Person Image

  Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2516
  • วท.ม.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , ไทย, 2522
  • Ph.D.(Crop Production & Physiology), Iowa State University, สหรัฐอเมริกา, 2529

  Expertise Cloud

  AB-DTPAAgronomic Managementanimal feedatemoyabiomass yieldBreedingcalcareous soilcarbon isotopeCassavaCassava Physiology and ProductionCassava ProductivityChemical FertilizerCornCrop Growth AnalysisCrop Physiological Parameterscroppingcrude fibercrude proteinCulturalCultural PracticescyanideDroughtdrought stressEnvironmental managementEnvironmental performanceFertigationfertilizerfoliar fertilizerFood SecurityGlobal warmingGlobal warming potentialGlycine max (L.) Merrillgreen manuregrowthIron fertilizerirrigationKasetsart 72Life cyclemaizeMap BonMehlich 3Productivityriceseed primingseed protein contentseed soakingseed yieldseed yieldssite-specificsoilSoil groupsoil testSorghumstabilityStarchStarch contentSubsurface Drip IrrigationSurface Drip irrigationVetiver grassyieldZincกลุ่มชุดดินการจัดการปุ๋ยการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังการผลิตมันสำปะหลังการเพิ่มประสิทธิภาพการลดการไถพรวนการวิเคราะห์การเจริญเติบโตทางพืชไร่การใส่ปุ๋ยการให้น้ำหยดแบบใต้ดินการให้น้ำหยดแบบผิวดินการให้ปุ๋ยแบบผิวดินการให้ปุ๋ยพร้อมระบบน้ำค่าทางสรีรวิทยาพืชข้าวข้าวโพดข้าวโพดไร่ข้าวโพดไร่ลูกผสมข้าวโพดหวานข้าวฟ่างควินัวคุณภาพผลผลิตไซยาไนต์ใบมันสำปะหลังปรับปรุงพันธุ์ปริมาณแป้งโปรตีนผลิตภาพผลิตภาพมันสำปะหลังพัฒนาพันธุ์ใหม่มันสำปะหลังมาบบอนโรคข้าวโพดไร่กสิกรวัชพืชสรีรวิทยาการผลิตพืชสรีรวิทยาการผลิตมันสำประหลังสารกำจัดวัชพืชอาหารสัตว์

  Interest

  พืชไร่นา, การผลิตพืชและสรีรวิทยาการผลิตพืช ภูมิอากาศพืช

  Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 51 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 13 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 31 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 24 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 8 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 11 โครงการ)
  • ทุนนอก 37 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 8 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 23 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 113 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 64 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 49 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 1 เรื่อง (สิทธิบัตร 1 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 80 เรื่อง (เชิงวิชาการ 40 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 3 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 23 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 14 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 8 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 8 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1AMELIORATION OF ZINC DEFICIENCY OF CORN IN CALCAREOUS SOILS OF THAILAND: ZINC SOURCES AND APPLICATION METHODSTakrattanasaran N., Chanchareonsook J., Johnson P.G., Thongpae S., Sarobol E.2013Journal of Plant Nutrition
  36(8),pp. 1275-1286
  5
  2Carbon budget and sequestration potential in a sandy soil treated with compostJaiarree S., Chidthaisong A., Tangtham N., Polprasert C., Sarobol E., Tyler S.2014Land Degradation and Development
  25(2),pp. 120-129
  36
  3Nodule growth and nitrogen fixation of selected soybean cultivars under different soil water regimesTint A., Sarobol E., Nakasathein S., Chai-aree W.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(5),pp. 811-823
  0
  4Soil Organic Carbon Loss and Turnover Resulting from Forest Conversion to Maize Fields in Eastern ThailandJaiarree S., Chidthaisong A., Tangtham N., Polprasert C., Sarobol E., Tyler S.2011Pedosphere
  21(5),pp. 581-590
  32
  5Integrated soil management effects on physiological response, water use efficiency and productivity of the Maize cropMunir B., Munir B., Thobunluep P., Sarobol E., Sarobol N.2018Journal of Agronomy
  17(4),pp. 216-223
  0
  6Integral effect of seed treatments and production systems for sustainability of rice production under acid soilMgaya A., Thobunluepop P., Sreewongchai T., Sarobol E., Onwimol D.2016Journal of Agronomy
  15(3),pp. 122-129
  2
  7Status of Mn, Fe, Cu, Zn, B and Mo in Rift Valley soils of Ethiopia: Laboratory assessmentBaissa T., Suwanarit A., Osotsapar Y., Sarobol E.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(1),pp. 84-95
  4
  8Effect of supplemental irrigation on reducing cyanide content of cassava variety Kasetsart 50Hular-Bograd J., Sarobol E., Rojanaridpiched C., Sriroth K.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(6),pp. 985-994
  5
  9Assessment of multielement extractants for prediction of available potassium in Thai soilsAramrak S., Chanchareonsook J., Suwannarat C., Sarobol E.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(3),pp. 461-466
  7
  10Effects of cultivation techniques and plot levels on growth, yield and yield components of lowland rice grown on acid sulfate soil for sustainable productionThaw Tun P., Thaw Tun P., Thobunluepop P., Sarobol E., Sreewongchai T.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(5),pp. 687-699
  0
  11Allelopathic effects of mungbean (Vigna radiata) on subsequent cropsLertmongkol S., Sarobol E., Premasthira C.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(5),pp. 773-779
  3
  12Evaluation of maize varieties for resistance to northern leaf blight under field conditions in EthiopiaAbebe D., Singburaudom N., Sangchote S., Sarobol E.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(1),pp. 1-10
  2
  13Responses of physiological traits of maize to water deficit induced at different phenological stagesRobiul Alam M., Robiul Alam M., Nakasathien S., Sarobol E., Vichukit V.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(2),pp. 183-196
  3
  14Drought recovery and grain yield potential of rice after chitosan applicationBoonlertnirun S., Sarobol E., Meechoui S., Sooksathan I.2007Kasetsart Journal - Natural Science
  41(1),pp. 1-6
  16
  15Comparison of grain processing techniques on saponin content and nutritional value of quinoa (Chenopodium quinoa cv. yellow pang-da) grainTumpaung R., Thobunluepop P., Kongsil P., Onwimol D., Lertmongkol S., Sarobol E., Chitbanchong W., Pawelzik E.2021Pakistan Journal of Biological Sciences
  24(7),pp. 821-829
  0
  16Effects of elevated ozone concentrations on Thai Jasmine rice cultivars (Oryza Sativa L.)Ariyaphanphitak W., Chidthaisong A., Sarobol E., Bashkin V., Towprayoon S.2005Water, Air, and Soil Pollution
  167(1-4),pp. 179-200
  62
  17Utilization of slop ash as a source of potassium for corn grown on the pakchong soil seriesSupasatienchai P., Chanchareonsook J., Sarobol E.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(1),pp. 17-23
  0
  18Effect of genotype, age and soil moisture on cyanogenic glycosides content and root yield in cassava (Manihot esculenta Crantz)Srihawong W., Kongsil P., Petchpoung K., Sarobol E.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(6),pp. 844-855
  3
  19Responses of specific leaf weight, biomass and seed yield of soybean to nitrogen starter rate and plant densityMaw M., Maw M., Nakasathien S., Sarobol E.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(1),pp. 1-11
  1
  20Life cycle management of bioplastics for a sustainable future in Thailand: Sa-med Island modelPetchprayul S., Malakul P., Nithitanakul M., Papong S., Wenunun P., Likitsupin W., Chom-In T., Trungkavashirakun R., Sarobol E.2012Chemical Engineering Transactions
  29,pp. 265-270
  11
  21Effect of plant density and nitrogen fertilizer rate on growth, nitrogen use efficiency and grain yield of different maize hybrids under rainfed conditions in southern VietnamGiang D., Giang D., Sarobol E., Nakasathien S.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(1),pp. 1-12
  0
  22Effects of seeding rates and harvesting period on yield, oil and protein content and aflatoxin incidence in sesame seed (Sesamum indicum L.)Thandar M., Thandar M., Sarobol E., Verawudh J., Chowchong S.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(2),pp. 167-173
  1
  23Differential responses of selected soybean cultivars to drought stress and their drought tolerant attributionsTint A., Sarobol E., Nakasathein S., Chai-Aree W.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(4),pp. 571-582
  4
  24Kernel Water Relations and Kernel Filling Traits in Maize (Zea mays L.) Are Influenced by Water-Deficit Condition in a Tropical EnvironmentAlam M.R., Alam M.R., Nakasathien S., Molla M.S.H., Islam M.A., Maniruzzaman M., Ali M.A., Sarobol E., Vichukit V., Hassan M.M., Dessoky E.S., Abd El-Ghany E.M., Brestic M., Brestic M., Skalicky M., Jagadish S.V.K., Hossain A.2021Frontiers in Plant Science
  12
  1
  25Isogenic genetically-modified and non-genetically-modified corn yields and response to drought and N ratesBograd J.H., Bograd J.H., Sarobol E., Nakasathien S.2021Agriculture and Natural Resources
  55(6),pp. 1093-1104
  0
  26Effect of nitrate levels on nitrogen accumulation, seed yield and quality of soybean cultivarsMaw M., Maw M., Nakasathien S., Sarobol E.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(3),pp. 385-395
  1
  27Comparative assessment of the environmental profile of PLA and PET drinking water bottles from a life cycle perspectivePapong S., Malakul P., Malakul P., Trungkavashirakun R., Wenunun P., Chom-In T., Nithitanakul M., Sarobol E.2014Journal of Cleaner Production
  65,pp. 539-550
  127
  28Influence of Varieties and Spacings on Growth, Biomass Yield and Nutritional Value of Corn Silage in Paddy FieldChotchutima S., Boonsaen P., Jenweerawat S., Pleangkai S., Romkaew J., Jompuk C., Sarobol E., Tudsri S.2022Chiang Mai University Journal of Natural Sciences
  21(1)
  0
  29Evaluation of Mehlich 3 and ammonium bicarbonate-DTPA extractants for prediction of available zinc in calcareous soils in central ThailandTakrattanasaran N., Chanchareonsook J., Thongpae S., Sarobol E.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(5),pp. 824-829
  4
  30Effects of phosphorus on seed Oil and protein contents and phosphorus use efficiency in some soybean varietiesWin M., Win M., Nakasathien S., Sarobol E.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(1),pp. 1-9
  12
  31Seeds enhancement technique as tool to improve rice germination and seedling establishment in high soil temperature stressMaumba M., Thobunluepop P., Sreewongchai T., Sarobol E., Onwimol D., Sarobol N.2018Journal of Agronomy
  17(4),pp. 209-215
  0
  32Comparative responses to arbuscular mycorrhizal fungi of maize cultivars different in downy mildew resistance and fertilizer requirementPitakdantham R., Suwanarit A., Nopamornbodi O., Sarobol E.2007ScienceAsia
  33(3),pp. 329-337
  2
  33Physiological and morphological responses of field corn seedlings to chitosan under hypoxic conditionsBoonlertnirun S., Meechoui S., Sarobol E.2010ScienceAsia
  36(2),pp. 89-93
  8
  34Different cultivation techniques on macronutrient utilization of lowland rice on acid sulfate soil for sustainable productionTun P.T., Tun P.T., Thobunluepop P., Sarobol E., Sreewongchai T.2014Asian Journal of Plant Sciences
  13(4),pp. 172-177
  0
  35Effects of Vetiver Grass and Green Manure Management on Properties of Map Bon, Coarse-Loamy Variant SoilPanitnok K., Thongpae S., Sarobol E., Chaisri S., Ngamprasitthi S., Pothisoong T., Chaisri P., Changlek P., Thongluang P., Boonsri N.2013Communications in Soil Science and Plant Analysis
  44(1-4),pp. 158-165
  5
  36Effects of soil moisture depletion at different growth stages on yield and water use efficiency of bread wheat grown in semi arid conditions in EthiopiaMahamed M., Mahamed M., Sarobol E., Hordofa T., Kaewrueng S., Verawudh J.2011Kasetsart Journal - Natural Science
  45(2),pp. 201-208
  11
  37Growth and physiological responses to supra-optimal nitrogen and pre-anthesis drought stress in maizeMolla S.H., Molla S.H., Nakasathien S., Sarobol E., Vichukit V.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(5),pp. 676-688
  0
  38Anthesis and silking dynamics of maize under contrasting nitrogen and water levelsMolla S., Molla S., Nakasathien S., Sarobol E., Vichukit V.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(6),pp. 837-850
  2
  39Effects of molecular weight of chitosan on yield potential of rice cultivar suphan buri 1Boonlertnirun S., Sarobol E., Sooksathan I.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(4),pp. 854-861
  9
  40Does inoculation with native rhizobia enhance nitrogen fixation and yield of cowpea through legume-based intercropping in the northern mountainous areas of Vietnam?Nguyen T.T., Nguyen T.T., Nguyen T.T., Atieno M., Herrmann L., Nakasathien S., Sarobol E., Wongkaew A., Nguyen K.T., Lesueur D., Lesueur D., Lesueur D., Lesueur D.2020Experimental Agriculture
  0
  41Estimation of solar radiation use efficiency in paddy and cassava fieldsLeepipatpaiboon S., Boonyawat S., Sarobol E.2009Kasetsart Journal - Natural Science
  43(4),pp. 642-649
  6
  42Uptake and response of maize (Zea mays L.) varieties to nitrogen and phosphorus fertilizers in semi-arid areas of Eastern EthiopiaAbdulahi H., Sarobol E., Vichukit V., Suwannarat C.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(3),pp. 604-615
  0
  43Zero waste management to increase efficiency in palm oil production and processing for food security in ThailandMalithong A., Piputsitee C., Sarobol E., Sriroth K.2017Walailak Journal of Science and Technology
  14(7),pp. 589-596
  4
  44Effects of Chicken Manure and Chemical Fertilizer Management on Yield of Cassava Grown on Map Bon, Coarse-Loamy Variant SoilChaisri S., Panitnok K., Sarobol E., Thongpae S., Chaisri P., Ngamprasitthi S., Changlek P., Boonsri N.2013Communications in Soil Science and Plant Analysis
  44(1-4),pp. 347-355
  3