Person Image

  Education

  • Ph.D. (Bioresources Science), Crop Science, Mie University, Japan, 2550
  • วท.ม. (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต), พืชไร่, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2539
  • วท.บ. (วิทยาศาสตรบัณฑิต), พืชศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2534

  Expertise Cloud

  24-epibrassinolideaccelerated agingbiomassboronby-productcarbon dioxidecassavachemical fertilizerfertilizergibberellic acidland preparationsmaizemalondialdehydeOklin Composterorganic fertilizerorganic fertilizer (OF)pulp and paper industrialrice straw managementseed qualityseed vigorslow release nitrogen fertilizer (SRNF)soilsoil conditionersoil conditionerssugarcanetemperatureureawaste materialsyieldzincการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์การเตรียมดินการไถพรวนปกติการปรับปรุงพันธุ์การปลูกถั่วลิสง, การใช้ประโยชนการปลูกอ้อยการผลิตข้าวโพดการผลิตท่อนพันธุ์อ้อยสะอาดการผลิตพืชการผลิตเมลด็ พนั ธุ ์การผลิตเมล็ดพันธุ์การพักตัวของเมล็ดการพัฒนาที่ยั่งยืนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการฟื้นฟูป่าชายเลนการรมควันการรมฟอสฟีนการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์การลดการไถพรวนการลดความชื้นของเมล็ดพันธุ์การวิเคราะห์การเจริญเติบโตทางพืชไร่การเสื่อมคุณภาพข้าวข้าว เมล็ดพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ ศูนย์ข้าวชุมชนข้าว เมล็ดพันธุ์ข้าวงอก นาหว่าน การทนต่อสภาพแห้งของเมล็ดพันธุ์ การงอก การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว โลกร้อน ปรับปรุงพันธุ์ข้าว อุณหภูมิสูง การติดเมล็ด ผลผลิต คุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกข้าวโพดข้าวโพด ความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรม เครื่องหมายดีเอ็นเอข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียว ความบริสุทธิ์ทางพันธุกรรม เครื่องหมายเอสเอสอาร์ข้าวโพดคั่วข้าวโพดไร่ข้าวโพดไร่ลูกผสมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ชุดดินกำแพงแสน สารเพอร์ไรท์ องค์ประกอบผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ลูกผสมข้าวโพดหลังนาข้าวโพดหวานข้าวโพดหวาน ความแข็งแรง ความสามารถในการเก็บรักษาข้าวโพดหวาน เทคนิคสเปกโทรสโกปีอินฟราเรดย่านใกล้ คุณภาพเมล็ดพันธุ์ องค์ประกอบทางเคมีข้าวโพดหวานพิเศษข้าวฟ่างข้าวไม่ไวต่อช่วงแสงข้าวไร่ลูกผสมข้าวหอมข้าวหอมมะลิเขตกรรมเขตชลประทานคณุ ภาพเมลด็ พนั ธุ ์ครื่องหมายเอเอฟแอลพีคลอแรนทรานิลิโพรลความแข็งแรงความงอกคุณภาพเมล็ดพันธุ์เครื่องหมายเอสเอสอาร์งา คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ผลผลิต อายุเก็บเกี่ยวไซแอนทรานิลิโพรลดินนาถั่วเหลืองเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังเมล็ดงาแมลงศัตรูในโรงเก็บโรคข้าวโพดวัชพืชสภาวะปิดความดันต่ำสารหอมอ้อย

  Interest

  การผลิตพืช, สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์ , วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาพืชไร่ , เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2554 - พ.ค. 2556 รองหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นาฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ คณะเกษตร กำแพงแสน
  • ก.ย. 2545 - พ.ค. 2546 รองหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นาฝ่ายการเงินและบัญชี กำแพงแสน คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 29 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 19 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 94 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 38 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 56 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 6 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 6 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Pod dehiscence in soybean: Assessing methods and varietal differenceRomkaew J., Umezaki T.2006Plant Production Science
  9(4),pp. 373-382
  22
  2Pod dehiscence in relation to chemical components of pod shell in soybeanRomkaew J., Romkaew J., Nagaya Y., Goto M., Suzuki K., Umezaki T.2008Plant Production Science
  11(3),pp. 278-282
  20
  3Pod dehiscence in relation to pod position and moisture content in soybeanRomkaew J., Umezaki T., Suzuki K., Nagaya Y.2007Plant Production Science
  10(3),pp. 292-296
  9
  4Evaluation of genetic relationship among some important Japanese and Thai soybean varieties using AFLP analysisNimnual A., Romkaew J., Chukeatirote E., Nilthong S.2014Australian Journal of Crop Science
  8(4),pp. 481-485
  5
  5Responses of sago palm under water deficiency conditionPrathumyot W., Chitaree L., Chakhatrakan S., Romkaew J., Waramit N., Matta F., Ehara H.2018International Journal of Agricultural Technology
  14(7),pp. 1679-1684
  2
  6Appropriate temperature and time for an accelerated aging vigor test in sesame (Sesamum indicum L.) seedThant K., Thant K., Duangpatra J., Romkaew J.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(1),pp. 10-16
  2
  7Effect of physiographic type and harvesting age on biomass yield, chemical composition, and carbon sequestration of mangrove plantations for biofuel feedstock productionWaramit N., Waramit N., Romkaew J., Prathumyot W., Jantawong S.2023Industrial Crops and Products
  200
  2
  8Influence of Varieties and Spacings on Growth, Biomass Yield and Nutritional Value of Corn Silage in Paddy FieldChotchutima S., Boonsaen P., Jenweerawat S., Pleangkai S., Romkaew J., Jompuk C., Sarobol E., Tudsri S.2022Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
  21(1)
  1
  9Variation in spikelet fertility and grain quality under heat stress during reproductive stage in Thai non-photosensitive rice (Oryza sativa L.) cultivarsMalumpong C., Siriya N., Pompech D., Itthisoponkul T., Arikit S., Romkaew J., Cheabu S.2020International Journal of Agricultural Technology
  16(6),pp. 1425-1444
  0