Person Image

  Education

  • วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) เกียรตินิยมอันดับ 1, มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย, 2547
  • Ph.D. (Agronomy), Purdue University, USA, 2553

  Expertise Cloud

  Acidityanimal feedbiomass yieldBreedingcarotenoidCassavaCassava breedingcassava germplasmCassava growing seasonCassava growthCassava GWAS GS Starch properties Cassava leafcassava mosaic diseasecassava pest managementCassava Physiology and Productioncassava productionCassava productivitycassava varieties for food supplycassava varieties for industrial supplyCassava variety selectionCassava yieldCassava/ Drought tolerance/ Leaf expansion/ Leaf greenness/ Leaf retention/ Plant heightchemical compositionchlorophyllchlorophyll contentClonal propagationcluster analysisConsumptioncorrelationcorrelation coefficientCrop Growth AnalysisCrop Physiological ParametersCrop Physiologycrude fibercrude proteinCultural Practicecutting regimescyanideCyanogenic glucosidecyanogenic glycosideCytokinindeep rootDeficiencyDendrimersdeoxyribonucleotide triphosphateDioscorea Linnaeusdisease and insect resistant varietiesDNA fingerprintDNA markerDNA markersdNTPDroughtdrought toleranceeffectEncapsulated compoundsenvironmental adaptationethanolFertigationfertilizer managementflourFloweringflowering bunchesFood safetyFood securityfried cassavahydrocyanic acidhydrogen cyanideNew cassava varietyNutrientOrganic acidPiper retrofractumPlant stressProductivityRhizosphereSelectionStarch contentกรดไฮโดรไซยานิกการคัดเลือกการปรับปรุงพันธุ์มันสำปะหลังไซยาไนต์ดีปลีใบมันสำปะหลังปรับปรุงพันธุ์ปริมาณแป้งแป้งฟลาวแป้งฟลาวร์โปรตีนผลิตภาพมันสำปะหลังมันสำปะหลังทอดแมลงหวี่ขาวไมทราไจนีนเยื่อใยเยื่่อใยโรคใบด่าง (CMD)โรคใบด่างมันสำปะหลังอาหารสัตว์ฮอร์โมนฮอร์โมนพืชเฮทเทอโรซิส

  Interest

  เทคโนโลยีชีวภาพ ปรับปรุงพันธุ์พืช

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2565 - ปัจจุบัน รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหาร แผนงาน และวิจัย คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา
  • ก.ค. 2562 - ก.ค. 2565 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา
  • ก.ค. 2561 - ก.ค. 2562 รองหัวหน้าภาควิชาฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร ภาควิชาพืชไร่นา

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 1 หน่วย (หัวหน้าหน่วย 0 หน่วย, สมาชิก 1 หน่วย) ดังนี้คือ
  • จำนวนพื้นที่วิจัย 50.00 ตารางเมตร
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 22 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 15 โครงการ)
  • ทุนนอก 1 โครงการ (ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 18 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 6 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 12 โครงการ, หัวหน้าโครงการย่อย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 9 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 37 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 21 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 16 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 3 เรื่อง (เชิงวิชาการ 3 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 2 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Cassava breeding and agronomy in Asia: 50 years of history and future directionsMalik A.I., Kongsil P., Nguyễn V.A., Ou W., Sholihin , Srean P., Sheela M.N., López-Lavalle L.A.B., Utsumi Y., Utsumi Y., Cheng C., Kittipadakul P., Nguyễn H.H., Ceballos H., Nguyễn T.H., Gomez M.S., Aiemnaka P., Labarta R., Chen S., Amawan S., Sok S., Youabee L., Seki M., Seki M., Tokunaga H., Tokunaga H., Wang W., Li K., Nguyễn H.A., Nguyễn V.Đ., Hàm L.H., Ishitani M., Ishitani M.2020Breeding Science
  70(2),pp. 145-166
  53
  2Molecular characterization of a spontaneous waxy starch mutation in cassavaAiemnaka P., Wongkaew A., Chanthaworn J., Nagashima S.K., Boonma S., Authapun J., Jenweerawat S., Kongsila P., Kittipadakul P., Nakasathien S., Sreewongchai T., Wannarat W., Vichukit V., López-Lavalle L.A.B., Ceballos H., Rojanaridpiched C., Phumichai C.2012Crop Science
  52(5),pp. 2121-2130
  28
  3Ethanol production and mitochondrial-related gene expression of maize (Zea mays) seed during storageChaengsakul C., Chaengsakul C., Chaengsakul C., Onwimol D., Onwimol D., Onwimol D., Kongsil P., Suwannarat S.2019Journal of Integrative Agriculture
  18(11),pp. 2435-2445
  7
  4Genome-wide association mapping and genomic prediction of yield-related traits and starch pasting properties in cassavaPhumichai C., Phumichai C., Phumichai C., Aiemnaka P., Nathaisong P., Hunsawattanakul S., Hunsawattanakul S., Hunsawattanakul S., Fungfoo P., Rojanaridpiched C., Vichukit V., Kongsil P., Kittipadakul P., Wannarat W., Chunwongse J., Tongyoo P., Kijkhunasatian C., Chotineeranat S., Piyachomkwan K., Wolfe M.D., Jannink J.L., Sorrells M.E.2021Theoretical and Applied Genetics
  5
  5Effect of genotype, age and soil moisture on cyanogenic glycosides content and root yield in cassava (Manihot esculenta Crantz)Srihawong W., Kongsil P., Petchpoung K., Sarobol E.2015Kasetsart Journal - Natural Science
  49(6),pp. 844-855
  4
  6Potential yield and cyanogenic glucoside content of cassava root and pasting properties of starch and flour from cassava Hanatee var. And breeding lines grown under rain-fed conditionChaengsee P., Kongsil P., Siriwong N., Kittipadakul P., Piyachomkwan K., Petchpoung K.2020Agriculture and Natural Resources
  54(3),pp. 237-244
  4
  7Waterlogging tolerance and recovery in canopy development stage of cassava (Manihot esculenta crantz)Kerddee S., Kongsil P., Nakasathien S.2021Agrivita
  43(2),pp. 233-244
  4
  8Marker-assisted pseudo-backcross breeding for improvement of amylose content and aroma in Myanmar rice cultivar SinthukhaCho K.S., Kongsil P., Wangsawang T., Wangsawang T., Sreewongchai T.2020ScienceAsia
  46(5),pp. 539-547
  3
  9Development of rice introgression lines with brown planthopper resistance and low amylose content for germplasm sources through marker-assisted selectionSansanoh R., Sreewongchai T., Changsri R., Kongsil P., Wangsawang T., Sripichitt P.2019Agriculture and Natural Resources
  53(1),pp. 38-43
  2
  10Path analysis of agronomic traits of Thai cassava for high root yield and low cyanogenic glycosideKongsil P., Kittipadakul P., Phumichai C., Lertsuchatavanich U., Petchpoung K.2016Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science
  39(2),pp. 197-218
  2
  11Comparison of grain processing techniques on saponin content and nutritional value of quinoa (Chenopodium quinoa cv. yellow pang-da) grainTumpaung R., Thobunluepop P., Kongsil P., Onwimol D., Lertmongkol S., Sarobol E., Chitbanchong W., Pawelzik E.2021Pakistan Journal of Biological Sciences
  24(7),pp. 821-829
  2
  12Phosphate mineral solubility controls on cassava root exudates, rhizosphere nutrient availability, and plant nutrient accumulationNansahwang A., Nansahwang A., Leksungnoen P., Armatmontree C., Aramrak S., Kongsil P., Wisawapipat W.2022Rhizosphere
  23
  2
  13Triggering root proton efflux as an aluminum-detoxifying mechanism in cassavaPunpom T., Leksungnoen P., Aramrak S., Kongsil P., Wisawapipat W.2022Annals of Agricultural Sciences
  67(2),pp. 173-180
  1
  14The effects of sulfur, calcium, boron and zinc on leaf characteristics and fresh fruit bunch yield of oil palm (Surat thani 2 var.) in acid sulfate soilTaupik N.H.M., Rungmekarat S., Kongsil P., Phumichai C., Keawsaard Y.2021Science and Technology Asia
  26(3),pp. 196-208
  1
  15Correlation Between Relative Gene Expression Patterns of Two Flowering locus T (MeFT1 and MeFT2) in Cassava Leaf and Flowering Traits Under Different Flowering Induction ConditionsLeelawijitkul S., Kongsil P., Kittipadakul P., Juntawong P.2022Pakistan Journal of Biological Sciences
  25(5),pp. 369-379
  1
  16Phenotypic Diversity of Root Characteristics in Recombinant Inbred Lines of Cross Between Lowland and Highland Rice Varieties for Drought Tolerance PotentialEi Phyo E., Sreewongchai T., Kongsil P.2021Pakistan journal of biological sciences : PJBS
  24(11),pp. 1152-1161
  0
  17Identification of important morphology for waterlogging tolerance from developed mung bean F2 populationThongthip N., Kongsil P., Somta P., Chaisan T.2023Chilean Journal of Agricultural Research
  83(2),pp. 236-247
  0
  18Iron toxicity downregulates root-proton efflux and decreases zinc accumulation in cassavaArmatmontree C., Leksungnoen P., Nansahwang A., Nansahwang A., Aramrak S., Kongsil P., Wisawapipat W.2023Annals of Agricultural Sciences
  68(1),pp. 97-104
  0
  19A preliminary study on expression of zinc transporter gene of cassava grown in nutrient solutions with some physiological and biochemical responsesKhongchiu P., Vichukit V., Kongsila P., Kermanee P., Wongkeaw A., Nakasathien S.2014Kasetsart Journal - Natural Science
  48(4),pp. 515-524
  0
  20Evaluation of manihot glaziovii scion-cassava understock grafting for cassava growth and root yield during rainy and dry seasonsBangthong P., Vuttipongchaikij S., Kongsil P., Ceballos H., Ceballos H., Kittipadakul P.2021Journal of Crop Improvement
  0