Person Image

  Education

  • วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2547
  • Ph.D. (Agronomy), Purdue University, USA, 2553

  Expertise Cloud

  GBSSI HB80 KU50 NCBI PCR RNA RNAi SNAP SNP SS TTDIAbiotic stress toleranceAcidityadaptabilityAgronomic traitsAlpha-amylase activityalternative energyanaerobic respirationanimal feedartificial ageingbacterial blight diseaseBioactive compoundsbioenergyBiofortificationbiomass yieldBreedingcassavaCassava breedingcassava germplasmCassava growing seasonCassava growthCassava GWAS GS Starch properties Cassava leafcassava mosaic diseasecassava pest managementCassava Physiology and Productioncassava productionCassava productivitycassava varieties for food supplycassava varieties for industrial supplyCassava variety selectionCassava yieldCassava/ Drought tolerance/ Leaf expansion/ Leaf greenness/ Leaf retention/ Plant heightchemical compositionchlorophyllchlorophyll contentClonal propagationConsumptioncorrelationCrop Growth AnalysisCrop Physiological Parameterscrude fibercrude proteinCultural Practicecutting regimescyanideCyanogenic glucosidecyanogenic glycosideDroughtflourfried cassavaFunctional foodgene expressiongene expression studyGenetic diversityGermplasmGood cooking qualitygraftinggranule-bound starch synthase Iheating valuehigh nutrition valuesHigh root yieldhigh stabilityhigh yieldHormoneHuay Bong 80hydrocyanic acidhydrogen cyanideNew cassava varietyOrganic acidPiper retrofractumproductivitySelectionStarch contentกรดไฮโดรไซยานิกการคัดเลือกการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังไซยาไนต์ดีปลีใบมันสำปะหลังปรับปรุงพันธุ์ปริมาณแป้งแป้งฟลาวแป้งฟลาวร์โปรตีนผลิตภาพมันสำปะหลังมันสำปะหลังทอดโรคใบด่างมันสำปะหลังอาหารสัตว์

  Interest

  เทคโนโลยีชีวภาพ ปรับปรุงพันธุ์พืช

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร แผนงาน และวิจัย คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา
  • ก.ค. 2562 - ก.ค. 2565 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา
  • ก.ค. 2561 - ก.ค. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 50.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 26 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 9 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 17 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 8 โครงการ)
  • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 32 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 16 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Cassava breeding and agronomy in Asia: 50 years of history and future directionsMalik A.I., Kongsil P., Nguyễn V.A., Ou W., Sholihin , Srean P., Sheela M.N., López-Lavalle L.A.B., Utsumi Y., Utsumi Y., Cheng C., Kittipadakul P., Nguyễn H.H., Ceballos H., Nguyễn T.H., Gomez M.S., Aiemnaka P., Labarta R., Chen S., Amawan S., Sok S., Youabee L., Seki M., Seki M., Tokunaga H., Tokunaga H., Wang W., Li K., Nguyễn H.A., Nguyễn V.Đ., Hàm L.H., Ishitani M., Ishitani M.2020Breeding Science
  70(2),pp. 145-166
  32
  2Molecular characterization of a spontaneous waxy starch mutation in cassavaAiemnaka P., Wongkaew A., Chanthaworn J., Nagashima S.K., Boonma S., Authapun J., Jenweerawat S., Kongsila P., Kittipadakul P., Nakasathien S., Sreewongchai T., Wannarat W., Vichukit V., López-Lavalle L.A.B., Ceballos H., Rojanaridpiched C., Phumichai C.2012Crop Science
  52(5),pp. 2121-2130
  27
  3Ethanol production and mitochondrial-related gene expression of maize (Zea mays) seed during storageChaengsakul C., Chaengsakul C., Chaengsakul C., Onwimol D., Onwimol D., Onwimol D., Kongsil P., Suwannarat S.2019Journal of Integrative Agriculture
  18(11),pp. 2435-2445
  4
  4Potential yield and cyanogenic glucoside content of cassava root and pasting properties of starch and flour from cassava Hanatee var. And breeding lines grown under rain-fed conditionChaengsee P., Kongsil P., Siriwong N., Kittipadakul P., Piyachomkwan K., Petchpoung K.2020Agriculture and Natural Resources
  54(3),pp. 237-244
  4
  5Effect of genotype, age and soil moisture on cyanogenic glycosides content and root yield in cassava (Manihot esculenta Crantz)Srihawong W., Kongsil P., Petchpoung K., Sarobol E.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(6),pp. 844-855
  3
  6Genome-wide association mapping and genomic prediction of yield-related traits and starch pasting properties in cassavaPhumichai C., Phumichai C., Phumichai C., Aiemnaka P., Nathaisong P., Hunsawattanakul S., Hunsawattanakul S., Hunsawattanakul S., Fungfoo P., Rojanaridpiched C., Vichukit V., Kongsil P., Kittipadakul P., Wannarat W., Chunwongse J., Tongyoo P., Kijkhunasatian C., Chotineeranat S., Piyachomkwan K., Wolfe M.D., Jannink J.L., Sorrells M.E.2021Theoretical and Applied Genetics
  3
  7Waterlogging tolerance and recovery in canopy development stage of cassava (Manihot esculenta crantz)Kerddee S., Kongsil P., Nakasathien S.2021Agrivita
  43(2),pp. 233-244
  2
  8Path analysis of agronomic traits of Thai cassava for high root yield and low cyanogenic glycosideKongsil P., Kittipadakul P., Phumichai C., Lertsuchatavanich U., Petchpoung K.2016Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science
  39(2),pp. 197-218
  2
  9Development of rice introgression lines with brown planthopper resistance and low amylose content for germplasm sources through marker-assisted selectionSansanoh R., Sreewongchai T., Changsri R., Kongsil P., Wangsawang T., Sripichitt P.2019Agriculture and Natural Resources
  53(1),pp. 38-43
  1
  10Marker-assisted pseudo-backcross breeding for improvement of amylose content and aroma in Myanmar rice cultivar SinthukhaCho K.S., Kongsil P., Wangsawang T., Wangsawang T., Sreewongchai T.2020ScienceAsia
  46(5),pp. 539-547
  1
  11Comparison of grain processing techniques on saponin content and nutritional value of quinoa (Chenopodium quinoa cv. yellow pang-da) grainTumpaung R., Thobunluepop P., Kongsil P., Onwimol D., Lertmongkol S., Sarobol E., Chitbanchong W., Pawelzik E.2021Pakistan Journal of Biological Sciences
  24(7),pp. 821-829
  1
  12Phosphate mineral solubility controls on cassava root exudates, rhizosphere nutrient availability, and plant nutrient accumulationNansahwang A., Nansahwang A., Leksungnoen P., Armatmontree C., Aramrak S., Kongsil P., Wisawapipat W.2022Rhizosphere
  23
  1
  13Phenotypic Diversity of Root Characteristics in Recombinant Inbred Lines of Cross Between Lowland and Highland Rice Varieties for Drought Tolerance PotentialEi Phyo E., Sreewongchai T., Kongsil P.2021Pakistan journal of biological sciences : PJBS
  24(11),pp. 1152-1161
  0
  14Correlation Between Relative Gene Expression Patterns of Two Flowering locus T (MeFT1 and MeFT2) in Cassava Leaf and Flowering Traits Under Different Flowering Induction ConditionsLeelawijitkul S., Kongsil P., Kittipadakul P., Juntawong P.2022Pakistan Journal of Biological Sciences
  25(5),pp. 369-379
  0
  15The effects of sulfur, calcium, boron and zinc on leaf characteristics and fresh fruit bunch yield of oil palm (Surat thani 2 var.) in acid sulfate soilTaupik N.H.M., Rungmekarat S., Kongsil P., Phumichai C., Keawsaard Y.2021Science and Technology Asia
  26(3),pp. 196-208
  0
  16Evaluation of manihot glaziovii scion-cassava understock grafting for cassava growth and root yield during rainy and dry seasonsBangthong P., Vuttipongchaikij S., Kongsil P., Ceballos H., Ceballos H., Kittipadakul P.2021Journal of Crop Improvement
  0
  17A preliminary study on expression of zinc transporter gene of cassava grown in nutrient solutions with some physiological and biochemical responsesKhongchiu P., Vichukit V., Kongsila P., Kermanee P., Wongkeaw A., Nakasathien S.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(4),pp. 515-524
  0