Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2525
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2528
  • Ph.D.(Agronomy), University of Illinois, สหรัฐอเมริกา, 2541

  Expertise Cloud

  AdsorptionAFLP markersAgrobacteriumAgrobacterium-mediated transformationcallus inductionChlorophyll contentDendrobiumdendrogrameucalyptusfatty acid compositionGene expressiongenetic diversityGenetic transformationglyphosatehairy rootisoelectric pointJatropha๋JatrophaJatropha curcasJatropha curcas L.jatropha nutJatropha spp.kinetinknowledgelaboratory scale productionlarger DNA fragmentslayerleaflet mutantlegumelightligninoil palmphysic nutphysical mixing methodpisiferaplant growth regulatorPlant microbial peptidesplant regenerationPlant tissue cultureplumbaginPlumbaginaceaePlumbago indica Lreal time PCRreal-time PCRReduce cell wall thicknessrefluxing methodRenewable Energyreverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR)Rhizobium rhizogenesricerice (KDML 105)rice (KDML105).rice GAPrice seed productionRILsRNA extractionrol genesRT-PCRruzi grassSaccharumSaccharum officinarum L.Saline soilSalt stressSalt tolerancesandwich methodseed multiply field groupseed purity testSeed standardseed storage proteinselection , detectionselective agentself-reliancesequential cropshoot inductionSSRsugarcanetissue culturetransgenic orchidVigna subterraneaWoody plantการกลายพันธุ์การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการสะสมคาร์บอนคริสเปอร์แคสแคลลัสเจตมูลเพลิงแดงชีวมวลชุมชนเข้มแข็งทนแล้งเทคโนโลยีน้ำมันเบญจมาศปาล์มพลังงานทดแทนสักสารพลัมบาจินหญ้าทะเลอ้อยอ้อยทนแล้งอาหารสัตว์

  Interest

  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื้อพืช, การถ่ายยีนในพืช, เทคนิคทางด้านชีวภาพวิทยาโมเลกุล, เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
  • ทุนนอก 31 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 94 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 75 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 19 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 1 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 1 เรื่อง (Unknown 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 8 เรื่อง (เชิงวิชาการ 7 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 1 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1New microsatellite markers isolated from mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)Somta P., Musch W., Kongsamai B., Chanprame S., Nakasathien S., Toojinda T., Sorajjapinun W., Seehalak W., Tragoonrung S., Srinives P.2008Molecular Ecology Resources
  8(5),pp. 1155-1157
  69
  2EMS-induced mutation followed by quizalofop-screening increased lipid productivity in Chlorella sp.Tanadul O., Tanadul O., Noochanong W., Jirakranwong P., Jirakranwong P., Chanprame S., Chanprame S.2018Bioprocess and Biosystems Engineering
  41(5),pp. 613-619
  26
  3Relationship between fatty acid composition and biodiesel quality for nine commercial palm oilsLamaisri C., Punsuvon V., Chanprame S., Arunyanark A., Srinives P., Liangsakul P.2015Songklanakarin Journal of Science and Technology
  37(4),pp. 389-395
  19
  4Molecular marker analysis of days to flowering in vegetable soybean (Glycine max (L.) Merrill)Pooprompan P., Wasee S., Toojinda T., Abe J., Chanprame S., Srinives P.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(3),pp. 573-581
  19
  5Hybridization technique for bambara groundnutSuwanprasert J., Toojinda T., Srinives P., Chanprame S.2006Breeding Science
  56(2),pp. 125-129
  19
  6Seasonal effects on bunch components and fatty acid composition in dura oil palm (elaeis guineensis)Mhanhmad S., Leewanich P., Punsuvon V., Chanprame S., Srinives P.2011African Journal of Agricultural Research
  6(7),pp. 1835-1843
  16
  7Inheritance of resistance to iron deficiency and identification of AFLP markers associated with the resistance in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)Srinives P., Kitsanachandee R., Kitsanachandee R., Chalee T., Chalee T., Sommanas W., Chanprame S.2010Plant and Soil
  335(1),pp. 423-437
  14
  8Transfer of drought resistant character from wild rice (Oryza meridionalis and Oryza nivara) to cultivated rice (Oryza sativa L.) by backcrossing and immature embryo culturePham T., Sripichitt P., Chanprame S., Peyachoknagul S.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(3),pp. 582-594
  13
  9A simple and rapid method for RNA extraction from young and mature leaves of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.)Laksana C., Chanprame S., Chanprame S., Chanprame S.2015Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
  21(1),pp. 96-106
  12
  10Agrobacterium-mediated transformation and expression of BT gene in transgenic sugarcaneIslam N., Islam N., Laksana C., Chanprame S., Chanprame S.2016Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
  22(1),pp. 84-95
  12
  11Identification of Simple Sequence Repeat Markers Linked to Sudden Death Syndrome Resistance in SoybeanSanitchon J., Vanavichit A., Chanprame S., Toojinda T., Triwitayakorn K., Njiti V.N., Srinives P.2004ScienceAsia
  30(2),pp. 205-209
  12
  12Relationship between invertase enzyme activities and sucrose accumulation in sugarcane (Saccharum spp.)Tana B., Tana B., Chanprame S., Chanprame S., Tienseree N., Tienseree N., Tadakittisarn S.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(6),pp. 869-879
  9
  13Isolation, characterization and expression of transcription factor ScDREB2 from wild, commercial and interspecific hybrid sugarcane in salinity conditionChanprame S., Chanprame S., Promkhlibnil T., Promkhlibnil T., Suwanno S., Laksana C.2019Journal of Plant Biotechnology
  46(2),pp. 97-105
  5
  14Cloning and identification of salt overly sensitive (SOS1) gene of sugarcaneKaewjiw N., Kaewjiw N., Laksana C., Chanprame S., Chanprame S.2018International Journal of Agriculture and Biology
  20(7),pp. 1569-1574
  3
  15Partial cloning and expression of ScBADH and ScMIPS gene in wild and cultivated sugarcane under mimicking saline soil conditionsLaksana C., Chanprame S., Chanprame S.2017Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
  23(2),pp. 183-192
  2
  16In vitro and in vivo screening for the identification of salt-tolerant sugarcane (Saccharum officinarum L.) clones: molecular, biochemical, and physiological responses to salt stressLaksana C., Sophiphun O., Chanprame S.2023Saudi Journal of Biological Sciences
  30(6)
  2
  17Lignin reduction in sugarcane by performing CRISPR/Cas9 site-direct mutation of SoLIM transcription factorLaksana C., Sophiphun O., Chanprame S.2024Plant science : an international journal of experimental plant biology
  340,pp. 111987
  2
  18Evaluation of Synthesis Method of Fe Loaded Amorphous Silica on the Adsorption of GlyphosateSophiphun O., Chanprame S., Chanprame S., Laksana C.2023Current Applied Science and Technology
  23(3)
  1
  19Drought tolerance indices for yield improvement in local varieties of chili pepperSaendamuen M., Chutteang C., Chanprame S., Kongsamai B.2022International Journal of Agricultural Technology
  18(3),pp. 1233-1246
  1
  20Assessment of farmers’ perception on rice seed production standard in nakhon sawan province, lower northern ThailandKummanee K., Aungsuratana A., Rojanaridpiched C., Chanprame S., Vijitsrikamol K., Sakurai S.2019Journal of Agricultural Science and Technology
  21(6),pp. 1367-1377
  1
  21Optimization of transient β-glucuronidase (gus) gene expression in teak (tectona grandis L.f.) by agrobacterium tumefaciens-mediated transformation systemSontikun Y., Sontikun Y., Sontikun Y., Chanprame S., Srinives P., Chanprame S.2013Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
  19(2),pp. 49-57
  1
  22Self-reliance capability of rice seed production group members: A case study of Ban Makok Tai Seed Multiply Field Group, Phatthalung ProvinceJeamsavasd T., Aungsuratana A., Lertmongkol V., Chanprame S.2007Kasetsart Journal - Social Sciences
  28(1),pp. 94-105
  1
  23Inheritance and AFLP tagging of leaflet mutants in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek)Soehendi R., Soehendi R., Chanprame S., Toojinda T., Srinives P.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(3),pp. 566-572
  1
  24Inheritance of qualitative traits and heterosis in bambara groundnut (Vigna subterranea (L.) verde.)Suwanprasert J., Srinives P., Toojinda T., Chanprame S.2007Korean Journal of Genetics
  29(3),pp. 285-290
  0
  25Cloning of BOR1 (Boron transporter) partial length cDNA from oil palm, sugarcane and physic nutLaksana C., Laksana C., Laksana C., Chaochalad P., Rassameejanphen N., Sasiwattanapond D., Chanprame S., Chanprame S., Chanprame S.2014Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
  20(2),pp. 1-10
  0
  26Agrobacterium-mediated transformation of cry1ab gene into tectona grandis L.(Teak)Onwimol P., Onwimol P., Onwimol P., Chanprame S., Chanprame S., Chanprame S., Chanprame S., Chanprame S., Chanprame S.2017Journal of the International Society for Southeast Asian Agricultural Sciences
  23(1),pp. 68-78
  0
  27Colinearity of putative flowering gene in both sugarcane and sorghumSrinamngoen P., Srinamngoen P., Srinamngoen P., Chanprame S., Chanprame S., Teinseree N., Dweikat I.2019Euphytica
  215(4)
  0
  28Synthesis and Characterization of Zeolite NaY and its Glyphosate Adsorption Capacity with Varying Iron ContentSophiphun O., Bua-Ngern W., Chanprame S., Chanprame S., Laksana C.2022Trends in Sciences
  19(21)
  0
  29Cloning and characterization of boron transporter gene of oil palm (Elaeis guineensis Jacq.)Laksana C., Fujiwara T., Fujiwara T., Chanprame S., Chanprame S.2021Agriculture and Natural Resources
  55(1),pp. 43-50
  0
  30The establishment of solid mutant line from somaclonal variation generated through mature petal cultures of chrysanthemumKaewkam A., Kaewkam A., Limsanguan P., Limsanguan P., Limsanguan P., Limsanguan P., Chansuthep S., Chansuthep S., Chanprame S., Chanprame S., Chanprame S., Chanprame S.2022International Journal of Agricultural Technology
  18(3),pp. 1013-1032
  0