.: 034351887 ext. 110


Persons (ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 22 คน (รองศาสตราจารย์ 4 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 11 คน, อาจารย์ 6 คน, นักวิชาการเกษตร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 0 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 0 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 287 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 126 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 14 โครงการ, ผู้ประสานงาน 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 190 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 187 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 93 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 124 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 244 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 165 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 21 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 113 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 876 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 546 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 330 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 7 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 2 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 11 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 11 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 169 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 148 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 2 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 10 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 9 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 71 รางวัล (เกียรติบัตร 33 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 15 รางวัล, ประชุมวิชาการ 23 รางวัล)