Person Image

Administration

Education

 • วท.บ. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
 • วท.ม. (เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
 • Ph.D. (Plant Breeding and Plant Genetics ), University of Wisconsin-Madison , สหรัฐอเมริกา

Expertise Cloud

BreedingCassavaCassava breedingCassava Physiology and ProductionCassava ProductivityCMDCrop Growth AnalysisCrop Physiological ParameterscyanideFertigationGemenivirusesgenetic databasegermplasm developmentgermplasm evaluationhydrocyanic acidInsect and disease resistanceIntroduction of improved clonesNew cassava varietyphytoplasmaProductivityroot yieldSelectionstarch contentSubsurface Drip irrigationSurface Drip irrigationtissue culturewaxywhite flies resistanceYieldกรดไฮโดรไซยานิกการเก็บเกี่ยวการต้านทานโรคและแมลงการเทอ้อยการนำเข้าโคลนที่ได้รับการปรับปรุงการนำเข้าโคลนที่ได้รับปรับปรุงการประเมินเชื้อพันธุกรรมการปรับปรุงพันธุ์การพัฒนาเชื้อพันธุกรรมการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรการเพิ่มผลิตภาพการระบาดการรับรองมาตรฐานการวิเคราะห์การเจริญเติบโตทางพืชไร่การวิเคราะห์ทางสถิติการวิจัยดำเนินการการศึกษาตัวแปรเวลาการให้น้ำหยดแบบใต้ดินการให้น้ำหยดแบบผิวดินการให้ปุ๋ยแบบผิวดินการให้ปุ๋ยแบบผิวดินการให้ปุ๋ยพร้อมระบบน้ำการให้ปุ๋ยพร้อมระบบน้ำค่าทางสรีรวิทยาพืชความต้านทานต่อแมลงหวี่ขาวความสม่ำเสมอความสัมพันธ์ sink กับ sourceความหนืดค่าทางสรีรวิทยาพืชไร่คาโรทีนอยด์คุณค่าทางอาหารสูงคุณค่าโภชนาการคุณสมบัติเคมีกายภาพแป้งเคเนียเรสเนเบอร์เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพดเครื่องจักรกลการเกษตรเครื่องหมายดีเอ็นเอเครื่องหมายโมเลกุลที่นิวคลีโอไทด์เบสเดียจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่จีวาสชีวมวลอัดแท่งเชียงใหม่เชื้อพันธุกรรมไซยาไนต์ฐานข้อมูลทางพันธุกรรมปรับปรุงพันธุ์ปริมาณแป้งผลิตภาพผลิตภาพมันสำปะหลังพันธุ์ใหม่มันสำปะหลังโลจิสติกส์วิจัยวิตามินเอวิธีล้อมกรอบข้อมูลสรีรวิทยาการผลิตมันสำประหลังสรีรวิทยาการผลิตมันสำปะหลังสายพันธุ์อินเบรดสินค้าเกษตรแสงสีแดงใส้เดิือนฝอยศัตรูพืชในมันสำปะหลังใส้เดือนฝอยรากปมในมันสำปะหลังไส้เดือนฝอยรากปมไส้เดือนฝอยศัตรูพืชหลักการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีห่วงโซ่อุปทานห้วยบง 80อ้อยอาหารฟังก์ชันฮอร์โมนเฮทเทอโรซิส

Interest

การปรับปรุงพันธุ์พืช (Plant Breeding), การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์ พันธุศาสตร์ปริมาณ, Quantitative Genetics and Molecular Approaches in Plant Breeding, การใช้สถิติขั้นสูงในงานวิจัยเกษตร (Advance Statistics in Agriculture) , การจัดการและการผลิตมันสำปะหลังและพืชพลังงาน (Crop Management and Production)

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 1 หน่วย, สมาชิก 0 หน่วย) ดังนี้คือ
 • จำนวนพื้นที่วิจัย 50.00 ตารางเมตร
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 37 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 15 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 21 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
 • ทุนนอก 43 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 33 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 34 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 11 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 23 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 1 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 1 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก