Person Image

  Education

  • Ph.D.(Crop Science), Mie University , JAPAN
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  boronby-productcassavachemical fertilizerfertilizerland preparationsmaizemalondialdehydeOklin Composterorganic fertilizerorganic fertilizer (OF)pulp and paper industrialrice straw managementseed vigorslow release nitrogen fertilizer (SRNF)soilsoil conditionersoil conditionerssugarcaneureawaste materialsyieldzincการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์การเตรียมดินการไถพรวนปกติการปรับปรุงพันธุ์การปลูกถั่วลิสง, การใช้ประโยชนการปลูกอ้อยการผลิตข้าวโพดการผลิตท่อนพันธุ์อ้อยสะอาดการผลิตพืชการผลิตเมลด็ พนั ธุ ์การพักตัวของเมล็ดการพัฒนาที่ยั่งยืนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการฟื้นฟูป่าชายเลนการรมควันการรมฟอสฟีนการลดการไถพรวนข้าวข้าว เมล็ดพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์ข้าวชุมชนข้าว เมล็ดพันธุ์ข้าวงอก นาหว่าน การทนต่อสภาพแห้งของเมล็ดพันธุ์ การงอก การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว โลกร้อน ปรับปรุงพันธุ์ข้าว อุณหภูมิสูง การติดเมล็ด ผลผลิต คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกข้าวโพดข้าวโพด ความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรม เครื่องหมายดีเอ็นเอข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียว ความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรม เครื่องหมายเอสเอสอาร์ข้าวโพดคั่วข้าวโพดไร่ข้าวโพดไร่ลูกผสมข้าวโพดไร่ลูกผสม การลดการไถพรวน การไถพรวนปกติ วันปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชุดดินกำแพงแสน สารเพอร์ไรท์ องค์ประกอบผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสมข้าวโพดหลังนาข้าวโพดหวานข้าวโพดหวาน ความแข็งแรง ความสามารถในการเก็บรักษาข้าวโพดหวาน เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ คุณภาพเมล็ดพันธุ์ องค์ประกอบทางเคมีข้าวโพดหวานพิเศษข้าวฟ่างข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงข้าวไร่ลูกผสมข้าวหอมมะลิเขตกรรมเขตชลประทานคณุ ภาพเมลด็ พนั ธุ ์ครื่องหมายเอเอฟแอลพีคลอแรนทรานิลิโพรลความแข็งแรงความงอกคุณภาพเมล็ดพันธุ์เครื่องหมายเอสเอสอาร์งา คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ผลผลิต อายุเก็บเกี่ยวจีโนไทป์ชุดดินกำแพงแสนชุดดินยางตลาดเชื้อพันธุกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพเซซามินเซซาโมลินไซโลไซแอนทรานิลิโพรลฐานข้อมูลดดีเอ็นเอเดินดินนาดินไร่ตอซังข้าวโพด ชีวมวล เชื้อเพลิงชีวภาพ ถั่วเขียวถั่วเหลืองมันสำปะหลังเมล็ดงาแมลงศัตรูในโรงเก็บโรคข้าวโพดวัชพืชสภาวะปิดความดันต่ำอ้อย

  Interest

  การผลิตพืช, สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์ , วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาพืชไร่ , เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 85 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 31 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 54 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Pod dehiscence in soybean: Assessing methods and varietal differenceRomkaew J., Umezaki T.2006Plant Production Science
  9(4),pp. 373-382
  18
  2Pod dehiscence in relation to chemical components of pod shell in soybeanRomkaew J., Romkaew J., Nagaya Y., Goto M., Suzuki K., Umezaki T.2008Plant Production Science
  11(3),pp. 278-282
  16
  3Pod dehiscence in relation to pod position and moisture content in soybeanRomkaew J., Umezaki T., Suzuki K., Nagaya Y.2007Plant Production Science
  10(3),pp. 292-296
  7
  4Evaluation of genetic relationship among some important Japanese and Thai soybean varieties using AFLP analysisNimnual A., Romkaew J., Chukeatirote E., Nilthong S.2014Australian Journal of Crop Science
  8(4),pp. 481-485
  3
  5Appropriate temperature and time for an accelerated aging vigor test in sesame (Sesamum indicum L.) seedThant K., Thant K., Duangpatra J., Romkaew J.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(1),pp. 10-16
  2
  6Responses of sago palm under water deficiency conditionPrathumyot W., Chitaree L., Chakhatrakan S., Romkaew J., Waramit N., Matta F., Ehara H.2018International Journal of Agricultural Technology
  14(7),pp. 1679-1684
  1
  7Variation in spikelet fertility and grain quality under heat stress during reproductive stage in Thai non-photosensitive rice (Oryza sativa L.) cultivarsMalumpong C., Siriya N., Pompech D., Itthisoponkul T., Arikit S., Romkaew J., Cheabu S.2020International Journal of Agricultural Technology
  16(6),pp. 1425-1444
  0