ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

5

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2024

0

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2024

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2024

11

Project

โครงการวิจัย ปี 2024

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2024

0

Award

รางวัล ปี 2024

Interest

A lineBreedingCassavacassava breedingcassava mosaic diseaseCassava ProductivityCMDcombining abilitycorncyanideDNA fingerprintGemenivirusesGenetic diversitygerminationGrain qualityheterosishybrid ricehybrid seed productionhydrocyanic acidmarker assisted selectionMASMungbeanPlant breedingProductivityR linericerice qualitysoybeanStarch contentsugarcaneSynchronizationTGMS linetissue culturewhite flies resistanceyieldกรดไฮโดรไซยานิกกัญชงการเขตกรรมการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลืการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์ (breeding)การปรับปรุงพันธุ์พืชการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการออกดอกพร้อมกันขมิ้นชันข้าวข้าวโพดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวลูกผสมความดีเด่นเหนือพ่อแม่ของลูกผสมความต้านทานต่อแมลงหวี่ขาวความหลากหลายทางพันธุกรรมควินัวคุณภาพข้าวคุณภาพผลผลิตคุณภาพเมล็ดคุณภาพเมล็ดพันธุ์เครื่องหมายดีเอ็นเอเชื้อพันธุกรรมเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังไซยาไนต์ถั่วลิสงถั่วเหลืองทนแล้งเทคนิคคัดกรองในหลอดทดลองเทคโนโลยีเทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยีการผลิตพืชเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ปรับปรุงพันธ์ุปรับปรุงพันธุ์ปริมาณแป้งแป้งฟลาวร์ผลผลิตต่อพื้นที่ (yield per area)ผลิตภาพผลิตภาพมันสำปะหลังพลังงานทดแทนพัฒนาพันธุ์พันธุ์ต้านทานโรคและแมลงพันธุ์มันสำปะหลังเพื่อการบริโภคพันธุ์มันสำปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมเพลี้ยแป้งสีชมพูมันสำปะหลังเมล็ดพันธุ์โรคใบด่างมันสำปะหลังไร่อ้อยลายพิมพ์ดีเอ็นเอสมรรถนะการผสมสมุนไพรสรีรวิทยาการผลิตพืชสรีรวิทยาพืชไร่สับปะรดสายพันธุ์แก้ความเป็นหมันสายพันธุ์แก้ความเป็นหมันของเพศผู้สายพันธุ์ดีเด่นสายพันธุ์ที่มีเพศผู้เป็นหมันเนื่องจากการอ้อย

Executives

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

นาย ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต และเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-Mail: fagrdho@ku.ac.th

Tel.: 02-5793130

ดร. ภัศจี คงศีล, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร แผนงาน และวิจัย

E-Mail: fagrpjk@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-3130

ดร. สุจินต์ เจนวีรวัฒน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายวิชาการ และบริการวิชาการ

E-Mail: agrsjj@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-3130 ต่อ 114


Persons (ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน)

Avata

นางสาว ชุลีพร นาคพวง

chuleeporn.n@nontri.ku.ac.th, โทร. 0-2942-8350


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 20 คน (รองศาสตราจารย์ 5 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน, อาจารย์ 4 คน, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 50.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 294 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 153 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 69 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 184 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 243 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 127 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 54 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 143 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 6 โครงการ)
 • ทุนนอก 297 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 199 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 40 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 166 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 707 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 396 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 311 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 7 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 1 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 5 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 3 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 3 เรื่อง)
 • Unknown 54 เรื่อง (Unknown 54 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 290 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 231 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 8 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 30 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 21 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 66 รางวัล (เกียรติบัตร 11 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 21 รางวัล, ประชุมวิชาการ 34 รางวัล)