คณะเกษตร บางเขน วิทยาเขตบางเขน

42

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2022

5

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2022

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2022

72

Project

โครงการวิจัย ปี 2022

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2022

0

Award

รางวัล ปี 2022

Interest

Aedes aegyptianthracnosebananaBiological ControlBreedingCassavacombining abilitycornDiversitydryingfertilizerField Cornfield corn hybridfruit qualityGenetic diversitygerminationgrapegrowthgrowth performanceheterosishybridHybrid ricemaizeMangomarker assisted selectionMASOil palmon-farm trialorganic fertilizerresistancericesoil amendmentSoybeansweet corntaxonomytissue cultureWaxy cornWeed ControlYieldกล้วยกล้วยไม้การเก็บเกี่ยวการขยายพันธุ์การควบคุมโดยชีววิธีการเจริญเติบโตการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลืการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์พืชการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเกษตรกรข้าวข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดฝักอ่อนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานข้าวลูกผสมความแข็งแรงของเมล็ดความงอกความเร็วในการงอกความหลากหลายคุณภาพข้าวคุณภาพผลผลิตคุณภาพเมล็ดพันธุ์โคนมชีววิธีดินเสื่อมโทรมถั่วลิสงถั่วเหลืองปรับปรุงพันธุ์ปริมาณแป้งปาล์มน้ำมันปุ๋ยปุ๋ยเคมีพฤติกรรมพลับพันธุ์พืชคลุมดินมะม่วงมันสำปะหลังยางพาราลูกผสมเดี่ยวโลจิสติกส์วัสดุปรับปรุงดินเวลาเฉลี่ยในการงอกเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการเกษตรสตรอเบอรี่สบู่ดำสมรรถนะการผสมสมุนไพรสายพันธุ์แท้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสุกรหญ้าแฝกองุ่นอ้อยอะโวคาโดอาหารสัตว์

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. ทรงยศ โชติชุติมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บริการวิชาการและกายภาพ

E-Mail: fagrsyc@ku.ac.th

Tel.: 02-5794371

นาง สาวิตรี พังงา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กิจการพิเศษและพิธีการ

E-Mail: agrsvp@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-5514 ext.130

นาง เมตตา เร่งขวนขวาย, อาจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: agrmec@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-1025

ดร. ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: agrddj@ku.ac.th

Tel.: 0-2561-3482

ดร. สุภาภรณ์ ประสงค์ทัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริการวิชาการ

E-Mail: fhumsppr@ku.ac.th

Tel.: 025795566

นางสาว สุจิตตา เรืองรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

บริหารและกลยุทธ์

E-Mail: agrstrm@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-5514

นางสาว วสพร นิชรัตน์, อาจารย์

การเงิน

E-Mail: agrwpn@ku.ac.th

Tel.: 025795514

ผู้ช่วยคณบดี


Department (คณะเกษตร บางเขน วิทยาเขตบางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 253 คน (ศาสตราจารย์ 3 คน, รองศาสตราจารย์ 26 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 80 คน, อาจารย์ 39 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 3 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 7 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 7 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 4 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 8 คน, นักวิทยาศาสตร์ 8 คน, นักวิชาการสัตวบาล 1 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, นักวิจัย 22 คน, นักโภชนาการ 1 คน, นักวิชาการเกษตร 28 คน, วิศวกร 2 คน, เจ้าหน้าที่สัตวบาล 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน, นายช่างเครื่องยนต์ 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน, พนักงานการเกษตร 1 คน, ช่างเครื่องยนต์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 50.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1150 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 845 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 186 โครงการ, ผู้ประสานงาน 23 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 809 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 15 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 17 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 1237 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 901 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 187 โครงการ, ผู้ประสานงาน 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 813 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 7 โครงการ)
 • ทุนนอก 1389 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1088 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 112 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 743 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 4956 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2671 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2285 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 61 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 16 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 28 เรื่อง, สิทธิบัตร 16 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 13 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 13 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 1844 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1533 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 40 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 173 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 98 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 526 รางวัล (เกียรติบัตร 137 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 131 รางวัล, ประชุมวิชาการ 258 รางวัล)