Person Image

Administration

Education

 • วท.บ.(ชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2545
 • Ph.D.(Biology), The University of York, สหราชอาณาจักร, 2551

Expertise Cloud

Abiotic stressAnthocyaninArabidopsisArecaceaebananaBiofuelBiomassBorassus flabelliferCassavaCell wallcell wall biosynthesisCommelinidsDNA markerEucalyptusglycosyltransferasePhylogenyPlant cell wallPlant cell wallsplant growth and developmentPlant molecular biologyPromoterProphageprotein expressionRed lightRNA editingtissue cultureXyloglucanกระบวนการพัฒนาเอ็มบริโอกล้วยการแก้ไขจีโนมการแก้ไขจีโนมของคลอโรพลาสต์การแก้ไขยีนการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะชำการคัดเลือกการเจริญและพัฒนาของพืชการต่อกิ่งการถ่ายทอดยีนในแนวราบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อการวิเคราะห์ข้อมูลจีโนมการแสดงออกของยีนในสิ่งมีชีวิตอการอนุรักษ์การออกดอกคริสเปอร์แคสความเข้มแสงสูงความเครียดความต้านทานยาปฏิชีวนะความหลากหลายความหลากหลายทางชีวภาพความหลากหลายทางพันธุกรรมคุณค่าโภชนาการเครื่องหมายดีเอ็นเอเครื่องหมายเอแอฟแอลพีแคลมิโดโมแนสโครโมโซมเพศจีวาสจุลินทรีย์กลุ่มดิกทีโอสตีลิดชุดตรวจสอบเชื้อพันธุกรรมไซโลกลูแคนตาลโตนดไตรเอซิลกลีเซอรอลถั่วเขียวทนแล้งทรานสคริปโตมน้ำมันแบคทีเรียในดินไบโอดีเซลพันธุวิศวกรรมพืชหัวสกุลกลอยโพลีคีไทด์มะละกอดัดแปลงพันธุกรรมมันสำปะหลังมันสำปะหลังป่าไมโครอาร์เอ็นเอไมโทคอนเดรียโรคใบด่าง (CMD)โรคใบด่างมันสำปะหลังลักษณะทนเค็มลายพิมพ์ดีเอ็นเอลูกผสมสควาลีนสภาวะขาดธาตุไนโตรเจนสภาวะน้ำท่วมขังสายพันธุ์อินเบรดสารมูลค่าสูงสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพสาหร่ายขนาดเล็กสาหร่ายเซลล์เดียวแสงสีแดงหิ่งห้อยออโทฟาจีอ้อยอะราบิดอบซิสอาหารฟังก์ชันอีเอสที-เอสเอสอาร์อุณหภูมิสูงแอนติออกซิแดนท์แอนตี้ออกซิแดนท์ฮอร์โมนเฮทเทอโรซิส

Interest

Plant molecular biology, Plant cell wall, genetic engineering, protein expression, polysaccharide, Biomass, Genome editing, CRISPR/Cas

Administrative Profile


Resource

 • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
 • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
 • ทุนใน 25 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 10 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
 • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
 • ทุนใน 19 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 10 โครงการ)
 • ทุนนอก 8 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

 • บทความ 34 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 25 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 9 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

 • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

 • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก