ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน

6

Journal

บทความตีพิมพ์ในวารสารวิขาการ ปี 2020

2

Conference

บทความนำเสนอในการประชุมวิชาการ ปี 2020

0

Intellectual Property

ทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2020

19

Project

โครงการวิจัย ปี 2020

0

Invention and Plant

ขี้นทะเบียนพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปี 2020

0

Award

รางวัล ปี 2020

Interest

A lineBreedingCassavacassava breedingCassava mosaic diseaseCassava ProductivityCMDcombining abilitycorncyanideGemenivirusesGenetic diversityGrain qualityheterosishybrid ricehybrid seed productionhydrocyanic acidmarker assisted selectionMASPlant breedingProductivityR linericerice qualitySoybean Starch contentsynchronizationTGMS linetissue culturewhite flies resistanceYieldกรดไฮโดรไซยานิกการเขตกรรมการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอช่วยในการคัดเลืการปรับปรุงพันธุ์การปรับปรุงพันธุ์ (breeding)การปรับปรุงพันธุ์พืชการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังการผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการออกดอกพร้อมกันขมิ้นชันข้าวข้าวโพดข้าวลูกผสมความดีเด่นเหนือพ่อแม่ของลูกผสมความต้านทานต่อแมลงหวี่ขาวควินัวคุณภาพข้าวคุณภาพผลผลิตคุณภาพเมล็ดคุณภาพเมล็ดพันธุ์เครื่องหมายดีเอ็นเอชีวมวลเชื้อพันธุกรรมมันสำปะหลังไซยาไนต์ถั่วลิสงถั่วเหลืองทนแล้งเทคนิคคัดกรองในหลอดทดลองเทคโนโลยีเทคโนโลยีการผลิตเทคโนโลยีการผลิตพืชปรับปรุงพันธุ์ปริมาณแป้งผลิตภาพพลังงานทดแทนพัฒนาพันธุ์พืชพลังงานพืชอาหารสัตว์เพลี้ยแป้งสีชมพูไฟโตพลาสมามันสำปะหลังเมล็ดพันธุ์แมลงหวี่ขาวระยะปลูกโรคใบด่างมันสำปะหลังไร่อ้อยลักษณะดีเด่นเหนือพ่อแม่ (heterosis)ลายพิมพ์ดีเอ็นเอว่านชักมดลูกสมรรถนะการผสมสมรรถนะการผสม (combining ability)สมุนไพรสรีรวิทยาการผลิตพืชสรีรวิทยาพืชไร่สับปะรดสายพันธุ์แก้ความเป็นหมันสายพันธุ์แก้ความเป็นหมันของเพศผู้สายพันธุ์ข้าวไทยที่มีเพศผู้เป็นหมันเนื่อสายพันธุ์ดีเด่นสายพันธุ์ที่มีเพศผู้เป็นหมันเนื่องจากการสายพันธุ์ที่มีเพศผู้เป็นหมันเนื่องจากพันไส้เดือนฝอยรากปมหญ้าเนเปียร์อ้อยอะมิโลส (amylose)อาหารสัตว์เอเอฟแอลพี

Executives

รองคณบดี

ดร. ทรงยศ โชติชุติมา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต

E-Mail: fagrsyc@ku.ac.th

Tel.: 02-5794371

ดร. ธานี ศรีวงศ์ชัย, รองศาสตราจารย์

ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

E-Mail: agrtns@ku.ac.th

Tel.: 025793130

หัวหน้าภาควิชา

รองหัวหน้าภาควิชา

นาย ดำรงวุฒิ อ่อนวิมล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายกิจการนิสิต สารสนเทศ และสื่อสารองค์กร

E-Mail: fagrdho@ku.ac.th

Tel.: 02-5793130

ดร. ภัศจี คงศีล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ฝ่ายบริหาร งานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

E-Mail: fagrpjk@ku.ac.th

Tel.: 0-2579-3130


Persons (ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร บางเขน)


Resource

นักวิจัยทั้งหมด 19 คน (รองศาสตราจารย์ 5 คน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 10 คน, อาจารย์ 3 คน, นักวิชาการเกษตร 1 คน)
หน่วยปฏิบัติการภายใต้หน่วยงาน:

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการ 1 หน่วย
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 50.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
 • มูลค่าเครื่องมือวิจัย 0 บาท

งานวิจัย 5 ปีล่าสุด

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ:
 • ทุนใน 295 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 162 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 64 โครงการ, ผู้ประสานงาน 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 182 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 2 โครงการ)
 • ทุนนอก 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว:
 • ทุนใน 181 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 87 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 41 โครงการ, ผู้ประสานงาน 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 101 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 293 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 205 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 42 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 158 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 619 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 334 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 285 เรื่อง)
 • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง, สิทธิบัตร 1 เรื่อง)
 • สิ่งประดิษฐ์ 2 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 2 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • 225 การนำผลงานไปใช้แระโยชน์ (เชิงวิชาการ 163 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 7 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 36 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 19 เรื่อง)

รางวัล

Award

 • 56 รางวัล (เกียรติบัตร 11 รางวัล, งานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 16 รางวัล, ประชุมวิชาการ 29 รางวัล)