Person Image

  Education

  • Ph.D.(Crop Science), Mie University , JAPAN
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกาตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  accelerated agingboronby-productcassavachemical fertilizerfertilizerland preparationsmaizemalondialdehydeOklin Composterorganic fertilizerorganic fertilizer (OF)pulp and paper industrialrice straw managementseed vigorslow release nitrogen fertilizer (SRNF)soilsoil conditionersoil conditionerssoybeansoybean promising linesSpikelet fertilitystabilitystorabilitystoragestored product insectSubsurface Drip irrigationSugarcaneSurface Drip irrigationsweet corntemperatureThai non-photosensitive ricetissue culturetotal sugarureaVarietyvinasses effluentwastewaste materialsyeast cakeyieldzeolitezincกรดจิบเบอเรลลินกลุ่มเฮตเทอโรซิสการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์การเขตกรรมการควบคุมการควบคุมวัชพืช ข้าวโพดไร่ลูกผสม สารกำจัดวัชพืชการจดทะเบียนพันธุ์การจัดการตอซังข้าวการจัดการธาตุอาหารพืชการจัดการปุ๋ยเคมีการจัดการวัชพืชการจำแนกพันธุ์การแช่น้ำร้อนการใช้ที่ดินการใช้ประโยชน์เศรษฐศาสตร์การติดเมล็ดการเตรียมดินการไถพรวนปกติการประเมินการประเมินผลผลิตการประเมินศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์การปลูกถั่วลิสง, การใช้ประโยชนการปลูกอ้อยการผลิตข้าวโพดการผลิตท่อนพันธุ์อ้อยสะอาดการผลิตพืชการผลิตเมลด็ พนั ธุ ์การพักตัวของเมล็ดการพัฒนาที่ยั่งยืนการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการฟื้นฟูป่าชายเลนการรมควันการรมฟอสฟีนการเร่งอายุเมล็ดพันธุ์การลดการไถพรวนข้าวข้าวเปลือกข้าวโพดไร่ลูกผสมข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวฟ่างคลอแรนทรานิลิโพรลความแข็งแรงความงอกคุณภาพเมล็ดพันธุ์เครื่องหมายเอสเอสอาร์งา คุณภาพเมล็ดพันธุ์ ผลผลิต อายุเก็บเกี่ยวไซแอนทรานิลิโพรลดินนาถั่วเหลืองมันสำปะหลังเมล็ดงาแมลงศัตรูในโรงเก็บโรคข้าวโพดวัชพืชสภาวะปิดความดันต่ำอ้อย

  Interest

  การผลิตพืช, สรีรวิทยาเมล็ดพันธุ์ , วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาพืชไร่ , เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์

  Administrative Profile

  • ก.ย. 2554 - พ.ค. 2556 รองหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นาฝ่ายการศึกษาและประกันคุณภาพ คณะเกษตร กำแพงแสน
  • ก.ย. 2545 - พ.ค. 2546 รองหัวหน้าภาควิชาพืชไร่นาฝ่ายการเงินและบัญชี กำแพงแสน คณะเกษตร

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 16 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 28 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 18 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 89 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 34 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 55 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 3 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 3 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Pod dehiscence in soybean: Assessing methods and varietal differenceRomkaew J., Umezaki T.2006Plant Production Science
  9(4),pp. 373-382
  19
  2Pod dehiscence in relation to chemical components of pod shell in soybeanRomkaew J., Romkaew J., Nagaya Y., Goto M., Suzuki K., Umezaki T.2008Plant Production Science
  11(3),pp. 278-282
  16
  3Pod dehiscence in relation to pod position and moisture content in soybeanRomkaew J., Umezaki T., Suzuki K., Nagaya Y.2007Plant Production Science
  10(3),pp. 292-296
  8
  4Evaluation of genetic relationship among some important Japanese and Thai soybean varieties using AFLP analysisNimnual A., Romkaew J., Chukeatirote E., Nilthong S.2014Australian Journal of Crop Science
  8(4),pp. 481-485
  4
  5Responses of sago palm under water deficiency conditionPrathumyot W., Chitaree L., Chakhatrakan S., Romkaew J., Waramit N., Matta F., Ehara H.2018International Journal of Agricultural Technology
  14(7),pp. 1679-1684
  2
  6Appropriate temperature and time for an accelerated aging vigor test in sesame (Sesamum indicum L.) seedThant K., Thant K., Duangpatra J., Romkaew J.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(1),pp. 10-16
  2
  7Influence of Varieties and Spacings on Growth, Biomass Yield and Nutritional Value of Corn Silage in Paddy FieldChotchutima S., Boonsaen P., Jenweerawat S., Pleangkai S., Romkaew J., Jompuk C., Sarobol E., Tudsri S.2022Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
  21(1)
  1
  8Variation in spikelet fertility and grain quality under heat stress during reproductive stage in Thai non-photosensitive rice (Oryza sativa L.) cultivarsMalumpong C., Siriya N., Pompech D., Itthisoponkul T., Arikit S., Romkaew J., Cheabu S.2020International Journal of Agricultural Technology
  16(6),pp. 1425-1444
  0