คณะเกษตร บางเขน วิทยาเขตบางเขน

15

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2021

7

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2021

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2021

43

Project

โครงการวิจัย ปี 2021

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2021

0

Award

รางวัล ปี 2021

Interest

Aedes aegyptianthracnosebananaBiological ControlBreedingCassavacombining abilitycornDiversitydryingfertilizerField CornField corn hybridfruit qualityGenetic diversitygerminationgrapegrowthgrowth performanceheterosishybridHybrid ricemaizemangomarker assisted selectionMASOil palmon-farm trialorganic fertilizerresistancericesoil amendmentSoybeansweet corntaxonomytissue cultureWaxy cornWeed ControlYieldกล้วยการเก็บเกี่ยวการขยายพันธุ์การควบคุมโดยชีววิธีการเจริญเติบโตการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลืการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์พืชการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเกษตรกรข้าวข้าวโพดข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดฝักอ่อนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดหวานข้าวลูกผสมความแข็งแรงของเมล็ดความงอกความเร็วในการงอกความหลากหลายคุณภาพข้าวคุณภาพผลผลิตคุณภาพเมล็ดพันธุ์โคนมดินเสื่อมโทรมถั่วลิสงถั่วเหลืองปรับปรุงพันธุ์ปริมาณแป้งปาล์มน้ำมันปุ๋ยปุ๋ยเคมีพลับพันธุ์พืชคลุมดินมะม่วงมันสำปะหลังยางพาราลูกผสมลูกผสมเดี่ยว โลจิสติกส์วัสดุปรับปรุงดินเวลาเฉลี่ยในการงอกเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมการเกษตรสตรอเบอรี่สบู่ดำสมรรถนะการผสมสมุนไพรสายพันธุ์สายพันธุ์แท้สารต้านอนุมูลอิสระสารสกัดจากพืชสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสุกรหญ้าแฝกองุ่นอ้อยอาหารสัตว์

Executives

คณบดี

รองคณบดี

ดร. พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร

E-Mail: agrpyb@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-0308 ต่อ 121

ดร. ดลฤดี ใจสุทธิ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: agrddj@ku.ac.th

Tel.: 0-2561-3482

นางสาว สุจิตตา เรืองรัศมี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวางแผนกลยุทธ์

E-Mail: agrstrm@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-5514


Department (คณะเกษตร บางเขน วิทยาเขตบางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 244 คน (ศาสตราจารย์ 2 คน, รองศาสตราจารย์ 20 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 87 คน, อาจารย์ 33 คน, นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ 3 คน, นักวิจัยชำนาญการพิเศษ 7 คน, นักวิจัย ชำนาญการ 7 คน, นักวิจัย เชี่ยวชาญ 4 คน, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 คน, เจ้าหน้าที่วิจัย 8 คน, นักวิทยาศาสตร์ 8 คน, นักวิชาการสัตวบาล 1 คน, นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 1 คน, นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน, นักวิจัย 19 คน, นักโภชนาการ 1 คน, พยาบาล 1 คน, นักวิชาการเกษตร 27 คน, วิศวกร 2 คน, เจ้าหน้าที่สัตวบาล 1 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 คน, นายช่างเทคนิค 1 คน, นายช่างเครื่องยนต์ 1 คน, พนักงานวิทยาศาสตร์ 2 คน, พนักงานการเกษตร 1 คน, ช่างเครื่องยนต์ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 4 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 50.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 1149 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 842 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 189 โครงการ, ผู้ประสานงาน 24 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 803 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 15 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 9 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 1135 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 833 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 166 โครงการ, ผู้ประสานงาน 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 738 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1376 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1079 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 113 โครงการ, ผู้ประสานงาน 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 736 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ, อื่นๆ 1 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 4700 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2489 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 2211 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 60 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 16 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 1 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 26 เรื่อง, สิทธิบัตร 17 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 12 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 12 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 1803 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 1493 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 39 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 173 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 98 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 520 รางวัล (เกียรติบัตร 137 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 130 รางวัล, ประชุมวิชาการ 253 รางวัล)